Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

882 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Publicaties

V&A 21-005 Verzekeren uitkering pensioenkapitaal aanvullend pensioensparen bij vooroverlijden voor extra partnerpensioen

19-03-2021 -

Dit V&A 21-005 behandelt de vraag of de verzekering van een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden kan worden gecombineerd met partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Vraag De pensioenregeling van een werkgever bevat naast de…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase

19-03-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen…

V&A 21-003 Hoogte inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag

05-02-2021 -

Dit V&A 21-003 behandelt de vraag hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering minimaal moet zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag. Inleiding Perioden na onvrijwillig ontslag kunnen op…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 050221

05-02-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook…

Vervallen Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 5 februari 2021

05-02-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de Handreiking is vervangen door Handreiking voor de interpretatie van het begrip "Regeling voor vervroegde uittreding" als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 30…

Vervallen besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 25 november 2019, nr. 2019 - 187751, gewijzigd in het besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575)

13-01-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Het besluit is gewijzigd bij besluit van 27 juli 2022, nr. 2022-8874. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5…

Vervallen V&A 20-011 Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk d.d. 211220

21-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 20-011 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 20-011 behandelt de vraag of het mogelijk is om het levenslooptegoed dat nog niet als loon in…

Vervallen V&A 20-010 Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen door Eerste Kamer in januari 2021 d.d. 161220

16-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 april 2021 vervallen. Dit V&A 20-010 behandelt de gevolgen van het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen te behandelen op 12…

Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting. Pensioenen. Klein verzamelbesluit pensioenen (besluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674)

14-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit betreft de…

Vervallen Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 11 december 2020)

11-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 30 april 2021) Deze handreiking behandelt diverse aspecten…

V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19

26-11-2020 -

Dit V&A 20-005 behandelt de vraag of gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen zijn gegaan, zonder fiscale gevolgen voor het pensioen opnieuw in de zorgsector…

Vervallen V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf

23-11-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 20-008 d.d. 20 mei 2022. Inleiding De fiscale voorwaarden voor de uitvoering van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) zijn…

Vervallen V&A 20-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 d.d. 201120

20-11-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 januari 2021 vervallen. De in artikel IX, onderdeel A van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 (Staatscourant 2020, 64406) vastgestelde AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB wijken iets af van…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2020

10-07-2020 -

Vervallen V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor tijdelijke nabestaandenlijfrente d.d. 030720

03-07-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 20-008 d.d. 23 november 2020. Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 030720

03-07-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 d.d. 19 maart 2021. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen…

Brieven en notities aan Verbond van Verzekeraars met standpunten kennisgroep

15-06-2020 -

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020)

15-05-2020 -

CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen 1 Inleiding Deze handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel.…

V&A 20-007 Opbouwen of toezeggen van ouderdomspensioen als (gewezen) werknemer ouder is dan AOW-leeftijd + vijf jaar

12-05-2020 -

Dit V&A 20-007 behandelt de vraag of er nog ouderdomspensioen kan worden opgebouwd of toegezegd als de werknemer de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd. Vraag De Wet op de…

V&A 13-008 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering

12-05-2020 -

Dit V&A 13-008 behandelt de vraag of een sociaal plan waarbij loonbetalingen bij afvloeiïng hoger/gunstiger zijn naarmate werknemers ouder zijn, een regeling is voor vervroegde uittreding in de zin van artikel 32ba, zesde lid, van de…

V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen

12-05-2020 -

Dit V&A 08-048 behandelt de vraag wat de gevolgen zijn voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen bij vervroegde ingang van het pensioen. Vraag Ouderdomspensioen kan eerder ingaan dan de in de…

V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer

20-04-2020 -

Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak gedeeltelijk werd prijsgegeven, afgekocht of omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. Inleiding Volgens het op…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 200420

20-04-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 april 2021 vervallen. Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moest worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder heffing van loonheffingen en revisierente…

V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen

20-04-2020 -

Dit V&A 15-011 behandelt de vraag of de pensioenopbouw kan worden voortgezet bij het gedeeltelijk vervroegd ingaan van het pensioen. Vraag Een werknemer van 66 jaar laat zijn pensioen voor 40% vervroegd ingaan. Hij verlaagt…

Besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier (besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845)

10-04-2020 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst VaktechniekBesluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit actualiseert het besluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862 over de algemene verlenging van de…

V&A 20-003 Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd

24-03-2020 -

Dit V&A 20-003 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aangevangen ODV-uitkeringsperiode aan te passen na het verlagen van de AOW-leeftijd op grond van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Inleiding In artikel 38p…

Vervallen V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19 d.d. 190320

19-03-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 20-005 d.d. 26 november 2020). Dit V&A 20-005 behandelt de vraag of gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van…

V&A 20-004 Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19

16-03-2020 -

Dit V&A 20-004 behandelt de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19. Vraag Als gevolg…

V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel

24-02-2020 -

Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde pensioenrechten om te zetten in pensioenrechten op basis van het eindloon- of middelloonstelsel. Vraag Een…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 030220

03-02-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 5 februari 2021. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 280120

28-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 3 februari 2020. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020)

22-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN (versie 22 januari 2020) Lijst…

V&A 20-001 Waarderen pensioenverplichting in eigen beheer volgens de premiekoopsommethode

02-01-2020 -

Dit V&A 20-001 behandelt de vraag of voor het waarderen van een pensioenverplichting in eigen beheer na het beëindigen van de pensioenopbouw nog kan worden uitgegaan van de premiekoopsommethode. Inleiding Op 1 april 2017 zijn…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-021 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting op de ingangsdatum…

V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage

01-01-2020 -

Dit V&A 14-005 behandelt de vraag met welke AOW-inbouw rekening gehouden moeten worden voor het toetsen van de fiscale maxima bij een lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage of bij een combinatie van pensioenopbouwpercentages. Inleiding Artikel…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-078 d.d. 29 april 2022. Dit V&A 08-078 behandelt de vraag wanneer in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden…

V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer

01-01-2020 -

Dit V&A 18-005 behandelt de vraag of een afwijkende premieovereenkomst als bedoeld in onderdeel 6 van het Staffelbesluit pensioenen de (aanvullende) toezegging mag bevatten dat een door de werkgever van de verzekeraar te ontvangen surplus…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 d.d. 24 februari 2020. Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde…

V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd

01-01-2020 -

Dit V&A 19-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om op basis van de huidige 3%-staffel pensioen in te halen over de dienstjaren bij de huidige werkgever waarin de pensioenopbouw plaatsvond op basis van…

V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

01-01-2020 -

Dit V&A 19-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om de ingang van de uitkeringen van de ODV-termijnen aan de erfgenamen op te schorten, tot het moment dat de erfgenamen bekend zijn. Inleiding In…

V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten na afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793

01-01-2020 -

Dit V&A 17-036 behandelt de vraag tot wanneer uiterlijk kan worden verzocht om toepassing van de goedkeuring van het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-22793 inzake de aftrek van eerder geactiveerde indexatielasten nadat het…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen doorV&A 17-023 d.d. 20 april 2020 Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moet worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder…

V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken

01-01-2020 -

Dit V&A 17-010 behandelt de vraag of reeds in eigen beheer verzekerd pensioen ook na 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerd kan blijven en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Inleiding Na het invoeren…

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor…

V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015

01-01-2020 -

Dit V&A 14-006 behandelt de vanaf 1 januari 2015 voor de pensioenopbouw te hanteren AOW-franchise. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen…

V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB

01-01-2020 -

Dit V&A 17-033 behandelt de vraag of het mogelijk is om het vóór 1 januari 1995 door de partner van de dga bij de BV opgebouwde pensioen door de professionele verzekeraar over te laten dragen…

V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement

01-01-2020 -

Dit V&A 08-042 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als…

Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

Deze Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 1 januari 2020) behandelt de vraag hoe in het kader van het uitfaseren van pensioen in eigen beheer de omvang van de in eigen beheer verzekerde aanspraken…

V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412

01-01-2020 -

Dit V&A 17-018 behandelt de vraag of het volgens de fiscale regels nog mogelijk is om een in eigen beheer verzekerd pensioen over te dragen naar een ander eigenbeheerlichaam. Vraag Een dga heeft pensioen opgebouwd…

V&A van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Vanaf 1 april 2017 tot en…