Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting (besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005-2663)

Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting

Besluit | 16-12-2005 | nr CPP05-2663
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten
Besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M
De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

De afgelopen jaren is een groot aantal besluiten verschenen op het terrein van de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting. In 2005 is begonnen met een algemene actualisering van het gepubliceerde beleid. Hierbij gelden de volgende doelstellingen:

 • terugdringing van het aantal beleidsbesluiten en de daarin vervatte beleidsregels
  Dit gebeurt bijvoorbeeld door beleidsregels waar mogelijk algemener te formuleren, zodat de publicatie van gedetailleerde casuïstiek en variaties daarop achterwege kan blijven. Daarnaast zullen beleidsbesluiten zo min mogelijk onderdelen bevatten die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past in het algemeen beter in het voorlichtingsmateriaal.
 • vergroting van de toegankelijkheid
  Dit gebeurt onder meer door het zo veel mogelijk per onderwerp bundelen en actueel houden van het gepubliceerde beleid. Daarbij zijn of worden de voorgaande besluiten ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit.

Gebleken is dat het mogelijk is een aanzienlijk aantal besluiten in te trekken. Het gaat hierbij om intussen achterhaald beleid of beleid op intussen achterhaalde wet- of regelgeving. In een enkel geval is wellicht sprake van een intrekking ten overvloede omdat in het verleden misschien niet duidelijk is geweest dat het besluit geen gelding meer had. Ook is intrekking mogelijk van besluiten die een voornamelijk informatief karakter hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarbij een wijziging in de regelgeving is bekend gemaakt.

Dit besluit betreft de intrekking van het gepubliceerde beleid dat niet in het kader van een bundeling of actualisering van voorgaande besluiten is of wordt ingetrokken.

De onderstaande besluiten worden met ingang van 1 januari 2006 ingetrokken. Ik heb bij dit overzicht een onderverdeling in rubrieken aangebracht. Het zijn de rubrieken vennootschapsbelasting/algemeen, vennootschapsbelasting/fiscale eenheid, pensioenaangelegenheden, inkomstenbelasting/winst-vennootschapsbelasting en kapitaalsbelasting. Wellicht ten overvloede merk ik op dat de besluiten kapitaalsbelasting nog van toepassing zijn op alle feiten en rechtshandelingen die plaatsvinden tot aan het moment van de afschaffing van deze belasting.

Ingetrokken worden de besluiten van:

