Ga direct naar de inhoud

V&A - Handreikingen pensioen/ODV Wet VpB

Overzicht u-rendementen en marktrenten

17-08-2023 -

In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een

V&A 20-001 Waarderen pensioenverplichting in eigen beheer volgens de premiekoopsommethode

02-01-2020 -

Dit V&A 20-001 behandelt de vraag of voor het waarderen van een pensioenverplichting in eigen beheer na het beëindigen van de pensioenopbouw nog kan worden uitgegaan van de premiekoopsommethode.

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting

01-01-2020 -

Dit V&A 17-027 behandelt de vraag hoe de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting verloopt en hoe die oprenting verwerkt kan worden in de fiscale winst van het

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode

03-04-2019 -

Dit V&A 13-006 behandelt de vraag wat de rekengrondslagen zijn van het door de Belastingdienst ontwikkelde rekenmodel van de ‘Benaderde Marktwaarde’ voor het benaderen van de koopsom die bij

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie

03-04-2019 -

Dit V&A 09-004 behandelt de vraag of het altijd mogelijk is om een in eigen beheer gehouden pensioenverplichting met een open indexatie op de winstbepalende balans te waarderen uitgaande van een

V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d.101117

10-11-2017 -

Dit V&A 11-027 behandelt de vraag of een DGA zonder fiscale gevolgen een deel van zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak kan prijsgeven door de pensioenaanspraak niet actuarieel te

V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding

10-11-2017 -

Dit V&A 15-001 behandelt de vraag hoe de waardering van een in eigen beheer gehouden verplichting voor het uitkeren van een partnerpensioen plaatsvindt indien er geen aanwijsbare partner is die

V&A 07-002 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen en fiscale winstbepaling

17-04-2007 -

Dit V&A 07-002 behandelt de vraag op welke wijze een onderneming de kosten die voortvloeien uit de affinanciering van het ouderdomspensioen bij de ingangsdatum van het prepensioen ten laste van

V&A 05-071 GKG bij voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL d.d. 300106

30-01-2006 -

Dit V&A 05-071 behandelt de vraag of een werkgever een voorziening of kostenegalisatiereserve kan vormen voor de lasten van een voorwaardelijke pensioentoezegging. Vraag In het kader van de Wet