Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (besluit van 13 december 2012, nr. BLKB 2012 1761M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M.

Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten

13 december 2012
Nr. BLKB 2012 1761M
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van het besluit over beschikbare-premieregelingen van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M, Staatscourant 2009, 20523. Hierbij is het fiscale kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten nader uitgewerkt op basis van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. In deze wet wordt de pensioenrichtleeftijd met ingang van 2014 verhoogd naar 67 jaar.

Naar aanleiding daarvan zijn de in het besluit opgenomen tabellen voor zover nodig aangepast voor de leeftijden 15 tot en met 64 en uitgebreid met de leeftijden 65 en 66. Voorts is naast de middelloontoets op de fiscale maxima toegevoegd een toets op basis van het actueel inkomen.

Tot slot is ter verduidelijking in het besluit opgemerkt dat geen jaarlijkse toets op de fiscale maxima nodig is, maar alleen bij bepaalde gebeurtenissen zoals echtscheiding of waardeoverdracht.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

IAPW:Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
Intredeleeftijd:leeftijd waarop de pensioenopbouw bij de werkgever begint
OP:ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 18 e.v. van de Wet LB
Pensioengrondslag:pensioengevend loon minus AOW-franchise
PP:partnerpensioen als bedoeld in artikel 18 e.v. van de Wet LB
(Pensioen)verzekeraar:verzekeraar als bedoeld in artikel 19a van de Wet LB
PW:Pensioenwet
UBLB:Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
URLB 2011:Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
Werkgever:inhoudingsplichtige in de zin van de Wet LB
Wet LB:Wet op de loonbelasting 1964
Wet VPL:Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

2.1. Inleiding

De invoering van de PW per 1 januari 2007 heeft in de praktijk geleid tot de ontwikkeling van zowel individuele als collectieve premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten. Gebleken is dat de fiscale kwalificaties van de pensioenovereenkomsten niet duidelijk waren. Daarom verduidelijkt dit besluit de fiscale regels voor pensioenregelingen die de PW aanduidt als een premie- of kapitaalovereenkomst. Ook wijst het besluit sommige soorten premie- en kapitaalovereenkomsten aan als fiscale pensioenregelingen. Net als het vorige besluit bevat dit besluit ’netto-staffels’. Deze staffels bevatten geen opslag voor kosten en ook geen opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het gebruik van de staffels kan bijdragen aan betere transparantie van kosten in pensioenregelingen.

De aanwijzingen als pensioenregeling in dit besluit berusten op artikel 19d, onderdeel a, van de Wet LB en vinden plaats met instemming van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Paragraaf 2.2 van dit besluit bevat een beschrijving van de soorten premieovereenkomsten die bij de behandeling van de PW aan de orde zijn geweest. De paragrafen 3 en 5 behandelen de fiscale kwalificatie van die soorten premieovereenkomsten. Paragraaf 4 gaat over de kapitaalovereenkomsten. Voorts wijs ik in paragraaf 6 twee soorten afwijkende premieovereenkomsten aan als pensioenregeling. In paragraaf 7 is het overgangsrecht opgenomen voor pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden. Paragraaf 8 bevat de inwerkingtreding van dit besluit. De voorwaarden en bijzonderheden die bij de aanwijzingen gelden zijn te vinden in de bijlagen bij dit besluit.

Ter voorkoming van misverstanden wijs ik erop dat de aanwijzingen in dit besluit niet van toepassing zijn op regelingen als bedoeld in artikel 18h, eerste lid, van de Wet LB. Dat zijn de regelingen voor directeuren-grootaandeelhouders met een pensioen dat geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gehouden. Zie ook artikel 19d, eerste volzin, van de Wet LB.

2.2. Premieovereenkomsten

In artikel 10 van de PW is bepaald dat een pensioenovereenkomst kan inhouden:

 • een uitkeringsovereenkomst,
 • een kapitaalovereenkomst of
 • een premieovereenkomst.

Blijkens de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2005–06, 30 413, nr. 3 , p. 32-33) maken partijen bij een premieovereenkomst primair een afspraak over de hoogte van de periodiek ten behoeve van pensioen beschikbaar te stellen premie.

Er zijn in beginsel drie soorten premieovereenkomsten te onderscheiden:

 1. De zuivere premieovereenkomst. Hierbij wordt de beschikbaar gestelde premie belegd tot aan de pensioendatum. Daardoor is onzeker tot welk kapitaal deze premies aangroeien. Het beleggingsrisico komt tot aan de pensioendatum voor rekening van de werknemer. Daarnaast kan de gemiddelde levensverwachting tijdens de opbouwfase veranderen. Ook dat risico (langlevenrisico) is voor rekening van de werknemer. Zie hierover paragraaf 3 .
 2. De premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal. Met de beschikbaar gestelde premie kopen partijen meteen na het beschikbaar stellen een kapitaalverzekering in. De verzekeraar zet op de pensioendatum het beschikbare verzekerde kapitaal tegen de dan geldende tarieven om in een aanspraak op een periodieke uitkering. Hierbij is het beleggingsrisico overgenomen door de verzekeraar, maar blijft het langlevenrisico voor rekening van de werknemer. Zie hierover ook paragraaf 3.
 3. De premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering. Partijen kopen met de premie meteen een verzekering voor een periodieke uitkering in. In dat geval neemt de verzekeraar zowel het langlevenrisico als het beleggingsrisico over. Zie hierover paragraaf 5 .

Voor de fiscale beoordeling van een pensioenregeling is het voor de pensioenopbouw gebruikte pensioenstelsel van belang. De pensioenopbouw moet plaatsvinden volgens een eindloonstelsel, een middelloonstelsel of een beschikbare-premiestelsel. In een aantal gevallen bevatten premieovereenkomsten naast kenmerken van een beschikbare-premiestelsel ook elementen van een eindloon- of middelloonstelsel. In dergelijke regelingen is sprake van samenloop van verschillende pensioenstelsels. Voor de fiscale kwalificatie worden alle elementen van de pensioenregeling tezamen en in onderlinge samenhang bezien. Vervolgens moet worden vastgesteld onder welke van de drie stelsels de regeling valt (artikel 4.3, eerste lid, URLB 2011). Is een dergelijke kwalificatie niet mogelijk vanwege de kenmerken van de regeling, dan kan de regeling met toepassing van artikel 19d van de Wet LB worden aangewezen als pensioenregeling.

3. De zuivere premieovereenkomst en de premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal

3.1 Inleiding

De in paragraaf 2.2 onder a genoemde zuivere premieovereenkomst is fiscaal altijd een beschikbarepremieregeling. Deze pensioenregeling moet voldoen aan de fiscale kaders beschreven in artikel 18a, derde lid, van de Wet LB. Ook de in paragraaf 2.2 onder b genoemde premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal moet fiscaal voldoen aan de fiscale kaders beschreven in artikel 18a, derde lid, van de Wet LB. Een dergelijke premieovereenkomst vertoont na de omzetting van de premie in een aanspraak op kapitaal grote overeenkomsten met een kapitaalovereenkomst in de zin van artikel 10 van de PW. Een groot verschil tussen beide is echter dat bij de premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal de overeengekomen premie is toegezegd en deze premie daarom niet kan worden verlaagd. Deze mogelijkheid moet wel aanwezig zijn bij de zuivere kapitaalovereenkomst. Zie bijlage II, voorwaarde b, onder 4. De beschikbare premie moet daarom bij de premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal voldoen aan de uitgangspunten van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB.

Paragraaf 3.2 geeft de grondslagen voor de vaststelling van de netto-staffels. Paragraaf 3.3 bevat de aanwijzing van regelingen die de staffels hanteren. In bijlage I zijn de staffels zelf opgenomen tezamen met de voorwaarden en aandachtspunten die bij de toepassing ervan van belang zijn. Paragraaf 3.4 ten slotte bevat het overgangsrecht dat voortvloeit uit de invoering van de Wet VPL en uit dit besluit zelf.