Vennootschapsbelasting/algemeen

 • 7 mei 1930, nr. b-4904 (toerekening vermogen vaste inrichting bij bankbedrijf; verouderd, het was niet de bedoeling dat dit beleid geldt voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969);
 • 25 mei 1954, nr. 14 (ruilverkaveling en vennootschapsbelasting; is achterhaald door besluit van 15 december 2000, nr. CPP2000/2172M);
 • 1 september 1964, nr. B4/5719 (afschrijving bedrijfsmiddelen landbouwbedrijf; deze problematiek wordt geregeld door middel van de jaarlijkse landbouwnormen, besluit van 9 december 2004, nr. CPP2004/2835M);
 • 18 juni 1968; nr. B68/8159 (verwisseling aandelen in het kader van fusie; achterhaald door jurisprudentie en wetgeving);
 • 25 september 1970, nr. B70/18 287 (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door latere besluiten waarin de voorwaarden zijn aangepast, laatstelijk het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M);
 • 3 mei 1971, nr. B71/3809 (diverse vennootschapsbelastingonderwerpen; verouderd en voorzover nog wel van belang in andere besluiten verwerkt);
 • 1 juli 1971, nr. B71/12651 (diverse vennootschapsbelastingonderwerpen; verouderd en voorzover nog wel van belang in andere besluiten verwerkt);
 • 28 september 1973, nr. B73/20834 (toepassing deelnemingsvrijstelling voor aandelen in Nationale Investeringsbank NV; belang verloren);
 • 17 februari 1976, nr. 27-602669 (betreft de toepassing van het besluit van 1 juli 1971, B71/12651; verouderd en voorzover nog wel van belang in andere besluiten verwerkt);
 • 22 augustus 1978, nr. 275-14275 (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door latere besluiten waarin de voorwaarden zijn aangepast, laatstelijk het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M);
 • 1 september 1979, nr. 278-20312 (goodwill bij notariskantoren; achterhaald door jurisprudentie en door afschaffing commerciële herwaardering bij geruisloze omzetting);
 • 16 september 1981, nr. 281-11363 (besluit heeft betrekking op de inmiddels ingetrokken Garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen 1981);
 • 21 maart 1984, nr. 584-7527 (samenstellen trefwoord kantoorautomatisering vennootschapsbelasting; verouderd en vervangen in interne instructie over klantregistratie);
 • 26 februari 1986; nr. 286-1547 (warrantleningen; heeft met invoering van het forfaitaire rendement in de inkomstenbelasting en artikel 10b Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geen belang meer);
 • 7 april 1986, nr. 586-8353 (samenstellen trefwoord kantoorautomatisering vennootschapsbelasting; verouderd en vervangen in interne instructie over klantregistratie);
 • 10 oktober 1986, nr. 586-24667(kantoorautomatisering vennootschapsbelasting, voorlopige aanslag en rechtsvormwijziging; verouderd);
 • 9 april 1987, nr. 287-5028 (geruisloze doorschuiving bij bijzondere vormen van overdracht van een onderneming; verouderd);
 • 10 augustus 1987, nr. DB87/4966 (richtige heffing en fraus legis; verouderd besluit);
 • 12 oktober 1987, nr. 287-3100 (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door latere besluiten waarin de voorwaarden zijn aangepast, laatstelijk het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M);
 • 8 augustus 1989, nr. DB89/3695 (afspraak inzake vaststelling winst eeuwigdurende leningen; verouderd);
 • 20 september 1988, nr. DB88/5569 (deelnemingsvrijstelling bij aandelen zonder nominale waarde; overbodig door jurisprudentie);
 • 2 juli 1990, nr. WDB90/207, gewijzigd bij besluit van 20 juli 1990, nr. WDB90/249 (betreft overgangsmaatregel in afwachting van wetswijziging van artikel 13c Wet op de vennootschapsbelasting 1969);
 • 11 juni 1991, CA 91/84 (betreft aanslagregeling 1990 van bepaalde beleggingsinstellingen; niet meer van belang voor latere jaren);
