Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland (besluit van 22 oktober 1998, nr. DB98/3474M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is vervangen door het besluit van 17 januari 2002, nr. CPP2001/3181M.

Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland

Besluit van 22 oktober 1998, nr. DB98/3474M

Inzake bovenvermeld onderwerp heeft de Plv. Directeur-Generaal der Belastingen namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Overdracht van pensioenkapitaal in internationaal verband

a. Overdracht vanuit Nederland naar het buitenland

Ingeval Nederland metterwoon verlaten is wegens het aanvaarden van een dienstbetrekking in het buitenland, is belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal naar het buitenland mogelijk (zie het Besluit van 2 december 1996, nr. DB96/113M). Door die waarde-overdracht naar het buitenland kan de desbetreffende werknemer een pensioenbreuk vermijden.

b. Overdracht vanuit het buitenland naar Nederland

Mij is gebleken dat bij degene die in Nederland een dienstbetrekking heeft aanvaard, na in het buitenland werkzaam te zijn geweest, eveneens de behoefte bestaat om een pensioenbreuk te vermijden. Dat kan door waarde-overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland. Hiervoor geldt het volgende beleid.

2. Beleid bij waarde-overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland

Voor waarde-overdracht van buitenlands pensioenkapitaal naar Nederland is nodig, dat de Nederlandse pensioenuitvoerder akkoord gaat met de inkoop van de buitenlandse diensttijd door toekenning van fictieve dienstjaren (ook al zijn de buitenlandse aanspraken naar Nederlandse maatstaven niet geheel zuiver).

In dat geval kan de inspecteur op verzoek van de Nederlandse pensioenuitvoerder bepalen dat de waarde-overdracht vanuit het buitenland naar Nederland geruisloos kan plaatsvinden voor de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen, indien het volgende in acht wordt genomen:

  1. De waarde-overdracht geschiedt rechtstreeks van de buitenlandse verzekeraar naar de Nederlandse.
  2. Ter zake van de waarde-overdracht vindt geen enkele aftrek plaats op het in Nederland belastbare inkomen van de pensioengerechtigde en/of diens partner.
  3. De voor de waarde-overdracht zuivere Nederlandse pensioenregeling blijft ook na de waardeoverdracht zuiver.
  4. De volgende twee verklaringen worden overgelegd:
    1. een verklaring van de buitenlandse pensioenverzekeraar waaruit de duur van de buitenlandse diensttijd blijkt, alsmede de daarmee corresponderende pensioenrechten;
    2. een verklaring van de Nederlandse pensioenverzekeraar waaruit blijkt dat deze akkoord gaat met de inkoop van de buitenlandse diensttijd door toekenning van fictieve dienstjaren.
  5. De uitkeringen worden, voorzoveel verdragsrechtelijk voor Nederland een heffingsrecht bestaat, overeenkomstig de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking. Voorzover er geen verdrag van toepassing is, blijft de Nederlandse belastingwetgeving ook onverkort van toepassing. Voor zover in het buitenland ter zake van de desbetreffende aanspraken of de overdracht daarvan belasting is geheven, kan ter zake van de uitkeringen de saldomethode worden toegepast overeenkomstig het Besluit van 26 maart 1997, DB97/596M.

3. Slotopmerking

Bij waarde-overdracht in de zin van punt 2, kan in de Nederlandse regeling een bovenmatigheid optreden. Evenals bij waarde-overdracht in een binnenlandse verhouding, staat dat er niet aan in de weg om de desbetreffende regeling als een zuivere pensioenregeling aan te merken.

Deel deze pagina

Op deze pagina