Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Overzicht u-rendementen en marktrenten

17 februari 2021 00:00 - In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde…

V&A 20-001 Waarderen pensioenverplichting in eigen beheer volgens de premiekoopsommethode

2 januari 2020 10:26 - Dit V&A 20-001 behandelt de vraag of voor het waarderen van een pensioenverplichting in eigen beheer na het beëindigen van de pensioenopbouw nog kan worden uitgegaan van de premiekoopsommethode.

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting

1 januari 2020 00:00 - Dit V&A 17-027 behandelt de vraag hoe de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting verloopt en hoe die oprenting verwerkt kan worden in de fiscale winst van het eigenbeheerlichaam dat de oudedagsverplichting uitvoert.

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode

3 april 2019 08:35 - Dit V&A 13-006 behandelt de vraag wat de rekengrondslagen zijn van het door de Belastingdienst ontwikkelde rekenmodel van de ‘Benaderde Marktwaarde’ voor het benaderen van de koopsom die bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gestort zou moeten…

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie

3 april 2019 07:38 - Dit V&A 09-004 behandelt de vraag of het altijd mogelijk is om een in eigen beheer gehouden pensioenverplichting met een open indexatie op de winstbepalende balans te waarderen uitgaande van een nominale uitkering en een…

V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d.101117

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 11-027 behandelt de vraag of een DGA zonder fiscale gevolgen een deel van zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak kan prijsgeven door de pensioenaanspraak niet actuarieel te herrekenen bij uitstel van de eerder…

V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 15-001 behandelt de vraag hoe de waardering van een in eigen beheer gehouden verplichting voor het uitkeren van een partnerpensioen plaatsvindt indien er geen aanwijsbare partner is die in aanmerking komt voor de…

V&A 07-002 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen en fiscale winstbepaling

17 april 2007 15:23 - Dit V&A 07-002 behandelt de vraag op welke wijze een onderneming de kosten die voortvloeien uit de affinanciering van het ouderdomspensioen bij de ingangsdatum van het prepensioen ten laste van de fiscale winst kan brengen.

V&A 05-071 GKG bij voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL d.d. 300106

30 januari 2006 15:23 - Artikel 3.25 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Goed koopmansgebruik bij het voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL (Vraag & Antwoord 05-071 d.d. 30 januari 2006) Vraag In…