3.2. Grondslagen en uitgangspunten

Artikel 18a, derde lid, van de Wet LB bepaalt dat een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd OP tijdsevenredig moet worden opgebouwd. Het stelsel moet zijn gericht op een pensioen dat na 37 jaren opbouw niet meer bedraagt dan 70 percent van het loon op dat tijdstip. Het artikel bevat verder voorschriften voor de vaststelling van de premie (vaststelling per leeftijdsklasse, de in beginsel te veronderstellen loopbaanontwikkeling en de te hanteren rekenrente en inflatie). Voor het PP op basis van een beschikbare-premiestelsel bepaalt artikel 18b, derde lid, van de Wet LB, dat de uitgangspunten van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB van overeenkomstige toepassing zijn.

De bepalende factoren voor een staffel zijn:

 • de intredeleeftijd van de werknemer;
 • de AOW-franchise;
 • de toegezegde pensioensoorten;
 • de pensioeningangsleeftijd;
 • de verwachte loopbaanontwikkeling.

Als bij het opstellen van staffels met al deze individuele factoren rekening zou moeten worden gehouden, zouden tientallen staffels ontstaan. Dat is voor de praktijk niet werkbaar. Daarom geef ik in bijlage I van dit besluit een beperkt aantal algemeen toepasbare netto-staffels. Deze staffels zijn gericht op een opbouw volgens het middelloonstelsel. Ze bevatten geen opslag voor kosten en ook geen opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het voordeel van staffels gericht op een opbouw volgens het middelloonstelsel is dat de staffels niet variëren met de intredeleeftijd. Voorts wordt in dat stelsel op een simpeler manier rekening gehouden met de veronderstelde loopbaanontwikkeling via het opbouwpercentage van 2,15%. De variatie in opbouw als gevolg van de AOWfranchise wordt in de staffels voorkomen door uit te gaan van een percentage van de pensioengrondslag in plaats van een percentage van het pensioengevend loon.

3.3. Aanwijzing

Ik wijs regelingen die gebruik maken van de staffels in bijlage I aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Het moet gaan om beschikbare-premieregelingen die in overeenstemming zijn met de in die bijlage genoemde voorwaarden en bijzonderheden. De regelingen moeten overigens verder ook voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

3.4. Overgangsrecht

Bruto-staffels

Zoals aangekondigd in het besluit van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M, Staatscourant 2009, 20523, vervalt het besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M per 1 januari 2014. Partijen die tot 1 januari 2014 gebruik willen blijven maken van bruto-staffels zoals gepubliceerd in het besluit uit 2007, moeten in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar per 1 januari 2014 hun staffels aanpassen. De bruto-staffels gebaseerd op een pensioenleeftijd van 67 jaar zijn opgenomen in bijlage VI C.

Netto-staffels

Alle beschikbare-premieregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2014 zijn aangepast aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Zie bijlage I.

1 januari 2014

Uiterlijk vanaf 1 januari 2014 moeten alle beschikbare-premieregelingen uitgaan van de netto-staffels van bijlage I . De verzekeraar mag bovenop deze staffels de werkelijke kosten en een premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in rekening brengen. Bedragen voor het afdekken van beleggingsrisico’s zoals het kopen van een beleggingsgarantie moeten worden voldaan uit de netto-premie.

Werknemers geboren vóór 1950

Werknemers voor wie het overgangsrecht geldt van artikel 38d, tweede lid, artikel 38e, tweede lid, of artikel 38f, tweede lid, van de Wet LB, mogen gebruik blijven maken van de staffels uit het inmiddels ingetrokken besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/308M . Voor de situaties genoemd in deze artikelleden blijft immers de wetgeving van toepassing zoals deze gold op 31 december 2004. Dat wil zeggen dat voor deze situaties nog de in dat besluit opgenomen staffels kunnen worden gebruikt. Deze staffels gaan uit van een lagere pensioenleeftijd dan 65 jaar. Daarnaast bevatte het ingetrokken besluit staffels voor de opbouw van prepensioen. De staffels uit laatstbedoelde besluit zijn overgenomen in bijlagen VI A en B van dit besluit. De staffels zijn gecorrigeerd voor de toegenomen levensverwachting door rekening te houden met de meest recente overlevingstafels GBM/GBV 2005/2010. De staffels van bijlagen VI A en B bevatten een kostenopslag van 10% (factor: 1,1) en een opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van 8% (factor: 1/0,92).

4. De kapitaalovereenkomst

4.1. Inleiding

Deze paragraaf betreft de fiscale behandeling van de pensioenovereenkomsten die artikel 10 van de PW aanduidt als kapitaalovereenkomsten. Paragraaf 4.3 bevat de aanwijzing van deze kapitaalovereenkomsten als pensioenregeling. In bijlage II volgen de voorwaarden voor aanwijzing.

4.2. Indeling kapitaalovereenkomsten

In de praktijk kan onduidelijkheid bestaan over de fiscale behandeling van kapitaalovereenkomsten. Hoofdstuk IIB van de Wet LB kent geen pensioenregelingen met kapitaalovereenkomsten, maar alleen uitkeringsovereenkomsten zoals eindloonregelingen en middelloonregelingen enerzijds en beschikbare-premieregelingen anderzijds. Kapitaalovereenkomsten hebben gemeen met beschikbarepremieregelingen dat de te verkrijgen pensioenuitkeringen niet van tevoren vaststaan. Regelingen met kapitaalovereenkomsten voldoen evenwel niet aan de in artikel 18a, derde lid, van de Wet LB genoemde voorwaarden voor beschikbare-premieregelingen. Daarom bestaat er aanleiding deze regelingen aan te wijzen als pensioenregeling.

4.3. Aanwijzing

Ik wijs regelingen met een kapitaalovereenkomst aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Het moet gaan om pensioenregelingen die in overeenstemming zijn met de in bijlage II opgenomen voorwaarden en bijzonderheden. De regelingen moeten overigens verder ook voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

5. De premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering

Een regeling met een premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering moet primair worden getoetst aan de fiscale kaders voor beschikbarepremieregelingen van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB, dan wel bijlage I . Na de omzetting van de premie in een recht op uitkering ontstaat evenwel een regeling die vergelijkbaar is met een middelloonregeling. De aan te kopen middelloonaanspraken moeten binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB blijven. Premieovereenkomsten waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering, maken gebruik van elementen van zowel het middelloon- als het beschikbarepremiestelsel. Dit in tegenstelling tot echte uitkeringsovereenkomsten, zoals eindloon- en middelloonregelingen, die direct kunnen worden getoetst aan de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Om de fiscale aanvaardbaarheid buiten twijfel te stellen wijs ik deze regelingen voor zover dat nodig is hierna aan als pensioenregeling.

5.1 Aanwijzing

Ik wijs, voor zover nodig, regelingen met een premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Hierbij gelden de voorwaarden en bijzonderheden van bijlage III bij dit besluit. De regelingen moeten overigens verder ook voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

6. Afwijkende premieovereenkomsten

In de praktijk ontwikkelen verzekeraars van zowel individuele als collectieve pensioenproducten premieovereenkomsten die niet binnen de huidige kaders van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB blijven. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan premieovereenkomsten waarbij de beschikbare premie in afwijking van de grondslagen genoemd in artikel 18a, derde lid van de Wet LB wordt berekend tegen een rekenrente van 3%. Met deze premies in combinatie met de resultaten uit de belegging streeft men naar de opbouw van een pensioen binnen de maximale fiscale grenzen van een middelloonpensioen. Een variatie op de hierboven vermelde afwijkende premieovereenkomst is de premieovereenkomst waarbij de beschikbaar gestelde premie wordt gebaseerd op de kostprijs van een middelloonpensioen, eventueel bepaald op basis van een doorsneepremie. Ook hier streeft men naar een pensioen dat binnen de fiscaal maximale grenzen van een middelloonstelsel blijft. Hiertoe wordt jaarlijks de premie vastgesteld die overeenkomt met maximaal de kostprijs van een fiscaal aanvaardbaar middelloonpensioen. De gehanteerde rekenrente voor de berekening van de premie is echter soms lager dan 4%.