 • 14 januari 1992; CA92/3 (formulieren waarde-onderzoek onroerend goed; verouderd, betreft o.m. reeds opgeheven organisatie-onderdelen);
 • 10 juli 1992, nr. DB92/3298 (betreft deelnemingsvrijstelling; overgangsmaatregel tot 1 januari 1993);
 • 1 juli 1993, nr. DB93/2165M, laatstelijk gewijzigd door het besluit van 5 februari 1998, nr. DB97/3358M (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M);
 • 1 juli 1993, nr. DB93/2167M, laatstelijk gewijzigd door het besluit van 5 februari 1998, nr. DB97/3359M (bedrijfsfusie, algemene toestemming aan de inspecteur; dit besluit is achterhaald door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3042M);
 • 12 oktober 1993, nr. DGO93-9241 (deelnemingskosten bankenregeling; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004);
 • 11 oktober 1994, nr. DB94/12M (belastingplicht lokale omroep; dit besluit is opgevolgd door het besluit van 20 december 2001, nr. CPP2001/1551M);
 • 28 november 1995, nr. DB95/2527M (deelnemingskosten welke verband houden me t buitenlandse deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004);
 • 13 februari 1997; DB97/280M (aanspreekpunt Antillenconstucties; verouderd, betreft o.m. reeds vervallen organisatie-onderdelen);
 • 11 juni 1997, nr. DB97/1957M (kinderopvang is behartiging algemeen maatschappelijk belang; opgevolgd door het besluit van 20 december 2001, nr. CPP2001/1554M);
 • 2 oktober 1997, nr. DB97/3951M (modelbeschikking concernfinancieringsactiviteiten; het concernfinancieringsregime is ingetrokken, 2005, 468);
 • 20 januari 1999, nr. DB98/4540 (giftenaftrek buitenlandse instellingen; verouderd en opgenomen in het besluit van 8 augustus 2005, nr. CPP2005/1373M);
 • 11 september 1999, nr. DB99/2929M (ruimteregeling inzake kosten deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004);
 • 15 oktober 1999, nr. DB99/3319M (kosten verband houdend met middellijke buitenlandse deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004);
 • 4 januari 2000, nr. DB99/1307M (juridische afsplitsing, voorwaarden; dit besluit is vervangen door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M);
 • 4 januari 2000, nr. DB99/1482M (juridische afsplitsing, algemene toestemming aan de inspecteur; dit besluit is vervangen door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2683M);
 • 18 april 2000, nr. WDB2000/266M (vrijstelling fondswervende instellingen; is inmiddels wettelijk verankerd);
 • 21 juli 2000, nr. RTB 2000/164M (informatie over verwachte omvorming van rentegroeifondsen i.v.m. invoering Wet IB 2001; geen beleidsregels louter informatief bedoeld);
 • 29 november 2000, nr. CPP2000/1932M (vervallen oude besluiten i.v.m. inwerkingtreding Wet IB 2001; besluit is uitgewerkt);
 • 19 december 2000, nr. CPP2000/2680M (omzetting coöperatie in BV voorwaarden; dit onderwerp is behandeld in het besluit van 27 mei 2004, CPP2004/112M);
 • 19 december 2000, nr. DB2000/3147M (juridische fusie, algemene toestemming aan de inspecteur; dit besluit is vervangen door het besluit van 25 februari 2002, nr. CPP2002/158M);
 • 17 januari 2001, nr. CPP2000/2940M (goedkeuring m.b.t. de scholingsaftrek voor energiebedrijven tijdens de overgangsperiode met nihiltarief; het nihiltarief is vervallen);
 • 31 oktober 2001, nr. CPP2001/1552M (kosten welke verband houden met deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004);
 • 20 december 2001, nr. CPP 2001/1558M (intrekking besluit van 1 december 2000, nr. CPP2000/2698M; uitgewerkt);
 • 15 februari 2002, CPP2001/3589M (fiscale eenheid, versoepeling 16 e standaardvoorwaarde);
 • 7 augustus 2002; nr. CPP2002/1751M (vragen en antwoorden verliesverrekeningsbeperking; vervangen door het besluit van 17 september 2003, CPP2003/1731M);
 • 5 december 2002, nr. DGB2002/5635M (concernfinanciering, nieuwe verzoeken worden niet meer in aanmerking genomen; het concernfinancieringsregime is ingetrokken, 2005, 468).

