Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

584 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen V&A - HandreikingenInformatiesoort: Publicaties

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag en Antwoord 08-012 d.d. 10 november 2017. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB)…

Vervallen V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Kan een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-046 d.d. 17 maart 2017. Inleiding Per 1 januari 2005 zijn de maatregelen van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en…

Vervallen V&A 05-029 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-029 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-029 behandelt de vraag welk loon bepalend is voor de toets of het saldo van de levensloopvoorziening…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag In V&A 08-052 is aangegeven dat artikel 18a, vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) van toepassing is…

Vervallen V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon d.d. 110915

11-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-002 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In een aantal gevallen moet men voor de toepassing van de artikelen 18a en…

Vervallen V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak d.d. 280715

28-07-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-006 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Rechtbank Gelderland heeft op 5 november 2013 uitspraak gedaan in een procedure waarbij in…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 280715

28-07-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Dient de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a,…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 280715

28-07-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 17 november 2015. Vraag Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld…

Vervallen Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 24 juli 2015)

24-07-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 26 oktober 2017). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN 1.     Inleiding Bij zuivere premieovereenkomsten wordt de beschikbaar gestelde premie belegd tot de…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 260615

26-06-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 21 juni 2016. Inleiding Op grond van artikel 3a, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding…

Vervallen V&A 14-011 Samenloop tegemoetkomingen partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 120615

12-06-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding In onderdeel 2.6 van het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M is een tegemoetkoming opgenomen voor het partner- en wezenpensioen op…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 230115

23-01-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 14 januari 2016. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 14-012 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2015 d.d. 070115

07-01-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (kamerstukken 33 610)…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

07-01-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-007 d.d. 31 januari 2017. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 070115

07-01-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 16 september 2015. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw…

Vervallen V&A 08-038 Restbegunstiging in uitkeringsfase d.d. 101214

10-12-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-038 d.d. 26 oktober 2017. Vraag De aanhef van artikel 18, eerste lid onderdeel a, van de Wet LB geeft…

Vervallen V&A 12-002 Uitstroom oudere werknemers d.d. 141014

14-10-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Een werkgever wil één of meer oudere werknemers stimuleren tot het nemen van ontslag dan wel hen zelf ontslaan onder toekenning van…

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 040914

04-09-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-012 d.d. 16 september 2015. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) worden toegepast?…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 020914

02-09-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Biedt artikel 19 van de Wet LB de mogelijkheid om pensioen op te bouwen…

Vervallen V&A 08-011 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB d.d. 020914

02-09-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-011 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 9 juli 2014)

09-07-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019). KENNISGROEP PENSIOENEN (LOONBELASTING)  HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN (versie 9 juli 2014) Lijst van…

Vervallen V&A 08-033 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten d.d. 290414

29-04-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-033 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Uit artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet LB (tekst 2013), volgt dat een…

Vervallen V&A 14-003 Verlaagde franchises en opbouwpercentages artikel 10aa UBLB bij pensioen in eigen beheer d.d. 190314

19-03-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat de maxima voor pensioen moeten worden opgevat…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 190314

19-03-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 16 september 2015. Vraag Op 1 januari 2014 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden.…

Vervallen V&A 14-002 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling d.d. 290114

29-01-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-002 d.d. 16 september 2015. Vraag Op grond van het per 1 januari 2014 ingevoerde artikel 39f Wet LB is…

Vervallen V&A 14-001 Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer d.d. 290114

29-01-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Op grond van het per 1 januari 2014 ingevoerde artikel 39f Wet LB is het mogelijk om een loonstamrecht zonder fiscale sancties…

Vervallen V&A 05-053 Omzetting levenslooptegoed in pensioen en gevolgen voor de lijfrenteaftrek d.d. 111213

11-12-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-053 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-053 behandelt de vraag of een omzetting van levenslooptegoed in aanspraken ingevolge een pensioenregeling gevolgen heeft voor…

Vervallen V&A 05-051 Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar d.d. 111213