In beide gevallen geeft de minimale rekenrente van 4% van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB, onder de huidige marktomstandigheden meestal onvoldoende mogelijkheden om een pensioen op te bouwen dat vergelijkbaar is met een fiscaal maximaal middelloonpensioen. Dit gegeven vormt voor mij aanleiding om de twee beschreven varianten van de afwijkende premieovereenkomst hierna aan te wijzen als pensioenregeling.

6.1. Aanwijzing van regelingen met een premieovereenkomst maximaal gericht op een fiscaal aanvaardbaar middelloonpensioen

Ik wijs regelingen met een premieovereenkomst die maximaal kunnen leiden tot een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Hierbij gelden de voorwaarden en bijzonderheden van bijlage IV bij dit besluit. De regelingen moeten ook overigens voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

6.2. Aanwijzing van regelingen met een premieovereenkomst op basis van ten hoogste de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen

Ik wijs regelingen met een premieovereenkomst waarbij de premie ten hoogste gelijk is aan de kostprijs van een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Hierbij gelden de voorwaarden en bijzonderheden van bijlage V bij dit besluit. De regelingen moeten ook overigens voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

7. Pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden

7.1. Inleiding

In het bij besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M ingetrokken besluit van 1 maart 2004, nr. CPP2003/2813M , heb ik aangegeven dat pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden niet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Bij de fiscale beoordeling van een pensioenregeling moeten de rechten uitgedrukt in euro’s het uitgangspunt zijn. De pensioenuitkeringen moeten ook na de pensioeningangsdatum worden getoetst aan de grenzen van artikel 18a tot en met artikel 18h van de Wet LB. Daarbij zijn andere overschrijdingen dan die zijn genoemd in artikel 18d van de Wet LB niet toegestaan.

In het besluit CPP 2003/2813M heb ik de genoemde regelingen tijdelijk aangewezen als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Ik heb daarbij meegedeeld dat ik mijn beleid zou bezien bij de invoering van de PW. Artikel 11 van de PW bepaalt dat de uitkering in het kader van een pensioenovereenkomst wordt vastgesteld in een wettig Nederlands betaalmiddel. Het beleid is daarom bij besluit CPP 2007/552M herzien en de aanwijzing uit CPP 2003/2813M is daarbij ingetrokken. Deze intrekking van het beleid blijft van kracht, ook na intrekking van het besluit CPP2007/552M met ingang van 1 januari 2014. Zie paragraaf 8. De beleidsherziening geldt ook voor pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden die niet onder de PW vallen. Reden hiervoor is de hierboven vermelde strijdigheid van deze regelingen met de wettelijke bepalingen in de loonbelasting. Daarnaast is een gelijke fiscale behandeling gewenst van alle pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden.

7.2. Overgangsrecht

Artikel 12, eerste lid, van de IAPW, bepaalt dat artikel 11 van de PW slechts geldt voor pensioenaanspraken die worden verworven na de inwerkingtreding van laatstgenoemd artikel. Artikel 11 van de PW is in werking getreden op 1 januari 2008. De in het besluit van 1 maart 2004, nr. CPP2003/2813M gegeven tijdelijke aanwijzing blijft daarom van kracht op pensioenaanspraken die tot 1 januari 2008 zijn verworven. Uitkeringen die berusten op aanspraken die zijn verworven vóór 2008 kunnen worden gedaan in beleggingseenheden. Voor zover van toepassing blijven voor deze aanspraken en uitkeringen de voorwaarden gelden van besluit CPP2003/2813M , ook na 1 januari 2008. Deze voorwaarden zijn opgenomen in bijlage VII . Alle uitkeringen die berusten op aanspraken die op of na 1 januari 2008 worden verworven, moeten worden gedaan in euro’s. De aanspraken zijn anders niet vrijgesteld op basis van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

Partijen kunnen er voor kiezen om op of na 1 januari 2008 de vóór die datum verworven aanspraken in beleggingseenheden geheel of gedeeltelijk om te zetten in aanspraken op uitkeringen in euro’s. Deze keuze is onherroepelijk. Het omzetten van aanspraken op uitkeringen in euro’s in aanspraken op uitkeringen in beleggingseenheden is naar mijn oordeel met ingang van 1 januari 2008 in strijd met artikel 11 van de PW. Voorts zal een dergelijke omzetting leiden tot toepassing van artikel 19b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet LB. De gehele pensioenaanspraak wordt belast omdat het pensioen niet meer voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Zie ook paragraaf 7.1 , eerste alinea.

8. Ingetrokken regelingen

Het besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M wordt, mede in verband met het overgangsrecht als omschreven in 3.4, ingetrokken met ingang van 1 januari 2014.

9. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag , 13 december 2012

De staatssecretaris van Financiën,
F.H.H. Weekers.

BIJLAGE I AANWIJZING ALS BEDOELD IN PARAGRAAF 3.3

Staffels met uitgangspunten, toelichting, voorwaarden en bijzonderheden

1. Staffels

Tabel 1
Leeftijds-klassen
tot 67 jaar
Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,15% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 19 3,8 4,6 5,3 5,5
20 tot en met 244,45,36,06,5
 25 tot en met 29 5,3 6,4 7,3 7,9
30 tot en met 346,57,88,89,3
 35 tot en met 39 7,9 9,5 10,6 11,1
40 tot en met 449,611,612,813,4
 45 tot en met 49 11,7 14,2 15,5 16,2
50 tot en met 5414,417,418,719,6
 55 tot en met 59 17,7 21,5 22,7 23,6
60 tot en met 6422,126,827,628,2
 65 tot en met 66 25,9 31,5 31,8 31,9
Tabel 2
Leeftijds-klassen
tot 67 jaar
Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,95% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 19 3,5 4,2 4,8 5,0
20 tot en met 244,04,85,55,9
 25 tot en met 29 4,8 5,8 6,6 7,2
30 tot en met 345,97,17,98,4
 35 tot en met 39 7,1 8,6 9,6 10,1
40 tot en met 448,710,511,612,2
 45 tot en met 49 10,7 12,9 14,0 14,7
50 tot en met 5413,015,817,017,8
 55 tot en met 59 16,1 19,5 20,6 21,4
60 tot en met 6420,024,325,025,6
 65 tot en met 66 23,5 28,6 28,8 28,9
Tabel 3
Leeftijds-klassen
tot 67 jaar
Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,05% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 19 3,6 4,4 5,0 5,2
20 tot en met 244,25,05,76,2
 25 tot en met 29 5,1 6,1 6,9 7,5
30 tot en met 346,27,48,48,9
 35 tot en met 39 7,5 9,1 10,1 10,6
40 tot en met 449,211,112,212,8
 45 tot en met 49 11,2 13,5 14,7 15,4
50 tot en met 5413,716,617,818,7
 55 tot en met 59 16,9 20,5 21,6 22,5
60 tot en met 6421,125,526,326,9
 65 tot en met 66 24,7 30,0 30,3 30,4

2. Uitgangspunten

Bij de staffels gelden de volgende uitgangspunten:

 1. De staffels gelden voor beschikbare premies voor de opbouw van aanspraken op OP en eventueel PP (circa 70% van het OP).
 2. De staffels zijn gebaseerd op een maximale opbouw van OP volgens het middelloonstelsel. De staffels van tabel 1 zijn dan ook gericht op de voor een middelloonregeling geldende maximale opbouw van 2,15% per dienstjaar. Deze staffels zijn daarmee gericht op een opbouw gedurende 37 jaar die leidt tot een pensioen dat vergelijkbaar is met een pensioen op basis van het eindloonstelsel. Laatstgenoemd pensioen bedraagt na 37 jaar opbouw maximaal 70% van het eindloon.
 3. De tabellen 2 en 3 zijn van toepassing als partijen gebruik maken van artikel 10aa van het UBLB. Tabel 2 geldt bij een opbouw op basis van 1,95% middelloon en tabel 3 bij een opbouw op basis van 2,05% middelloon. Beide opbouwpercentages zijn gebaseerd op artikel 10aa van het UBLB.
 4. De bij tabel 1 te hanteren pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend loon minus ten minste de minimale franchise van 10/7 x de AOW-uitkering voor een gehuwde. Voor de tabellen 2 en 3 is de te hanteren grondslag gelijk aan het pensioengevend loon verminderd met ten minste de franchisebedragen genoemd in artikel 10aa van het UBLB. Bij de vaststelling van de premies in de drie laatste kolommen van de staffels is rekening gehouden met de omstandigheid dat voor PP een lagere franchise geldt dan voor OP. Dit vloeit voort uit het feit dat het PP is uitgedrukt in een percentage van 70% van het OP.
 5. De premies zijn uitgedrukt in percentages van de pensioengrondslag.
 6. De staffels gaan uit van een mannelijke werknemer met een vrouwelijke partner die 3 jaar jonger is.
 7. De gehanteerde overlevingstafel is: GBM/GBV 2005/2010. De leeftijdscorrecties zijn: werknemer -5 en partner -6.
 8. De rekenrente is 4%.
 9. De intredeleeftijd is bij toepassing van de staffels niet van belang.
 10. De premies voor de klasse van 15 tot en met 19 jaar zijn gebaseerd op een leeftijd van 18 jaar, dit in afwijking van het wettelijk uitgangspunt van artikel 18a, derde lid, onderdeel a, van de Wet LB. Dat voorschrift gaat uit van de gemiddelde leeftijd in elke klasse. De afwijking vloeit voort uit het feit dat een toetredingsleeftijd tot een pensioenregeling in de praktijk veelal minimaal 18 jaar is.

3. Toelichting op het gebruik van de staffels

 1. De eerste kolom met premiepercentages (kolom: OP) geldt als de werkgever aan de werknemer uitsluitend een OP heeft toegezegd.
 2. De tweede kolom met premiepercentages (kolom: OP en uitgesteld opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een uitgesteld, tijdsevenredig opgebouwd PP. Het PP bedraagt 70% van het tijdsevenredig opgebouwde OP. ‘Uitgesteld’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het PP ingaan na het overlijden van de werknemer op of na de pensioendatum.
 3. De derde kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, tijdsevenredig opgebouwd PP ter grootte van 70% van dat OP. ‘Direct ingaand’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het PP ingaan na het overlijden van de werknemer, ongeacht op welk moment dat plaatsvindt.
 4. De laatste kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand bereikbaar PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, op de pensioendatum bereikbaar PP. In dit geval zal een deel van het PP op risicobasis verzekerd moeten zijn voor het geval dat de werknemer overlijdt vóór de pensioendatum. Partijen kunnen deze staffel niet gebruiken bij werknemers voor wie geen PP op risicobasis is verzekerd.

4. Voorwaarden en bijzonderheden

a. Collectief en individueel

b. De staffels zijn collectief en individueel toepasbaar.

c. Incidentele beloning

d. Als de AOW-franchise geheel is verwerkt bij de berekening van de pensioengrondslag uit het structurele loon, kunnen partijen de premiepercentages rechtstreeks toepassen op incidentele beloningen. Bij een gedeeltelijke verwerking van de franchise moet men het nog niet in aanmerking genomen deel hiervan verrekenen bij de pensioenopbouw over het incidentele loon.

e. Op risicobasis verzekerd PP

f. Partijen kunnen de beschikbare premies uit kolom 4 (OP en direct ingaand bereikbaar PP) alleen hanteren als de pensioenverzekeraar de premies voor de risicoverzekering daadwerkelijk onttrekt aan de ontvangen premie of aan de beleggingswaarde van de pensioenverzekering. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze premies ten onrechte worden gebruikt voor opbouw van het OP. Immers, alleen een opgebouwd PP is beschikbaar voor een eventuele ruil voor OP.

g. Opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

h. De premies uit de staffels bevatten geen opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Partijen kunnen de premies uit de staffel verhogen met de werkelijke premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Deze risicopremies kunnen partijen niet aanwenden voor hogere aanspraken op OP of PP.

i. Arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenoverbruggingspensioen

j. Partijen kunnen de premies uit de staffels verhogen met premies voor een arbeidsongeschiktheidspensioen of een nabestaandenoverbruggingspensioen. Uiteraard moeten zij deze risico’s dan ook daadwerkelijk voor die premies verzekeren. Ook deze risicopremies kunnen partijen niet aanwenden voor hogere aanspraken op OP of PP.

k. Kostenopslag

l. De staffels bevatten geen kostenopslag. Partijen kunnen de werkelijke kosten afzonderlijk in rekening brengen. De kosten voor het afdekken van beleggingsrisico, zoals het kopen van een beleggingsgarantie, moeten worden betaald uit de voor pensioen te beleggen netto premie (de netto premie uit de staffel). De vergoeding voor kosten kunnen partijen niet aanwenden voor hogere aanspraken op OP of PP.

m. Gelijkblijvende premie(percentage)s

n. Bij een beschikbare-premieregeling mag de premie voor alle werknemers worden uitgedrukt in een vast bedrag of een vast percentage van de pensioengrondslag. Hierbij mogen partijen voor de beoordeling van het vaste bedrag of het vaste percentage uitgaan van de premie voor de leeftijdsklasse 20- tot en met 24-jarigen. Als de jongste werknemer 25 jaar of ouder is, is de premie ten hoogste gelijk aan de premie voor de leeftijdsklasse waartoe de jongste werknemer behoort.

o. Overlevingstafels

p. De berekening van de staffels is gebaseerd op de overlevingstafels GBM/GBV 2005/2010 met leeftijdsverlagingen van 5 jaar voor mannen en 6 jaar voor vrouwen. Partijen mogen deze staffels hanteren als de pensioenverzekeraar een levensverzekeringsmaatschappij is die binnen de pensioenverzekering uitgaat van individuele tarieven. Met individueel tarief wordt hier bedoeld: het tarief dat de verzekeraar in individuele gevallen hanteert (het standaardtarief). Als de pensioenverzekeraar en de werkgever na onderhandelingen een van het standaardtarief afwijkend collectief tarief zijn overeengekomen waarbij men uitgaat van lichtere sterftegrondslagen, moet de werkgever de beschikbare-premiepercentages dienovereenkomstig verlagen.

q. Leeftijd

r. Pensioen wordt tijdsevenredig opgebouwd. Partijen mogen voor de opbouw in een maand en voor de premie over (een deel van) die maand uitgaan van de leeftijd van de werknemer aan het einde van de maand.

s. Inhaal van niet-gebruikte premieruimte

t. Een pensioenregeling kan de mogelijkheid bieden om de in een jaar niet gebruikte beschikbarepremieruimte in een later jaar in te halen. De niet gebruikte premieruimte moet dan in euro’s worden vastgesteld. Werkgever en werknemer mogen die premie in enig later jaar alsnog storten. De werknemer mist dan het rendement over de inhaalpremie dat in de tussenliggende jaren had kunnen worden behaald. Daarom mogen partijen de inhaalpremie vermenigvuldigen met een samengestelde intrestfactor van 1,04 voor elk jaar gelegen tussen het einde van het in te halen jaar en de aanvang van het jaar waarin de inhaal plaatsvindt. De Belastingdienst heeft voor de inhaal van niet-gebruikte premieruimte een handreiking gepubliceerd op www.belastingdienstpensioensite.nl .

u. Eigen beheer

v. Pensioenregelingen die gebruik maken van de staffels van deze bijlage zijn in paragraaf 3.3. onder voorwaarden aangewezen als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Deze aanwijzing berust op artikel 19d, onderdeel a, van de Wet LB. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 zijn de aanwijzingen van het Besluit echter niet van toepassing op pensioenregelingen als bedoeld in artikel 18h, eerste lid, van de Wet LB. De staffels van deze bijlage zijn daarom niet toepasbaar als het pensioen geheel of gedeeltelijk is verzekerd bij een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB (eigen beheer).

w. Lager ambitieniveau

x. Als partijen in de pensioenregeling lagere ambitieniveaus zijn overeengekomen dan de fiscale maxima die gelden voor middelloonregelingen moeten zij de premiepercentages uit de staffels evenredig daarmee verlagen.

