Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1114 resultaten

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

V&A 23-015  Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uitgedrukt in percentage van de pensioengrondslag gepubliceerd

05-09-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-015 gepubliceerd. V&A 23-015 behandelt de vraag of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag

V&A 23-015  Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uitgedrukt in percentage van de pensioengrondslag

05-09-2023 -

Dit V&A 23-015 behandelt de vraag of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. Inleiding Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-08-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

18-07-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2023

17-07-2023 -

V&A 23-011  Bijspaarruimte in een WTP-pensioenregeling en V&A 23-012 Inhaal en inkoop onder het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB gepubliceerd.

14-07-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-011 en V&A 23-012 gepubliceerd. V&A 23-011 behandelt de vraag hoe de bijspaarruimte kan worden vastgesteld in een pensioenregeling waarop het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wet toekomst…

V&A 23-011  Bijspaarruimte in een WTP-pensioenregeling

14-07-2023 -

Dit V&A 23-011 behandelt de vraag hoe de bijspaarruimte kan worden vastgesteld in een pensioenregeling waarop het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wet toekomst pensioenen van toepassing is. Inleiding Op 1 juli 2023 is de…

V&A 23-012 Inhaal en inkoop onder het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB

14-07-2023 -

Dit V&A 23-012 behandelt de vraag voor welke pensioengevende dienstjaren inhaal en/of inkoop nog mogelijk is op basis van het fiscale pensioenkader zoals dat gold vóór inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen. Inleiding Op 1…

Nieuwe versie Verzamelbesluit pensioenen gepubliceerd

11-07-2023 -

Op 10 juli 2023 is in de Staatscourant het Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; Verzamelbesluit diverse onderwerpen (Verzamelbesluit pensioenen) (besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641) gepubliceerd. Dit Verzamelbesluit pensioenen vervangt per 1 juli 2023 het besluit van…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; Verzamelbesluit diverse onderwerpen (Verzamelbesluit pensioenen) (besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641)

11-07-2023 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 (Stcrt. 2018-68653), laatstelijk gewijzigd bij wijzigingsbesluit…

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

10-07-2023 -

Op 6 juli 2023 is in de Staatscourant het Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825) gepubliceerd. Dit Staffelbesluit pensioenen vervangt per 1…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825)

10-07-2023 -

Vervallen Dit besluit is in het besluit van 13 september 2023 nr. 2023-20266 (Stcrt. 2023, 25923) gewijzigd per 1 januari 2024. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van…

Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 in werking getreden

04-07-2023 -

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft al meerdere vragen over de fiscale behandeling van pensioenen in het nieuwe fiscale pensioenkader van de…

V&A 23-005 Uiterste moment vervroegde ingang ouderdomspensioen

01-07-2023 -

Dit V&A 23-005 behandelt de vraag op welk uiterste moment een ouderdomspensioen vervroegd mag ingaan. Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) is in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Diverse WTP V&A gepubliceerd

01-07-2023 -

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de volgende WTP V&A gepubliceerd:

V&A 23-003 Indexatie partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum

01-07-2023 -

Dit V&A 23-003 behandelt de vraag of een partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum mag worden geïndexeerd. Vraag In artikel 18d, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is…

V&A 23-004 Imputatie op kapitaalbasis opgebouwd partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum

01-07-2023 -

Dit V&A 23-004 behandelt de vraag of een vóór de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen op kapitaalbasis opgebouwd partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum, van invloed is op de fiscale ruimte voor een partnerpensioen bij…

V&A 23-006 Overgangsrecht voortgezette premie-inlegpremie-inleg bij arbeidsongeschiktheid

01-07-2023 -

Dit V&A 23-006 behandelt de vraag of een pensioenregeling waarin voortgezette premie-inleg bij arbeidsongeschiktheid plaatsvindt aangepast moet worden aan het fiscale pensioenkader zoals dat geldt ná invoering van de Wet toekomst pensioenen. Inleiding Op 1…

V&A 23-007 Voorwaarden overgangsrecht progressieve premies

01-07-2023 -

Dit V&A 23-007 behandelt voor enkele specifieke situaties de vraag of het overgangsrecht voor progressieve premies van artikel 38r Wet LB van toepassing kan zijn. Inleiding Na de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP)…

V&A 23-008 Wijzigingen fiscale pensioenkader ten gunste van de (gewezen) werknemer

01-07-2023 -

Dit V&A 23-008 behandelt de vraag of wijzigingen ten gunste van de (gewezen) werknemer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, mogen worden toegepast op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd met toepassing van…

V&A 23-009 Overgangsrecht nettopensioenregeling

01-07-2023 -

Dit V&A 23-009 behandelt de vraag of overgangsrecht van toepassing is op een nettopensioenregeling in verband met de inwerkingtreding van de WTP Vraag Is overgangsrecht van toepassing op een nettopensioenregeling in verband met de inwerkingtreding…

V&A 23-010 Bestaande pensioenregeling gefaseerd aanpassen aan WTP

01-07-2023 -

Dit V&A 23-010 behandelt de vraag of een pensioenregeling die bestond op het moment van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, gefaseerd kan worden aangepast aan het nieuwe fiscale pensioenkader van die wet. Inleiding Per…

V&A 23-013 Variabele uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidspensioen na invoering van de Wet toekomst pensioenen