11-12-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-051 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-051 behandelt de vraag of werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar…

Vervallen V&A 05-033 Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen d.d. 111213

11-12-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-033 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-033 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk gewenst moment mag worden omgezet…

Vervallen V&A 05-029 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar d.d. 111213

11-12-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-029 d.d. 16 september 2015. Vraag Het is alleen mogelijk om binnen een levensloopregeling aanspraken op te bouwen, als het saldo…

Vervallen V&A 13-001 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 d.d. 051213

05-12-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-001 d.d. 16 september 2015. Vraag Op 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking getreden.…

Vervallen V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode d.d. 271113

27-11-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-006 d.d. 3 april 2019. Vraag Volgens HR 14 april 2006, nr. 41 569 (ECLI:NL:HR:2006:AW1747) kan voor de beoordeling van de zakelijkheid van…

Vervallen V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie d.d. 271113

27-11-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 09-004 d.d. 3 april 2019. Vraag Is het altijd mogelijk een in eigen beheer gehouden pensioenverplichting met een open indexatie…

Vervallen Informatie over het overgangsrecht inzake het vervallen van de stamrechtvrijstelling (versie 14 november 2013)

14-11-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze informatie is d.d. 17 november 2017 vervallen. Let op!  Let op! Onderstaande informatie over afschaffing van de stamrechtvrijstelling en het overgangsrecht moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd en…

Vervallen V&A 13-009 Toepassing artikel 19b, negende lid, Wet LB indien sprake is van op 1 januari 2013 al ingegane pensioenuitkeringen d.d. 240913

24-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag In het Besluit van 18 maart 2013, BLKB 2013/27M is een regeling getroffen voor gevallen waarin de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam op…

Vervallen V&A 13-008 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering d.d. 230913

23-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-008 d.d. 17 november 2017. Vraag Een bedrijf gaat reorganiseren en wil daarbij het personeelsbestand inkrimpen. Met de vakbonden komt het bedrijf…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 230913

23-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-007 d.d. 16 september 2015. Vraag Een natuurlijk persoon heeft een stamrechtaanspraak in de vorm van een recht op periodieke…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 230913

23-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 16 september 2015. Vraag Een werknemer, geboren op 1 januari 1951, neemt enige jaren deel aan een seniorenregeling. Hij…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 230913

23-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A  is vervangen door V& 08-020 d.d. 16 september 2015. Vraag Mogen de termijnen uit een stamrecht in hoogte variëren? Antwoord Ja, dat mag maar dan wel met van…

Vervallen V&A 11-030 Samenloop levensloopregeling en regeling voor vervroegde uittreding (RVU) d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 11-030 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 11-030 behandelt de vraag of een levensloopregeling een RVU als bedoeld in artikel 32ba van de Wet…

Vervallen V&A 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-008 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer wordt gedetacheerd in het buitenland. Hij geniet loon dat aldaar wordt belast.…

Vervallen V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 07-004 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer is geboren na 31 december 1949 maar voor 1 januari 1955. Kan…

Vervallen V&A 06-005 Begrippen 'waarde van de polis' en 'premievrije waarde' van artikel 61d, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-005 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) worden de begrippen ‘waarde van de…

Vervallen V&A 05-062 Eenmalige bijdrage werkgever levensloopregeling op datum vervroegd uittreden d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Voor de groep werknemers als bedoeld in artikel XIII, onderdeel D, van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (werknemers…

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-058 d.d. 17 november 2017. Vraag Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen, kan dan in het hier opvolgende…

Vervallen V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-057 d.d. 17 november 2017. Vraag Mag in het jaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen de opbouw van een aanspraak ingevolge…

Vervallen V&A 05-050 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-050 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-050 behandelt de vraag of een ex-partner in het geval van echtscheiding aanspraak kan maken op (een…

Vervallen V&A 05-049 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-049 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is geregeld dat een loonsverlaging voor de…

Vervallen V&A 05-047 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-047 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-047 behandelt de vraag of een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen kan storten in…