BIJLAGE II AANWIJZING ALS BEDOELD IN PARAGRAAF 4.3

Kapitaalovereenkomsten Voorwaarden en bijzonderheden

 1. Pensioenwet
  De pensioenregeling is een kapitaalovereenkomst in de zin van artikel 10 van de PW. De regeling kent daartoe een bepaling waaruit blijkt dat het te verzekeren kapitaal de pensioentoezegging is. De pensioenpremie wordt bepaald door het verzekerde kapitaal. Op de pensioendatum koopt de pensioengerechtigde met het kapitaal pensioenuitkeringen aan.
 2. Te verzekeren pensioenkapitaal
  1. Het verzekerde pensioenkapitaal op de pensioendatum is ten hoogste gebaseerd op een kapitaal dat nodig is voor een in 37 jaar op te bouwen OP van 70% van het actuele loon (inclusief inbouw van de AOW). Bij de berekening van het pensioenkapitaal gaan partijen ten hoogste uit van een pensioen op basis van het pensioengevend loon van het desbetreffende jaar. Als het kapitaal wordt verhoogd als gevolg van salarisverhogingen komt dit tot uiting in toekomstige premies. In afwijking van de uitgangspunten van 18a, derde lid, van de Wet LB sluit de opbouw derhalve aan bij de feitelijke loopbaanontwikkeling. Als in de financiering van de tijdsevenredige rechten een in de PW niet toegestane achterstand ontstaat, kan voor de geconstateerde achterstand op dat moment een koopsom worden gestort. Na storting van de koopsom zal de premie met inachtneming van de overige voorwaarden van dit besluit opnieuw vastgesteld moeten worden.
  2. Partijen gaan voor de berekening van het benodigde kapitaal uit van niet geïndexeerde pensioenuitkeringen.
  3. Partijen rekenen met een tarief op basis van een nettorendement na pensioeningangsdatum van ten minste 4%.
  4. Partijen houden rekening met de bijgeschreven winstdeling. Het inbouwen van het winstrecht kan ertoe leiden dat een premieverlaging nodig is. De premie kan daarbij dalen tot nihil.
  5. Een premieverlaging kan achterwege blijven als partijen voldoen aan de volgende twee voorwaarden:
   • In de regeling heeft men de bepaling opgenomen dat partijen de overwaarde op de pensioeningangsdatum zo veel mogelijk zullen aanwenden voor indexatie van het uit te keren pensioen.
   • Het verzekerde kapitaal is inclusief de reeds bijgeschreven winstdeling niet hoger dan het kapitaal dat nodig is voor een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen. Hiertoe zullen partijen het kapitaal jaarlijks moeten toetsen. Uitgangspunt voor deze toetsing zijn de tarieven van de verzekeraar op de beoordelingsdatum. Om grote schommelingen bij deze toetsing te voorkomen mogen partijen hierbij een marktrente hanteren van maximaal 6% en een indexatie van maximaal 3%. Als uit de jaarlijkse berekening blijkt dat het kapitaal inclusief de reeds bijgeschreven winstdeling hoger is dan overeenstemt met de berekende koopsom, moeten partijen het verzekerde kapitaal verlagen. Dit kan betekenen dat men in dat geval ook de premie moet verlagen. De Belastingdienst heeft op zijn site een voorbeeld gepubliceerd van deze toetsing voor een aantal opeenvolgende jaren. Zie belastingdienstpensioensite.nl.
 3. Als op de pensioendatum ondanks de indexatie en/of de verlaging van de premies een overwaarde in de verzekering aanwezig is, wordt het meerdere uitgekeerd in een uitkering ineens op de voet van artikel 18a, negende lid, van de Wet LB.
 4. Gelijkblijvende premies
  1. Partijen mogen afwijken van het wettelijke uitgangspunt van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB dat sprake moet zijn van leeftijdsafhankelijke premies. Er mogen gelijkblijvende premies worden overeengekomen.
  2. Partijen mogen voor de berekening van de gelijkblijvende premie in de opbouwfase uitgaan van het geldende tarief voor kapitaalverzekeringen.
 5. Partnerpensioen op opbouwbasis
  Partijen kunnen naast de opbouw van een OP ook de opbouw van een PP zijn overeengekomen. Zij kunnen in dat geval het beoogde pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum mede baseren op een in 37 jaar op te bouwen PP van 49% van het actuele loon (inclusief inbouw van de AOW).
 6. Partnerpensioen op risicobasis
  Bij de berekening van het kapitaal dat nodig is voor het PP bij overlijden van de werknemer vóór de pensioendatum mogen partijen afwijken van de in paragraaf b opgenomen voorschriften. Zij mogen dan het te verzekeren kapitaal bij overlijden vóór de pensioendatum berekenen op basis van de markttarieven voor een direct ingaand, levenslang, vast nageïndexeerd PP. Ook hier geldt dat de vaste indexatie ten hoogste 3% mag zijn.

BIJLAGE III AANWIJZING ALS BEDOELD IN PARAGRAAF 5.1

Regelingen met een premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering

Voorwaarden en bijzonderheden bij de aanwijzing:

 1. De regeling behelst een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de PW waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering .
 2. De beschikbare premie wordt actuarieel vastgesteld per leeftijdsklasse van ten hoogste vijf jaren en wordt afgestemd op de gemiddelde leeftijd in de klasse.
 3. De beschikbare premie is ten hoogste gelijk aan de premie die bij de verzekeraar of het pensioenfonds gestort moet worden voor de opbouw van een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB.
 4. Een met de pensioenverzekering behaald overrendement kan alleen worden aangewend voor een fiscaal maximaal toegestane indexatie van het pensioen.
 5. In de pensioenregeling wordt bepaald dat het pensioen inclusief de toegekende indexatie zowel per jaar als in totaal niet uit gaat boven een fiscaal maximaal geïndexeerd middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB.
 6. Een na het eventueel toekennen van de indexatie in de verzekering aanwezige overwaarde vervalt aan de verzekeraar.
 7. In afwijking van voorwaarden b en c kan de premie ook worden bepaald op basis van een gelijkblijvende premie dan wel een door de verzekeraar gehanteerde doorsneepremie. In dat geval moeten partijen de pensioenaanspraken van de werknemer bij beëindiging van de deelneming in de pensioenregeling bepalen op basis van het ingekochte middelloonrecht en niet op basis van de beschikbaar gestelde premie.

BIJLAGE IV AANWIJZING ALS BEDOELD IN PARAGRAAF 6.1

Regelingen met een premieovereenkomst gericht op een fiscaal maximaal middelloonpensioen

Voorwaarden en bijzonderheden bij de aanwijzing:

a. De regeling behelst een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de PW gericht op een fiscaal maximaal middelloonpensioen.

b. De beschikbare premie wordt actuarieel vastgesteld per leeftijdsklasse van ten hoogste vijf jaren en wordt afgestemd op de gemiddelde leeftijd in de klasse.

c. De regeling is maximaal gericht op een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

d. De beschikbare premie wordt berekend met een rekenrente van minimaal 3% en de te verwachten inflatie wordt op nihil gesteld.

e. In de pensioenregeling is bepaald dat het pensioen inclusief de toegekende indexatie zowel per jaar als in totaal niet uitgaat boven een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Desgewenst kan de toets aan de fiscale maxima ook worden uitgevoerd op basis van het actuele loon. Indien de toets plaats vindt op basis van het actuele loon in plaats van het gemiddelde loon, moet het opbouwpercentage worden gecorrigeerd voor de carrièreontwikkeling. Voor de toets op basis van het actuele loon kan daarom een opbouwpercentage worden gehanteerd van ten hoogste 1,9%. Voorwaarde daarbij is dat het actuele loon voldoet aan de voorwaarden van artikel 10b UBLB.De voorgeschreven toetsing of het pensioen binnen de fiscale kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB blijft, wil niet zeggen dat de verzekeraar ieder jaar daadwerkelijk moet toetsen wat de waarde van de verzekering is en hoe deze zich verhoudt tot de fiscale kaders. Als de toezegging op juiste wijze is vormgegeven, kan de toets op bewaking van de fiscale kaders tot de hierna te noemen momenten beperkt blijven. De toezegging zal daarvoor twee begrenzingen moeten hebben, waarbij de deelnemer recht heeft op de laagste van de twee. Deze twee begrenzingen zijn:

 1. ten hoogste een pensioentoezegging passend binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB;
 2. of indien dit lager is, de pensioenuitkering die men kan aankopen uit de waarde van de beleggingen.Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kan de toetsing beperkt blijven tot de volgende momenten:
  • bij elke waardeoverdracht;
  • bij onderlinge ruil van pensioen;
  • bij overlijden van een pensioengerechtigde;
  • bij echtscheiding of beëindiging van partnerschap van een pensioengerechtigde;
  • bij emigratie van een pensioengerechtigde;
  • bij een relevante wijziging van de fiscale regelgeving; – op elke feitelijke ingangsdatum van elk soort pensioen.

