Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

951 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Publicaties

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 270616

27-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 270616

27-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald…

V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan

27-06-2016 -

Dit V&A 05-008 behandelt de vraag wanneer de periode van een jaar aanvangt waarbinnen een inhoudingsplichtige aannemelijk kan maken dat een uitkering, een bijdrage of een premie voor een regeling voor vervroegde uittreding niet op…

V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet

27-06-2016 -

Dit V&A 05-007 behandelt de vraag of en in hoeverre sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding indien de regeling gedeeltelijk is aan te merken als een pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet…

Vervallen V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 210616)

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-032 d.d. 10 november 2017. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 10 november 2017. Inleiding Op grond van artikel 3a, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 10 november 2017. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen of overbruggingspensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde…

Vervallen V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-040 d.d. 29 maart 2024 Dit V&A 08-040 behandelt de vraag of salarisverhogingen die plaatsvinden na het aanpassen van de pensioenregeling in verband met…

Vervallen V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-039 d.d. 6 juli 2016. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen kan (binnen de regeling) samenloop ontstaan met de…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 10 november 2017. Vraag Bij de uitvoering van pensioenregelingen blijkt soms behoefte te bestaan bij pensioengerechtigden (de ex-werknemer…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 6 juli 2016. Vraag Een stamrecht mag uitsluitend voorzien in uitkeringen aan toegestane begunstigden, zoals genoemd in artikel…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 6 juli 2016. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een stamrecht…

Vervallen V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-031 d.d. 10 november 2017. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 6 juli 2016. Vraag Een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet…

Vervallen V&A 16-001 Inhaalindexatie d.d. 240516

24-05-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 16-001 d.d. 11 april 2019. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 220416

22-04-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 10 november 2017. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een stamrecht ter vervanging van gederfd…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 220416

22-04-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 10 november 2017. Vraag Moet in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod zijn opgenomen? Antwoord De Hoge Raad heeft in…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 220116

22-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 31 januari 2017. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 140116

14-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 31 januari 2017. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 140116

14-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-066 d.d. 10 november 2017. Algemeen Met het invoeren van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet…

Vervallen V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 141116

14-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-065 d.d. 10 november 2017. Algemeen Met het invoeren van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet…

Vervallen V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 140116

14-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-029 d.d. 10 november 2017. Vraag Een gewezen werknemer wijzigt een bestaande stamrechtovereenkomst door een contraverzekering af te sluiten. Met…

Vervallen V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis d.d. 140116

14-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-025 d.d. 10 november 2017. Vraag Moet uit de stamrechtovereenkomst blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan? Antwoord In…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 140116

14-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 22 april 2016. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een loonstamrecht ter vervanging van gederfd…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 140116

14-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 22 april 2016. Vraag Moet in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod zijn opgenomen? Antwoord De Hoge Raad heeft in…

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 080116

08-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-055 d.d. 10 november 2017. Vraag In het kader van de overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 060116

06-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 10 november 2017. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 060116

06-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-059 d.d. 10 november 2017. Vraag In een pensioenregeling vindt tijdens de opbouw een uitruil plaats van het opgebouwde partnerpensioen…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 060116

06-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-056 d.d. 31 januari 2017. Vraag In artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 060116

06-01-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-055 d.d. 10 november 2017. Vraag Het partnerpensioen moet volgens artikel 18b, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2015

25-12-2015 -

Vervallen V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-011 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer van 65 jaar laat zijn pensioen voor 40% vervroegd ingaan. Hij verlaagt…

Vervallen V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 10 november 2017. Vraag Een ouderdomspensioen gaat in vóór het bereiken van de AOW-leeftijd. Men wenst het gemis aan…

Vervallen V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 11-028 behandelt de vraag wanneer sprake is van verplicht fiscaal partnerschap ingeval van een collectieve pensioenregeling met onbepaald partnerpensioen of ingeval van één…

Vervallen V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-027 d.d. 10 november 2017. Vraag Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een pensioenregeling met een overeengekomen pensioeningangsdatum van 65 jaar. Zijn…

Vervallen V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-025 d.d. 10 november 2017. Vraag Door de financiële crisis en de aanhoudende lage rentestand is bij een aantal pensioenfondsen…

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-023 d.d. 10 november 2017. Vraag Artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) beperkt de mogelijkheden om…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 10 november 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door een inhoudingsplichtige gedane en op…

V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon

17-12-2015 -

Dit V&A 10-005 behandelt de vraag of voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon grenzen gelden voor de variabilisering van de uitkeringen. Vraag In tegenstelling tot pensioenen zijn voor periodieke uitkeringen…

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 10 november 2017 vervallen. Vraag Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) schrijft een toets voor van het ouderdomspensioen aan 100%…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 38a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van beschikbare premies. Hij besluit zijn pensioen te laten ingaan vóór de in de regeling…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-051 d.d. 31 januari 2017. Vraag Wanneer wordt bij een beschikbare-premieregeling getoetst of het ouderdomspensioen uitgaat boven 100% van het…

Vervallen V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdoms pensioen d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-048 d.d. 12 mei 2020. Vraag Ouderdomspensioen kan eerder ingaan dan de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Indien het ouderdomspensioen eerder ingaat dan bij…

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Artikel 18a, vierde, vijfde en zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat een ouderdomspensioen maximaal 100% van…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 31 januari 2017. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 7 september 2016. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties…

V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland

17-12-2015 -

Dit V&A 08-002 behandelt de vraag hoe de zogenoemde saldoregeling werkt ingeval van een werknemer die in Nederland woont en pensioen geniet van een Nederlandse pensioenuitvoerder indien dat pensioen gedeeltelijk zonder tegemoetkoming in het buitenland…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente (besluit van 10 december 2015, nr. BLKB2015/1650M)

10-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 7 maart 2017, nr. 2017- 22042. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente 10 december 2015nr. BLKB2015/1650MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit…

Vervallen V&A 15-009 Voorlopige bedragen 2016 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 031215

03-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2016 vervallen. De vanaf 1 januari 2016 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de…