Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 18-008 Vaste indexatie d.d. 241018

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-008 d.d. 14 februari 2024.

Dit V&A 18-008 behandelt de vraag hoe een vaste indexatie van pensioen vormgegeven kan worden.

Vraag

Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) kunnen een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een wezenpensioen de maxima van de artikelen 18a, 18b en 18c Wet LB overstijgen voor zover dat het gevolg is van het aanpassen van het pensioen aan loon- of prijsontwikkelingen (indexatie).

In de Handreiking indexatie van pensioenen (versie 18 april 2007) is naast de mogelijkheid van indexatie op basis van de opgetreden loon- of prijsontwikkeling ook de mogelijkheid van een vaste indexatie genoemd. In onderdeel 2.3 van de handreiking staat hierover het volgende geschreven: De wettekst biedt ruimte voor een vaste na-indexatie zolang deze een redelijke benadering is van de loon- of prijsindexatie (zie artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, van de Wet LB). Uit een lange reeks inflatiecijfers over de jaren heen is af te leiden dat een vaste indexatie niet hoger kan zijn dan 3%.

Op welke wijze kan een vaste indexatie vormgegeven worden?

Antwoord

Algemeen

Het toezeggen van een vaste indexatie is alleen toegestaan als deze vaste indexatie een redelijke benadering is van de loon- of prijsindexatie over een reeks van toekomstige jaren. Een vaste indexatie kan dus alleen worden toegezegd over een reeks van jaren en kan alleen worden toegezegd voor toekomstige jaren. Hierbij geldt voorts nog het volgende:

  • Een vaste indexatie kan alleen dienen als maatstaf voor de bepaling van een inhaalindexatie over vroegere jaren, indien die vaste indexatie in de periode waarover inhaal plaatsvindt al in de pensioenregeling was opgenomen als (nagestreefde) indexatie (zie ook V&A 16-001);
  • Een vaste indexatie kan niet eenmalig of over enige (toekomstige) jaren worden toegezegd om een overschot, liquidatiesaldo of indexatiedepot e.d. van een pensioenfonds of pensioenpolis te verdelen.

(On)Voorwaardelijke indexatie

Een vaste indexatie wil niet zeggen dat deze vaste indexatie ook onvoorwaardelijk moet worden toegezegd. Een vaste indexatie kan ook voorwaardelijk zijn. Een voorwaardelijke vaste indexatie is mogelijk onder de voorwaarde dat de vaste indexatie alleen wordt verstrekt als de financiële middelen van het pensioenfonds daarvoor voldoende zijn.

Een voorwaardelijke vaste indexatie die niet alleen afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen, maar ook nog van (een) andere voorwaarde(n), bijvoorbeeld een daartoe strekkend afzonderlijk besluit van de werkgever of het pensioenfondsbestuur, is fiscaal niet toegestaan. Een (vaste) indexatie die afhankelijk is van een daartoe strekkend besluit van de werkgever of het pensioenfondsbestuur wordt feitelijk jaarlijks vastgesteld en is daarom fiscaal gemaximeerd tot de daadwerkelijk opgetreden loon- of prijsontwikkeling.

Deel deze pagina

Op deze pagina