01-07-2023 -

Dit V&A 23-013 behandelt de vraag of uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidspensioen na invoering van de Wet toekomst pensioenen in hoogte kunnen variëren. Inleiding Onder de werking van de Wet toekomst pensioenen (WTP) kunnen pensioenregelingen voorzien…

V&A 23-014 Maximering compensatiepremie en compensatiebedrag

01-07-2023 -

Dit V&A 23-014 behandelt de vraag hoeveel compensatiepremie fiscaal maximaal mag worden ingelegd en hoeveel compensatie een individuele werknemer fiscaal maximaal in zijn pensioenregeling mag ontvangen. Vraag Met de Wet toekomst pensioenen is een vlakke…

V&A 23-001 over invloed moment uitbetaling (eerste) RVU-uitkering op omvang RVU-drempelvrijstelling gepubliceerd

28-06-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-001 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag wat de invloed is van het moment waarop de (eerste) RVU-uitkering wordt uitbetaald op de omvang van de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid,…

V&A 23-001 Omvang RVU-drempelvrijstelling afhankelijk van uitbetaling (eerste) RVU-uitkering

28-06-2023 -

Dit V&A 23-001 behandelt de vraag wat de invloed is van het moment waarop de (eerste) RVU-uitkering wordt uitbetaald op de omvang van de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, Wet LB. Vraag Een…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

19-06-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-05-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

24-04-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 23-002 Staffelbesluit pensioenen, onderdeel 4 onder g gepubliceerd

20-04-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-002 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of per 1 januari 2024 een gelijkblijvende beschikbare premie in het huidige fiscale regime als gevolg van de wettelijk voorgeschreven daling…

Vervallen V&A 23-002 Staffelbesluit pensioenen, onderdeel 4, onder g, d.d. 200423

20-04-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 23-002 d.d. 19 april 2024. Dit V&A 23-002 behandelt de vraag of per 1 januari 2024 een gelijkblijvende beschikbare premie in het huidige fiscale…

Standpunt over gevolgen voor de pensioengrondslag bij het toekennen van extra IKB-verlof gepubliceerd

19-04-2023 -

De kennisgroep cao (collectieve arbeidsovereenkomst) heeft op 18 april 2023 een vraag beantwoord over de gevolgen voor de pensioengrondslag bij het toekennen van extra IKB-verlofuren. U kunt dit standpunt ook op onze site terugvinden.

KG:204:2023:4 Toekennen extra IKB-verlofuren

19-04-2023 -

Aanleiding In de cao Provinciale sector 2022-2023 is in paragraaf 4.5 een individueel keuzebudget (hierna: IKB) opgenomen. De werknemer kan het opgebouwde IKB inzetten voor (onder andere) het kopen van IKB-verlof. De werknemer kan maximaal…

V&A 08-068 over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast

13-04-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 08-068 over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast. In de voorbeelden van het V&A zijn de per 1 januari 2023 geldende ANW- en AOW-uitkeringsbedragen en fiscale tarieven verwerkt.

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 130423

13-04-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de…

Link naar Geldplan Bijna pensioen (Nibud) toegevoegd aan site

30-03-2023 -

 Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft vandaag het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd. Hiermee kunnen 55-plussers inzicht krijgen in de keuzes die zij kunnen maken over hun pensionering. Het Nibud wil dat het voor consumenten…

Website met standpunten kennisgroepen gelanceerd

30-03-2023 -

Vanaf 30 maart 2023 worden standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst openbaar gemaakt via een speciaal daarvoor bestemde website. Door de publicatie wordt straks direct duidelijk hoe de Belastingdienst denkt over de fiscale vraagstukken…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-03-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen gewijzigd

07-03-2023 -

De wijzigingen van het besluit van 17 februari 2023, nr. 2023-1520 zijn verwerkt in het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen (besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514). Het gewijzigde onderdeel 5.4. bevat de te stellen voorwaarden,…

Vervallen Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen (besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514)

07-03-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641. Besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen(aangepast in het besluit van 17 februari 2023, nr. 2023-1520) De Staatssecretaris van Financiën…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-02-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

16-01-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 22-001 vervallen

02-01-2023 -

V&A 22-001 met de voorlopige bedragen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2023 is vervallen. De betreffende bedragen zijn inmiddels definitief vastgesteld.…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2022

31-12-2022 -

Beperkte bezetting feestdagen

20-12-2022 -

In verband met de feestdagen is de bezetting van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen niet optimaal. Hierdoor kan de beantwoording van uw vragen iets langer duren dan gewenst. Wij hopen op uw begrip en wensen u…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

19-12-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 22-002 Toepassing progressieve premiestaffel van voorgestelde artikel 38r Wet LB onder het huidige fiscale pensioenkader gepubliceerd

12-12-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 22-002 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of het vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen fiscaal is toegestaan om de progressieve premiestaffel van het voorgestelde…

V&A 22-002 Toepassing progressieve premiestaffel van voorgestelde artikel 38r Wet LB onder het huidige fiscale pensioenkader

12-12-2022 -

Dit V&A 22-002 behandelt de vraag of het vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen fiscaal is toegestaan om de progressieve premiestaffel van het voorgestelde artikel 38r Wet LB toe te passen binnen…

V&A 22-001 met voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2023 gepubliceerd

02-12-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A22-001 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de…

Vervallen V&A 22-001 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2023 d.d. 021221

02-12-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 januari 2023 vervallen. In dit V&A 22-001 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon.…