Vennootschapsbelasting/fiscale eenheid

De hiernavolgende besluiten zijn achterhaald in verband met het vervallen van de overgangsregeling van artikel IV, tweede lid, van de Wet van 11 december 2002, Stb. 618 (herziening fiscale eenheid):

 • 21 februari 1985, nr. 284-14991 (interpretatie 16 e standaardvoorwaarde);
 • 26 september 1986, nr. 286-879 (dividendbelasting bij fiscale eenheid/beleggingsinstelling);
 • 9 januari 1987, 286-18451 (meegeven verliezen dochtermaatschappij na verbreking);
 • 18 juli 1989, DB88/4852 (bezit alle aandelen);
 • 30 september 1991, DB91/2309 (toelichtend besluit artikel 15);
 • 16 augustus 1993, DB93/3436M (aankondiging voorwaarden artikel 15a);
 • 30 november 1993, DB93/2073M (fiscale eenheid tussen verzekeraars en niet-verzekeraars);
 • 21 maart 1994, DB93/3937U (uitleg 16 e standaardvoorwaarde overdracht onderneming);
 • 5 juli 1995, DB95/2643M (meenemen verliezen door dochter na verbreking);
 • 19 januari 1996, DB95/2014M (overgang naar onbeperkte voorwaartse verliesverrekening);
 • 6 februari 1997, DB97/118M (goedkeurend beleid inzake aansluitende fiscale eenheid);
 • 15 december 1997, DB97/4794M (aansluitende fiscale eenheid, Mededingingswet);
 • 13 maart 1998, DB98/1161M (meegeven verliezen aan dochter na verbreking fiscale eenheid);
 • 26 juli 1999, DB99/1564M (juridische fusie binnen fiscale eenheid);
 • 29 september 1999, DB99/2172M (toepassing 16 e standaardvoorwaarde naar aanleiding van HR 28 april 1999);
 • 3 november 1999, DB99/2820M (fiscale eenheid en standaardvoorwaarden);
 • 8 juni 2000, CPP2000/543M (herdruk besluit van 17 april 2000, DB99/3596, fiscale eenheid met energiebedrijven);
 • 7 juli 2000, CPP2000/811M (meegeven verliezen + doorschuiven 16 e standaardvoorwaarde na juridische fusie en splitsing waarbij geen winst wordt behaald);
 • 14 november 2000, CPP2000/2369M (inhouding dividendbelasting);
 • 15 december 2000, CPP2000/3074 (doorschuiving 16 e standaardvoorwaarde bij (af)splitsing of juridische fusie);
 • 8 juni 2001, CPP2001/659M (juridische fusie binnen fiscale eenheid);
 • 9 april 2002, CPP2002/537M (juridische fusie waarbij een energielichaam is betrokken);
 • 3 mei 2002, CPP2001/3295M (afdoening verzoeken fiscale eenheid);
 • 11 juli 2002, CPP2002/282M (juridische afsplitsing binnen fiscale eenheid);
 • 31 januari 2003, CPP2003/46M (overzicht beleidsbesluiten);
 • 11 februari 2003, CPP2002/3783M (vraag- en antwoordbesluit).

Pensioenaangelegenheden

 • 6 januari 1977, nr. 276-21417 (toepassing artikel 9a Wet IB 1964 (3.26) risicoverzekering weduwen-wezenpensioen, belang verloren door wettelijke regeling);
 • 14 december 1981, nr. 281-19037 (pensioenverplichtingen glasgroothandel c.a.; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 14 december 1981, nr. 281-19039 (pensioenverplichtingen agrarische voedselvoorzieningshandel c.a.; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 15 december 1981, nr.281-19038 (pensioenverplichtingen handel in bouwmaterialen; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 16 december 1981, nr. 281-19036 (pensioenverplichtingen handel in opticienbedrijven; betreft feitelijke gegevens oude jaren)
 • 12 maart 1984, nr. 284-3747 (backservice bij dispensatie bedrijfspensioenfonds; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 17 december 1984, nr. 584-28616 (actuarieel adviseurs Belastingdienst; betreft verouderde lijst);
 • 26 juni 1985, nr. 285-9248 (pensioenverplichtingen beroepsvervoer over de weg; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 13 januari 1986, nr. 285-17617 (directiepensioenlichamen, artikel 9a Wet IB 1964 en eisen aan statuten; vanaf 2001 opgenomen in wetgeving);
 • 25 maart 1986, nr. 286-3197 (pensioenverplichtingen beroepsvervoer over de weg; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 5 april 1988, nr. DB87/4911 (passivering bedrijfspensioenfonds betonmortelindustrie; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 8 april 1991, nr. DB90/6440 (passivering bedrijfspensioenfonds bouwnijverheid; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 25 april 1991, nr. DB90/5279; (passivering bedrijfspensioenfonds metaalindustrie; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 23 januari 1995, nr. DGO95/825; (passivering bedrijfspensioenfonds emballage pallet- en klompenindustrie; betreft feitelijke gegevens oude jaren);
 • 16 augustus 1995, nr. DB95/2779M (openingsbalans directiepensioenlichamen; achterhaald door wetgeving);
 • 21 juli 2000, nr. CPP2000/1127M (waardering pensioenen en lijfrenteverplichting tegen marktrente/ingangsdatum 1 januari 2001 i.p.v. 1 september 2000; inhoud nadien overgenomen in besluit van 11 december 2000, nr. RTB2000/2726);
 • 13 april 2001, nr. CPP2001/872M (taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen; achterhaald door het besluit van 10 december 2003, nr. CPP2003/2808M).

