Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

584 resultaten in publicaties, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen V&A - Handreikingen

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-059 d.d. 6 januari 2016. Vraag In een pensioenregeling vindt tijdens de opbouw een uitruil plaats van het opgebouwde partnerpensioen…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 16 september 2015. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord Volgens artikel 18f van de Wet LB…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 22 januari 2016. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 14 januari 2016. Vraag Een werknemer (A) krijgt per 1 januari 2002 een stamrecht toegekend. Het stamrecht voorziet…

Vervallen V&A 08-028 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging (ex)werkgever d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, Wet LB wordt een limitatieve opsomming gegeven van de mogelijke begunstigden van een stamrecht.…

Vervallen V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-040 d.d. 21 juni 2016. Vraag Een op 1 juni 1999 bestaande pensioenregeling, waarin op basis van het eindloonstelsel een…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-046 d.d. 18 november 2015. Vraag Is het mogelijk om het ouderdomspensioen voor een evenredig gedeelte van het pensioen later…

Vervallen V&A 08-075 Backservice en externe verzekering d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag Een BV heeft het pensioen voor haar digra volledig ondergebracht bij een professionele verzekeraar. In de regeling leidt een salarisstijging ertoe dat…

Vervallen V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-029 d.d. 14 januari 2016. Vraag Wanneer de gewezen werknemer die een stamrecht krijgt toegekend een contraverzekering afsluit, om op…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 21 juni 2016. Vraag Een stamrecht mag uitsluitend leiden tot uitkeringen aan toegestane begunstigden, zoals genoemd in artikel…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór 65 jaar ingaand ouderdomspensioen of met een prepensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 21 juni 2016. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen dat ingaat vóór de leeftijd van 65 jaar, kan…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 6 januari 2016. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB wordt voor het…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2015. Vraag Hoe werkt de overkookregeling van artikel 38a, derde lid, tweede volzin, van de Wet…

Vervallen V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-065 d.d. 14 januari 2016. Vraag Pensioenregelingen bevatten vaak de mogelijkheid om de ingangsdatum van het ouderdomspensioen en het overbruggingspensioen…

Vervallen V&A 09-002 Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT d.d. 210109

21-01-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A 09-002 is per 12 mei 2020 vervallen omdat het zijn belang heeft verloren. Vraag Uit paragraaf 1.5, onderdeel b, van het Besluit van 17 januari 2006, nr. CPP2005/2741M, inzake de waardering…

Vervallen V&A 08-017 Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen d.d. 101108

10-11-2008 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A 08-017 is vervallen omdat de overgangstermijn geëindigd is. Vraag Wanneer moeten financieringsovereenkomsten inzake open geïndexeerde pensioenaanspraken worden aangepast aan het arrest van de Hoge Raad van 14 april 2006, nr. 41…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M d.d. 240708

24-07-2008 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 17 november 2015. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten…

Vervallen V&A 06-004 Toetsen 100%-grens voor aanspraken op ouderdomspensioen met verschillende pensioeningangsdata d.d. 170308

17-03-2008 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is vervallen per 1 januari 2017. Vraag Hoe moet de 100%-grens worden getoetst als de vóór overgang naar het regime van de Wet VPL opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen met…

Vervallen V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling d.d. 170308

17-03-2008 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door  V&A 05-024 d.d. 1 augustus 2018. Vraag Is het mogelijk om de verlaagde AOW-franchise in combinatie met de lagere pensioenopbouw van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit…

Vervallen Handreiking modelpensioenovereenkomsten (versie 12 juni 2007)

12-06-2007 -

Belangrijk!  Vervallen Deze handreiking is d.d. 1 juli 2017 vervallen. 1. Inleiding Deze handreiking betreft zowel modelovereenkomsten die extern (met name door advieskantoren) zijn ontworpen als modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft ontworpen ten behoeve van…

Vervallen Handreiking pensioenknip in verband met lage rentestand (versie 6 juni 2007)

06-06-2007 -

Belangrijk!  Vervallen Deze handreiking is vervangen door de Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009) KENNISGROEP PENSIOENEN LOONBELASTING HANDREIKING PENSIOENKNIP IN VERBAND MET LAGE RENTESTAND (versie 6 juni 2007) Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit…

Vervallen V&A 07-003 Aanpassen pensioenregeling in verband met de Pensioenwet d.d. 190407

19-04-2007 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 5 februari 2021 vervallen. Dit V&A 07-003 behandelt de vraag of een vennootschap een op 31 december 2006 bestaande pensioenregeling van haar DGA moest aanpassen in verband met de…

Vervallen V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen d.d. 170407

17-04-2007 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 07-001 d.d. 14 februari 2019. Vraag Op welke wijze kunnen rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen worden…

Vervallen V&A 05-069 Voldoende reservering voor pensioentoezegging in eigen beheer d.d. 200306

20-03-2006 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 5 februari 2019 vervallen. Vraag Een pensioentoezegging wordt in eigen beheer verzekerd. Artikel 19a, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 (hierna Wet LB) vereist dat de…

Vervallen V&A 06-011 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door ingangsdatum VUT-regeling te verhogen zonder actuariële herrekening d.d. 130306

13-03-2006 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag In artikel 38c, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 is overgangsrecht opgenomen voor een op 31 december 2004 bestaande VUT-regeling als…

Vervallen V&A 06-013 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door in VUT-regeling verschillende ingangsdata van de VUT-uitkeringen op te nemen d.d. 130306

13-03-2006 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag In artikel 38c, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 is overgangsrecht opgenomen voor een op 31 december 2004 bestaande VUT-regeling als…

Vervallen V&A 06-001 Eis van een op 31 december 2004 bestaande regeling geldt niet voor 55+-regeling d.d. 130306

13-03-2006 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag De teksten van het tweede lid van artikel 38c (overgangsrecht VUT) en artikel 38d (overgangsrecht prepensioen), wijken af van de teksten van…

Vervallen V&A 05-054 Op 1 januari 2005 bestaande regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 31 december 2004) d.d.130306

13-03-2006 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag De looptijd van een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 31…

Vervallen V&A 06-010 Nabestaandenpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 130306

13-03-2006 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 16 september 2015. Vraag Kan een nabestaande na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) nabestaandenpensioen…

Vervallen V&A 05-071 GKG bij voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL d.d. 300106

30-01-2006 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de termijn voor de financiering van de voorwaardelijke pensioentoezeggingen is verstreken. Dit V&A 05-071 behandelt de vraag of een werkgever een voorziening of kostenegalisatiereserve kan vormen voor de…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 120905

12-09-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-002 d.d. 16 september 2015. Vraag In vraag en antwoord 17 van het besluit “Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en…

Vervallen V&A 05-059 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling d.d. 120905

12-09-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 05-059 behandelt de vraag of de inbouw van een verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling mag worden beperkt tot de diensttijd waarover de vennootschap…

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 120905

12-09-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-055 d.d. 8 januari 2016. Vraag In het kader van de overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 240705

24-07-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 18 november 2015. Vraag Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een…