Op het toetsmoment moet de opgebouwde waarde worden vergeleken met de maximale ruimte van de fiscaal zuivere middelloontoezegging, waarbij tevens mag worden getoetst op basis van het actuele loon onder de voorwaarde dat het opbouwpercentage wordt gecorrigeerd voor de carrièreontwikkeling. De kostprijs van de toezegging zoals die steeds administratief is bewaakt, moet worden getoetst op basis van de tarieven van de uitvoerende verzekeraar. Bij een waardeoverdracht is dat de (aanstaande) overdragende verzekeraar. Een eventueel overschot vervalt aan de verzekeraar

f. Restuitkeringen, in welke vorm dan ook, zijn niet mogelijk. Als na het vaststellen van het fiscaal maximale, geïndexeerde pensioen nog kapitaal overblijft, vervalt dit aan de verzekeraar. Uitkeringen als bedoeld in artikel 18a, negende lid, van de Wet LB zijn dus niet toegestaan.

De voorwaarden a tot en met d zijn uitgewerkt in de navolgende staffels:

Leeftijds-klassen tot 67 jaarPercentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,15% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 196,68,19,29,5
20 tot en met 247,49,010,210,8
25 tot en met 298,510,511,812,5
30 tot en met 349,912,213,614,2
35 tot en met 3911,514,215,716,3
40 tot en met 4413,416,518,118,8
45 tot en met 4915,619,220,821,7
50 tot en met 5418,222,424,125,1
55 tot en met 5921,426,427,928,9
60 tot en met 6425,431,432,433,1
65 tot en met 6628,835,736,136,2

De berekeningsgrondslagen van deze staffels zijn, afgezien van de rekenrente, gelijk aan de berekeningsgrondslagen en voorwaarden van de staffels zoals opgenomen in bijlage I . Het zijn netto-staffels op basis van een rekenrente van 3%.

Deze staffels bevatten geen opslag voor kosten en ook geen opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Partijen kunnen de werkelijke kosten of premie afzonderlijk in rekening brengen. De vergoeding voor kosten of premie kunnen partijen niet aanwenden voor hogere aanspraken op OP of PP.

BIJLAGE V AANWIJZING ALS BEDOELD IN PARAGRAAF 6.2

Regelingen met een premieovereenkomst op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen

Voorwaarden en bijzonderheden bij de aanwijzing:


a. De regeling behelst een premieovereenkomst in de zin van de artikel 10 van de PW op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen.

b. De jaarlijks in te leggen beschikbare premie is ten hoogste gelijk aan de op basis van de bereke-ningsgrondslagen van de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds vast te stellen kostprijs van een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

c. Een met de ingelegde premies behaald overrendement kan alleen worden aangewend voor een fiscaal maximaal toegestane indexatie van het pensioen.

d. In de pensioenregeling is opgenomen dat het pensioen inclusief de toegekende indexatie zowel per jaar als in totaal niet uitgaat boven een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Desgewenst kan de toets aan de fiscale maxima ook worden uitgevoerd op basis van het actuele loon. Indien de toets plaats vindt op basis van het actuele loon in plaats van het gemiddelde loon, moet het opbouwpercentage worden gecorrigeerd voor de carrièreontwikkeling. Voor de toets op basis van het actuele loon kan daarom een opbouwpercentage worden gehanteerd van ten hoogste 1,9%. Voorwaarde daarbij is dat het actuele loon voldoet aan de voorwaarden van artikel 10b UBLB. De voorgeschreven toetsing of het pensioen binnen de fiscale kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB blijft, wil niet zeggen dat de verzekeraar ieder jaar daadwerkelijk moet toetsen wat de waarde van de verzekering is en hoe deze zich verhoudt tot de fiscale kaders. Als de toezegging op juiste wijze is vormgegeven, kan de toets op bewaking van de fiscale kaders tot de hierna te noemen momenten beperkt blijven. De toezegging zal daarvoor twee begrenzingen moeten hebben, waarbij de deelnemer recht heeft op de laagste van de twee. Deze twee begrenzingen zijn:

 1. ten hoogste een pensioentoezegging passend binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB;
 2. of indien dit lager is, de pensioenuitkering die men kan aankopen uit de waarde van de beleggingen.

  Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kan de toetsing beperkt blijven tot de volgende momenten:
  • bij elke waardeoverdracht;
  • bij onderlinge ruil van pensioen;
  • bij overlijden van een pensioengerechtigde;
  • bij echtscheiding of beëindiging van partnerschap van een pensioengerechtigde;
  • bij emigratie van een pensioengerechtigde;
  • bij een relevante wijziging van de fiscale regelgeving; – op elke feitelijke ingangsdatum van elk soort pensioen.

Op het toetsmoment moet de opgebouwde waarde worden vergeleken met de maximale ruimte van de fiscaal zuivere middelloontoezegging, waarbij tevens mag worden getoetst op basis van het actuele loon onder de voorwaarde dat het opbouwpercentage wordt gecorrigeerd voor de carrièreontwikkeling. De kostprijs van de toezegging zoals die steeds administratief is bewaakt moet worden getoetst op basis van de tarieven van de uitvoerende verzekeraar. Bij een waardeoverdracht is dat de (aanstaande) overdragende verzekeraar. Een eventueel overschot vervalt aan de verzekeraar.

e. Restuitkeringen, in welke vorm dan ook, zijn niet mogelijk. Als na het vaststellen van het fiscaal maximale, geïndexeerde pensioen nog kapitaal overblijft, vervalt dit aan de verzekeraar. Uitkeringen als bedoeld in artikel 18a, negende lid, van de Wet LB zijn dus niet toegestaan.

BIJLAGE VI A, B en C

Bijlage VI A en B

Staffels als bedoeld in paragraaf 3.4 voor werknemers voor wie het overgangsrecht geldt van artikel 38d, tweede lid, artikel 38e, tweede lid, of artikel 38f, tweede lid, van de Wet LB, en die gebruik mogen blijven maken van het vervallen besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/308M.

BIJLAGE VI A BESCHIKBARE-PREMIESTAFFELS VOOR OUDERDOMSPENSIOEN AL OF NIET IN COMBINATIE MET VERSCHILLENDE VARIANTEN VAN PARTNERPENSIOEN

In de hierna opgenomen staffels is aangegeven van welke percentages ten hoogste mag worden uitgegaan, indien een beschikbare-premiestelsel wordt gebaseerd op de opbouw van:

 • uitsluitend een OP ter grootte van 2,25% van de pensioengrondslag op basis van middelloon (kolom: OP);
 • een OP als hiervoor en een uitgesteld (na pensioeningangsdatum ingaand) opgebouwd nabestaandenpensioen ter grootte van 70% van dat OP (kolom: OP en uitgesteld opgebouwd PP);
 • een OP als hiervoor en een direct ingaand tijdsevenredig opgebouwd nabestaandenpensioen ter grootte van 70% van dat OP (kolom: OP en direct ingaand opgebouwd PP);
 • een OP als hiervoor en een direct ingaand op pensioeningangsdatum bereikbaar nabestaandenpensioen, ter grootte van een bedrag als bedoeld in artikel 18b, vijfde lid, van de Wet LB (kolom: OP en direct ingaand bereikbaar PP).

