Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

507 resultaten, gefilterd op

Categorie: Vervallen V&A - HandreikingenInformatiesoort: Publicaties

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 020312

02-03-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-046 d.d. 16 september 2015. Vraag Moet sinds de invoering van de Wet VPL in een pensioenregeling van een werknemer die…

Vervallen V&A 11-032 Toepassing artikel 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer d.d. 010312

01-03-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-032 d.d. 4 april 2018. Vraag Een oudere werknemer neemt vrijwillig ontslag. Hij krijgt van zijn werkgever een ontslagvergoeding mee. Is…

Vervallen V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór 65 jaar d.d. 281111

28-11-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 17 december 2015. Vraag Een ouderdomspensioen gaat vervroegd in, dat wil zeggen vóór de 65-jarige leeftijd. Men wenst het…

Vervallen V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d. 281111

28-11-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-027 d.d. 17 december 2015. Vraag Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een pensioenregeling met een overeengekomen pensioeningangsdatum van 60 jaar. Zijn…

Vervallen V&A 10-002 Redelijke termijn voor onderbrengen stamrechtkapitaal (of kapitaal voor een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht) d.d. 281111

28-11-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag Werkgevers kennen bij ontslag vaak ontslagvergoedingen toe die bestemd zijn voor de aankoop van een stamrecht ingevolge een aanspraak op een periodieke…

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 280911

28-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-023 d.d. 17 december 2015. Vraag Artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) beperkt de mogelijkheden om…

Vervallen V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen d.d. 270911

27-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-028 d.d. 17 december 2015. Vraag Inleiding Tot 1 januari 2011 kon men als ongetrouwd samenwonende kiezen voor fiscaal partnerschap.…

Vervallen V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds d.d. 270911

27-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-025 d.d. 17 december 2015. Vraag Door de financiële crisis en de aanhoudende lage rentestand is bij een aantal pensioenfondsen…

Vervallen V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon d.d. 270911

27-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-005 d.d. 17 december 2015. Vraag In tegenstelling tot pensioenen zijn voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 190911

19-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 17 december 2015. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties…

Vervallen V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland d.d. 080711

08-07-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-002 d.d. 17 december 2015. Vraag Een werknemer woont in Nederland. Hij geniet pensioen van een Nederlandse pensioenuitvoerder. Een deel…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 010211

01-02-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 17 december 2015. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door een inhoudingsplichtige gedane en op…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 201210

20-12-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 23 november 2015. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 201210

20-12-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-095 d.d. 17 december 2015. Vraag Artikel 18a, zevende lid, van de Wet LB schrijft een toets voor van het…

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 201210

20-12-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-070 d.d. 23 november 2015. Vraag Welke diensttijd moet minimaal resteren tussen het einde van het sabbatsverlof en de pensioendatum?…

Vervallen V&A 08-054 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels d.d. 210910

21-09-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-054 d.d. 23 november 2015. Vraag Artikel 61, eerste lid, URLB regelt hoe een pensioenregeling bij een samenloop van verschillende…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 040510

04-05-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 23 november 2015. Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid over de redelijke fiscale…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180909

18-09-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 4 april 2018. Vraag Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in het besluit van 26…

Vervallen V&A 08-077 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-077 d.d. 23 november 2015. Vraag Wat zijn de fiscale gevolgen voor een op de voet van artikel 2 van…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 23 november 2015. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het UBLB kan de pensioenopbouw over…

Vervallen V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-073 d.d. 23 november 2015. Vraag In artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het UBLB worden dienstjaren ten gevolge…

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 23 november 2015. Vraag Moet een pensioenverzekeraar ook loonbelasting inhouden voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit een levenslooptegoed dat…

Vervallen V&A 05-001 Hoogte nabestaandenoverbruggingspensioen voor (half)wezen d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is vervallen d.d. 4 april 2018. Vraag Welke uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (ANW) kan worden gebruikt voor het berekenen van het nabestaandenoverbruggingspensioen van een (half)wees? Antwoord Het nabestaandenoverbruggingspensioen…