Inkomstenbelasting-winst/Vennootschapsbelasting

 • 26 januari 1962, nr. B2/970 (toerekening baten en lasten aan onderneming/bedrijfsberoepskosten; verouderd);
 • 9 april 1999, nr. DB99/1301 (mededeling dat scholingsfondspercentages pas in het tweede kwartaal 1999 worden bekend gemaakt; de scholingsaftrek is vervallen per 1 januari 2004);
 • 15 maart 2000, nr. CPP2000/2074M (betreft de toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen scholingsaftrek);
 • 17 januari 2001, nr. CPP2000/2940M (betreft toepassing van de - vervallen - scholingsaftrek voor energiebedrijven);
 • 6 februari 2001, nr. CPP2001/184M (intrekking besluit n.a.v. arrest over renteloos lenen van eigen BV; verouderd en uitgewerkt);
 • 11 december 2001, nr. CPP2001/3476M (landelijke landbouwnormen 2000);
 • 17 december 2001, nr. CPP2001/2875M (keuzeherziening bij wijziging landbouwvrijstelling per 27 juni 2000; verouderd);
 • 20 december 2001, nr. CPP2001/3427M (behandeling verzoeken WIR-premie);
 • 28 februari 2002, nr. CPP2002/622M (verlenging tijdelijke tegemoetkoming film 2001; verouderd);
 • 23 april 2002, nr. CPP2002/1255M (verlenging tijdelijke tegemoetkoming film 2001; verouderd);
 • 17 mei 2002, nr. CPP2002/1072M (keuzeherziening bij wijziging landbouwvrijstelling per 27 juni 2000; verouderd);
 • 3 juli 2002, nr. CPP2002/1832M (toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen scholingsaftrek);
 • 14 oktober 2002, nr. CPP2002/2826M (percentages scholingsfondsen bekendgemaakt; de scholingsaftrek is vervallen per 1 januari 2004);
 • 12 december 2002, nr. CPP2002/3661M (landelijke landbouwnormen 2002);
 • 17 december 2002, nr. CPP2002/3698M (wijziging Arbeidsomstandighedenregeling betreffende fiscale faciliëring arbo-investeringen; achterhaald);
 • 17 juli 2003, nr. CPP2003/1412M (toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen scholingsaftrek);
 • 6 maart 2003, nr. CPP2002/1330M (vragen en antwoorden herinvesteringsreserve; dit beleid is verwerkt in het besluit van 10 mei 2004, nr. CPP2003/2004);
 • 15 december 2003, nr. CPP2003/2992M (landelijke landbouwnormen 2003);
 • 6 december 2004, nr. CPP 2004/2619M (toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen scholingsaftrek);
 • 9 december 2004, nr. CPP2004/2835M (landelijke landbouwnormen 2004);
 • 7 april 2004, nr. CPP2004/815M (regeling superheffing; geen beleid, louter informatief);
 • 9 april 2004, nr. CPP2004/610M (waardering verpachte gronden box 3 voor het jaar 2003);
 • 15 april 2004, nr. CPP/2004/905M (regeling superheffing; geen beleid, louter informatief);
 • 21 februari 2005, nr. CPP2005/282M (waardering verpachte gronden box 3 voo r het jaar 2004).