De percentages in de laatste kolom zijn alleen van toepassing als het bij vooroverlijden direct ingaand bereikbare PP daadwerkelijk is verzekerd en de premie voor dat risico uit de reserve van de beleggingsverzekering wordt betaald.

De staffels zijn gecorrigeerd voor de toegenomen levensverwachting door rekening te houden met de overlevingstafels GBM/GBV 2005/2010. De aangepaste staffels zijn hierna opgenomen. De staffels bevatten een kostenopslag van 10% (factor: 1,1) en een opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van 8% (factor: 1/0,92).

Leeftijds-klassen
tot 65 jaar
Percentage van de premiegrondslag
 OPOP en Uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 195,56,67,47,6
20 tot en met 246,37,58,49,0
25 tot en met 297,79,210,110,9
30 tot en met 349,411,212,212,9
35 tot en met 3911,413,614,815,5
40 tot en met 4414,016,617,918,7
45 tot en met 4917,020,321,722,5
50 tot en met 5420,924,926,327,2
55 tot en met 5925,830,831,932,8
60 tot en met 6432,138,439,039,4
Leeftijds-klassen
tot 64 jaar
Percentage van de premiegrondslag
 OPOP en Uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 195,97,07,88,0
20 tot en met 246,88,08,99,5
25 tot en met 298,39,810,711,4
30 tot en met 3410,111,913,013,6
35 tot en met 3912,314,515,716,3
40 tot en met 4415,017,819,019,7
45 tot en met 4918,321,723,023,8
50 tot en met 5422,526,627,928,7
55 tot en met 5927,732,933,934,6
60 tot en met 6333,740,140,540,8
Leeftijds-klassen
tot 63 jaar
Percentage van de premiegrondslag
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 196,47,58,28,5
20 tot en met 247,38,69,49,9
25 tot en met 298,910,411,312,0
30 tot en met 3410,812,713,714,3
35 tot en met 3913,215,516,617,2
40 tot en met 4416,118,920,120,7
45 tot en met 4919,723,124,325,0
50 tot en met 5424,128,429,530,3
55 tot en met 5929,735,135,936,5
60 tot en met 6235,441,842,142,3
Leeftijds-klassen
tot 62 jaar
Percentage van de premiegrondslag
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 196,87,98,68,9
20 tot en met 247,89,19,910,4
25 tot en met 299,511,111,912,6
30 tot en met 3411,613,514,515,0
35 tot en met 3914,116,517,518,1
40 tot en met 4417,220,221,221,8
45 tot en met 4921,124,625,726,4
50 tot en met 5425,830,231,231,9
55 tot en met 5931,837,338,038,5
60 tot en met 6137,043,543,743,8
Leeftijds-klassen
tot 61 jaar
Percentage van de premiegrondslag
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 197,38,49,19,4
20 tot en met 248,39,710,410,9
25 tot en met 2910,211,812,613,3
30 tot en met 3412,414,415,315,8
35 tot en met 3915,117,618,519,0
40 tot en met 4418,421,422,423,0
45 tot en met 4922,526,227,227,8
50 tot en met 5427,632,133,033,6
55 tot en met 5934,139,740,240,6
60 tot en met 6038,745,245,345,3
Leeftijds-klassen
tot 60 jaar
Percentage van de premiegrondslag
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 197,89,09,69,8
20 tot en met 248,910,311,011,5
25 tot en met 2910,912,513,313,9
30 tot en met 3413,215,316,116,6
35 tot en met 3916,118,619,520,0
40 tot en met 4419,722,823,724,2
45 tot en met 4924,127,828,729,3
50 tot en met 5429,534,134,935,4
55 tot en met 5936,442,242,542,8
BIJLAGE VI B BESCHIKBARE-PREMIESTAFFELS PREPENSIOEN

In de hierna opgenomen staffels is aangegeven van welke percentages ten hoogste mag worden uitgegaan, indien een beschikbare-premiestaffel wordt gebaseerd op:

 • de opbouw van een prepensioen van 91,5% op basis van het middelloonstelsel.
  In de staffels voor het prepensioen is rekening gehouden met een kostenopslag van 10% (factor: 1,1). Gezien de aard van het prepensioen, een tijdelijke uitkering tot 65 jaar en het bestaan van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die veelal een uitkering geven tot 65 jaar, is in onderstaande tabellen geen opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verwerkt. Als een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verplicht is meeverzekerd, mogen de percentages uit de staffels worden vermenigvuldigd met de factor 1/0,92.Als het prepensioen in de regeling op een andere leeftijd aanvangt dan hieronder is vermeld kan het percentage voor die tussenliggende aanvangsleeftijd via lineaire interpolatie worden afgeleid uit de staffels voor de dichtstbij gelegen aanvangsleeftijden. Onderstaande staffels zijn gecorrigeerd voor de toegenomen levensverwachting door rekening te houden met de overlevingstafels GBM/GBV 2005/2010.
Opbouw vanaf 15 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 15)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
15 tot en
met 19
2,11,61,10,70,4
20 tot en
met 24
2,41,81,30,90,4
25 tot en
met 29
2,92,21,61,00,5
30 tot en
met 34
3,52,71,91,20,6
35 tot en
met 39
4,23,22,31,50,7
40 tot en
met 44
5,13,92,81,80,9
45 tot en
met 49
6,34,83,52,21,1
50 tot en
met 54
7,75,94,22,71,3
55 tot en
met 59
9,57,35,23,31,6
60 tot en
met 64
p.m.8,26,04,02,0
Opbouw vanaf 20 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 20)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
20 tot en
met 24
2,51,91,40,90,4
25 tot en
met 29
3,02,31,71,10,5
30 tot en
met 34
3,62,82,01,30,6
35 tot en
met 39
4,43,42,41,60,8
40 tot en
met 44
5,44,13,01,90,9
45 tot en
met 49
6,65,03,62,31,1
50 tot en
met 54
8,16,24,42,81,4
55 tot en
met 59
10,07,65,53,51,7
60 tot en
met 64
p.m.8,66,34,12,0
Opbouw vanaf 25 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 25)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
25 tot en
met 29
3,42,61,91,20,6
30 tot en
met 34
4,23,22,31,50,7
35 tot en
met 39
5,13,92,81,80,9
40 tot en
met 44
6,24,73,42,21,0
45 tot en
met 49
7,55,74,12,61,3
50 tot en
met 54
9,27,05,03,21,6
55 tot en
met 59
11,48,76,23,91,9
60 tot en
met 64
p.m.9,87,24,72,3
Opbouw vanaf 30 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 30)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
30 tot en
met 34
4,83,72,61,70,8
35 tot en
met 39
5,94,53,22,01,0
40 tot en
met 44
7,25,43,92,51,2
45 tot en
met 49
8,86,74,73,01,5
50 tot en
met 54
10,88,25,83,71,8
55 tot en
met 59
13,310,07,14,52,2
60 tot en
met 64
p.m.11,48,35,42,6
Opbouw vanaf 35 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 35)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
35 tot en
met 39
7,15,33,82,41,2
40 tot en
met 44
8,66,54,62,91,4
45 tot en
met 49
10,57,95,63,51,7
50 tot en
met 54
12,99,76,94,32,1
55 tot en
met 59
15,912,08,55,32,5
60 tot en
met 64
p.m.13,69,86,33,1
Opbouw vanaf 40 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 40)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
40 tot en
met 44
10,88,05,63,51,7
45 tot en
met 49
13,29,86,94,32,0
50 tot en
met 54
16,112,08,45,32,5
55 tot en
met 59
19,914,810,46,53,1
60 tot en
met 64
p.m.16,812,07,73,7
Opbouw vanaf 45 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 45)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
45 tot en
met 49
17,512,98,95,52,6
50 tot en
met 54
21,515,710,96,73,1
55 tot en
met 59
26,519,413,48,33,8
60 tot en
met 64
p.m.22,115,69,84,7
Opbouw vanaf 50 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 50)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
50 tot en
met 54
32,222,915,49,34,2
55 tot en
met 59
39,728,219,011,45,2
60 tot en
met 64
p.m.32,122,013,66,3

Voor regelingen waarbij de opbouw geschiedt in de laatste tien jaren voorafgaande aan de in de regeling opgenomen ingangsdatum voor het prepensioen kan de volgende tabel worden gebruikt:

Opbouw vanaf 10 jaar voor de
ingangsleeftijd van het
prepensioen
Percentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 50)
LeeftijdsklassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
Eerste vijf jaar32,226,220,013,67,0
Tweede vijf jaar39,732,424,816,98,7

Bijlage VI C

Staffels als bedoeld in paragraaf 3.4 voor beschikbare premieregelingen waarin vanaf 1 januari 2014 de pensioenleeftijd 67 jaar bedraagt maar de verzekeraar tot 1 januari 2014 gebruik wil blijven maken van bruto-staffels.