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 220709

22-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 7 september 2016. Vraag Moet in een pensioenregeling altijd rekening worden gehouden met de in artikel 18a, achtste…

Vervallen Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009)

15-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze handreiking is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. KENNISGROEP PENSIOENEN LOONBELASTING HANDREIKING PENSIOENKNIP (versie 15 juli 2009) Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit Pensioenknip in verband met lage rentestand (besluit van…

Vervallen V&A 08-058 Overschrijding van de 100%-grens door waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 240309

24-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 7 september 2016. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB is aangegeven dat…

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 240309

24-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 27 juni 2016. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, van de Wet LB mogen de maxima…

Vervallen V&A 09-003 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-003 d.d. 7 september 2016. Vraag Volgens artikel 38c, derde lid, Wet LB is het mogelijk om de na uitstel…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 27 juni 2016. Vraag In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald…

Vervallen V&A 05-025 Seniorenregelingen en overgangsrecht d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Seniorenregelingen" (regelingen die oudere werknemers de mogelijkheid bieden om minder te gaan werken terwijl het loon niet overeenkomstig wordt verminderd) worden onder…

Vervallen V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-008 d.d. 27 juni 2016. Vraag In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald…

Vervallen V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-007 d.d. 27 juni 2016. Vraag In artikel 32ba, zesde lid van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 200309

03-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-047 d.d. 18 november 2015. Vraag Als een werknemer na de in de regeling vastgestelde pensioendatum doorwerkt, mag de feitelijke…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2015. Vraag In artikel 38a, zevende lid, Wet LB (tekst 2004) is geregeld dat een prepensioen…

Vervallen V&A 08-091 Verhoogd opbouwpercentage bij prepensioen in middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel bij opbouwperiode van minder dan 10 jaar d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Als een werknemer minder dan 10 jaar kan deelnemen aan een prepensioenregeling maar wel ten minste 10 jaar belanghebbende is bij een…

Vervallen V&A 08-090 100%-grens bij ruil van een ouderdomspensioen naar een prepensioen dat ingaat vóór de 60-jarige leeftijd d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd. Hij wenst dit pensioen (gedeeltelijk) uit te ruilen naar een prepensioen (op basis van het eindloon-…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2015. Vraag Hoe werkt de overkookregeling van artikel 38a, derde lid, tweede volzin, van de Wet…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2015. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit te stellen…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2015. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 17 november 2015. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde prepensioendatum. Is…

Vervallen V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-085 d.d. 17 november 2015. Vraag In een pensioenregeling treedt samenloop op van het prepensioen met het ouderdomspensioen als gevolg…

Vervallen V&A 08-083 Prepensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Kan aan de verzekering van een prepensioen, zoals bedoeld in artikel 38a van de Wet LB (tekst 2004), een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 22 januari 2016. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en…

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 16 september 2015. Vraag Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in artikel 19c van de Wet…

Vervallen V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 16 september 2015. Vraag Aan welke voorwaarden moet het verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling voldoen? Antwoord…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 16 september 2015 Vraag Wat zijn de gevolgen voor de heffing van loonbelasting indien een DGA een in…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 16 september 2015. Vraag Wanneer is er sprake van niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken? Antwoord Er is sprake…

Vervallen V&A 08-075 Backservice en externe verzekering d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag Een BV heeft het pensioen voor haar digra volledig ondergebracht bij een professionele verzekeraar. In de regeling leidt een salarisstijging ertoe dat…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 18 november 2015. Vraag Een werknemer heeft vóór 8 juli 1994 buiten concernverband gewerkt bij een buitenlandse werkgever.…

Vervallen V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-069 d.d. 18 april 2018. Vraag In artikel 10a, eerste lid, van het UBLB is het begrip diensttijd uitgewerkt. Kan…