Kapitaalsbelasting

 • 13 februari 1919, nr. 54 (NV i.o., inbreng winst uit voorperiode; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 10 april 1919, nr. 28 (CV op aandelen en omzetting; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 7 augustus 1919, nr. 53 (uitgifte aandelen onder pari; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 13 juli 1920, nr. 18 (zetelverplaatsing naar Nederland; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 8 november 1921, nr. 57 (obligaties die meedelen bij liquidatie; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 18 november 1921, nr. 91 (storting op aandelen minder dan nominaal; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 6 september 1924, nr. 77 (winstafhankelijke rente; afschaffing ka pitaalsbelasting);
 • 5 december 1924, nr. 48 (dag van storting bij beursaandelen, emissiekosten; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 1 juli 1926, nr. 46 (contante waarde storting op aandelen; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 25 mei 1927, nr. 36 (kapitaalsbelasting door de vennootschap zelf betaald; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 4 januari 1928, nr. 102 (obligaties en gelijkstelling met preferente aandelen; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 29 februari 1928, nr. 77 (afschrijving op aandelen onder bijstorting; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 28 april 1931, nr. 43 (persoonlijke aandelen, intrekking aandelen en uitgifte aan een ander; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 18 december 1931, nr. 104 (bonusaandelen ten laste van reservefonds, afstand van tantiemerechten; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 30 juni 1932, nr. 154 (conversie obligaties tegen aandelen en winstbewijzen beneden pari; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 16 mei 1935, nr. 75 (zetelverplaatsing naar Nederland; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 13 oktober 1936, nr. 110 (reserve door te hoge kapitaal-afschrijving; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 6 november 1947, nr. 77 (emissiekosten; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 1 december 1950, nr. 106 (inbreng onderneming, onbelaste reserve; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 2 juli 1954, nr. 71 (plaatsing aandelen cum dividend; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 23 december 1955, nr. 23 (NV i.o.; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 21 augustus 1958 , nr. C 8/1768 (waardering; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 11 april 1961, n. D0/9078 (intrekking van oprichtersbewijzen tegen aandelenuitgifte; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 17 juni 1966, nr. D6/714 (inbreng onderneming door coöperatieve flatexploitatieverenigingen; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 31 januari 1973, nr. B72/27497 (stortingen op vóór 1-6-1917 geplaatste aandelen; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 2 februari 1979, nr. 279-1460 (inbreng van buiten EU, fraus legis; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 31 augustus 1987, nrs. 283-16183 en IB 87/610 (hardheidsclausule bij vergissing; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 27 december 1988, nr. IB 88/1084 (niet tijdig beroep op vrijstellingen; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 18 juli 1991, nr. VB1991/1044 (toelichting kapitaalbelasting; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 9 september 1991, nr. VB1991/1199 (kapitaalvermindering na geruisloze overgang; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 12 november 1993, nr. VB1993/3216; (bijschrijven op aandelen ten laste van fusieagio; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 4 augustus 1997, nr. VB95/321 (inbreng 100%-aandelenpakket; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 24 september 1997, nr. DB97/2950 (geruisloze omzetting, kapitaalvermindering; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 28 september 1999, nr. DGM99/3701 (aangiftebiljet kapitaalsbelasting; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 26 september 2000, nr. CPP2000/1832 (vrijstelling kapitaalsbelasting voor algemeen nut beogende lichamen; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 6 oktober 2000; nr. CPP2000/2050 (interne reorganisatie; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 30 november 2000, nr. CPP2000/2662 (aandelenfusie en liquidatie; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 19 december 2000, nr. CPP2000/2679M (omzetting rechtsvorm; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 9 januari 2001, nr. CPP2000/2534M (aangifte kapitaalsbelasting, over te leggen stukken; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 5 april 2001, nr. CPP2001/0101M (vragen en antwoorden; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 19 december 2001, nr. CPP2001/2503M (vragen en antwoorden; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 20 december-2001, nr. CPP2001/3490M (beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 9 december 2002, nr. CPP2002/1349M (vragen en antwoorden; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 15 juli 2003, nr. CPP2003/1526M (vragen en antwoorden; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 25 februari 2004, nr. CPP2003/2703M (inbreng 100% aandelenpakket; afschaffing kapitaalsbelasting);
 • 23 december 2004, nr. CPP2004/2561M (vragen en antwoorden; afschaffing kapitaalsbelasting).

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Deel deze pagina