BIJLAGE VI C VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN BRUTO-STAFFELS TOT 1 JANUARI 2014

Staffels met uitgangspunten, toelichting, voorwaarden en bijzonderheden

1. Staffels

Tabel 1
Leeftijds-klassen tot 67 jaarPercentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,15% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 194,55,56,36,6
20 tot en met 245,26,37,27,7
25 tot en met 296,37,68,79,4
30 tot en met 347,79,310,511,1
35 tot en met 399,411,312,613,3
40 tot en met 4411,513,815,316,0
45 tot en met 4914,016,918,519,3
50 tot en met 5417,220,822,423,4
55 tot en met 5921,225,627,128,2
60 tot en met 6426,432,033,033,7
65 tot en met 6631,037,638,038,1
Tabel 2
Leeftijds-klassen tot 67 jaarPercentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,95% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 194,15,05,76,0
20 tot en met 244,75,76,57,0
25 tot en met 295,86,97,98,6
30 tot en met 347,08,49,510,1
35 tot en met 398,510,311,512,1
40 tot en met 4410,412,613,914,5
45 tot en met 4912,715,416,817,6
50 tot en met 5415,618,820,321,2
55 tot en met 5919,223,324,625,6
60 tot en met 6423,929,029,930,6
65 tot en met 6628,134,134,534,6
Tabel 3
Leeftijds-klassen tot 67 jaarPercentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,05% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand
opgebouwd PP
OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 194,35,26,06,3
20 tot en met 245,06,06,97,4
25 tot en met 296,17,38,39,0
30 tot en met 347,48,910,010,6
35 tot en met 399,010,812,112,7
40 tot en met 4410,913,214,615,3
45 tot en met 4913,416,117,618,5
50 tot en met 5416,419,821,322,3
55 tot en met 5920,224,525,826,9
60 tot en met 6425,230,531,532,1
65 tot en met 6629,535,936,236,4

2. Uitgangspunten

Voor deze staffels gelden dezelfde uitgangspunten als voor de staffels in Bijlage I met dien verstande dat deze bruto-staffels (in tegenstelling tot bijlage I) een kostenopslag van 10% (factor: 1,1) en een opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van 8% (factor 100/92) bevatten.

BIJLAGE VII VOORWAARDEN VOOR TIJDELIJKE AANWIJZING ALS BEDOELD IN PARAGRAAF 7.2 VOOR PENSIOENREGELINGEN MET UITKERINGEN IN BELEGGINGSEENHEDEN, WELKE ZIJN AANGEWEZEN IN HET VERVALLEN BESLUIT CPP2003/2813M

Voorwaarden voor aanwijzing

1. Algemene voorwaarden

 • De uitkeringen van het OP, het overbruggingspensioen en het prepensioen worden op de respectievelijke ingangsdata per pensioensoort uitgedrukt in een aantal beleggingseenheden (units).
 • Als aan het OP een recht op PP is verbonden, moet dit pensioen op de ingangsdatum van het OP ook worden uitgedrukt in een vastgesteld aantal beleggingseenheden.
 • De administratie van de contante waarde van de uitkeringen in beleggingseenheden wordt actuarieel bijgehouden overeenkomstig een soortgelijke administratie voor pensioenuitkeringen in geld.

2. Tariefgrondslagen bij het berekenen van het aantal beleggingseenheden op de ingangsdatum van het pensioen

 • De pensioenverzekeraar moet uitgaan van de sterftegrondslagen die hij op de ingangsdatum hanteert voor soortgelijke uitkeringsverplichtingen in geld.
 • De pensioenverzekeraar kan uitgaan van een rekenrente die ten minste gelijk is aan 3% en die ten hoogste gelijk is aan het bij aanvang van de uitkeringen geldende u- of t-rendement of aan de netto marktrente die de verzekeraar op de ingangsdatum hanteert voor soortgelijke uitkeringsverplichtingen in geld. De bij aanvang van de uitkeringen gekozen rekenrente moet gedurende het verdere verloop van de overeenkomst gehandhaafd blijven.
 • Er mag in de hoogte van de uitkeringen geen inflatie-element worden verdisconteerd.

3. Gevolgen van het overlijden van gerechtigden

 • Bij overlijden van een van de uitkeringsgerechtigden wordt zowel de contante waarde van de beleggingseenheden als de totale beleggingswaarde herrekend. Het overlijden mag daarbij geen invloed hebben op de waarde per beleggingseenheid.
 • De bij overlijden te constateren vrijval van de beleggingswaarde komt, overeenkomstig de handelwijze bij pensioenuitkeringen in euro’s ten goede aan de pensioenverzekeraar in verband met het door deze gelopen langlevenrisico.

4. Jaarlijkse actuariële verwerking van de rekenrente en de sterfte

 • De verzekeraar verwerkt jaarlijks, overeenkomstig de handelwijze bij uitkeringen in geld, de actuariële gevolgen van de op de ingangsdatum veronderstelde tariefgrondslagen in de administratie van de contante waarde van de uitkeringen in beleggingseenheden en in de administratie van de beleggingswaarde zelf.

Toegelaten afwijkingen

1. Peildatum uitkering

Bij de berekening van de per vervallen termijn verschuldigde uitkering in geld mag worden uitgegaan van de waarde van een beleggingseenheid op een vaste peildatum in de maand van betaling respectievelijk in de voorafgaande maand.

2. Vaste uitkeringen gedurende het verzekeringsjaar

Ook is het toegestaan de uitkeringen in geld bij aanvang van een verzekeringsjaar vast te stellen en deze uitkering gedurende dat jaar als een vaste uitkering te hanteren. Hierbij moet de hoogte van de uitkering in geld worden bepaald op basis van de werkelijke waarde van een beleggingseenheid per een vaste peildatum in een van de laatste twee maanden voorafgaand aan het verzekeringsjaar. De afwijkingen tussen de voor de uitkering te onttrekken beleggingseenheden en de overeengekomen uitkering in beleggingseenheden worden alsdan rechtgetrokken bij de herrekening van de waarde van een beleggingseenheid voor het op het betreffende verzekeringsjaar volgende verzekeringsjaar.

Overgangsregeling: aanwijzing oude regelingen

Het bovenstaande geldt niet voor uitkeringen die vóór 1 juni 2004 zijn ingegaan en die berusten op een regeling met uitkeringen in beleggingseenheden waarop de wetgeving van toepassing is zoals die luidde vóór 1 juni 1999. Deze reeds ingegane regelingen behoeven niet te worden aangepast aan de voorwaarden van dit besluit. Voorzover nodig zijn deze regelingen, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het besluit van 1 maart 2004, nr. CPP2003/2813M zonder voorwaarden aangewezen als zuivere pensioenregelingen met toepassing van artikel 11, vijfde lid, van de Wet LB (tekst per 1 januari 1999).

Andere vindplaats vervallen besluit:

Deel deze pagina