Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

584 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen V&A - Handreikingen

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-026 d.d. 29 maart 2024. Dit V&A 08-026 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst ook een eventuele toekomstige echtgenoot, partner en kinderen als…

Vervallen V&A 17-037 Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017 d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 06-005 Begrippen 'waarde van de polis' en 'premievrije waarde' van artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 06-005 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 06-005 behandelt de vraag wat moet worden verstaan onder de begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije…

Vervallen V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-036 d.d. 18 juli 2018. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-057 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-057 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling mag worden voortgezet in…

Vervallen V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 07-004 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 07-004 behandelt de vraag of een werknemer die is geboren in de periode van 1 januari 1950…

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-058 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-058 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet indien men…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-021 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-021 behandelt de vraag hoe voor een loonstamrecht op twee levens de sterftekans moet worden bepaald. Vraag Aan…

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 11-023 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 11-023 behandelt de vraag wat de invloed is van uitstel van de pensioeningangsdatum op de volgens artikel…

Vervallen V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-055 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-055 behandelt de vraag of in een pensioenregeling de definitieve keuze voor één van de mogelijke ingangsmomenten…

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 05-055 behandelt de vraag welke berekeningsgrondslagen gehanteerd mogen worden voor het bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 11 januari 2018. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen of overbruggingspensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde…

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-012 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-012 behandelt de vraag in welke gevallen een inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a,…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-019 d.d. 19 december 2019. Vraag Moet in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod zijn opgenomen? Antwoord Ja. De Hoge Raad heeft in het arrest van 4…

Vervallen V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-032 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-032 behandelt de vraag of er beleggingseisen worden gesteld aan een eigenbeheerlichaam waar een loonstamrecht is verzekerd. Vraag…

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-059 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-059 behandelt de vraag of bij een uitruil van het opgebouwde partnerpensioen naar het ouderdomspensioen tijdens de…

Vervallen V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-025 d.d. 14 februari 2024 Dit V&A 08-025 behandelt de vraag of uit de loonstamrechtovereenkomst moet blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan. Vraag…

Vervallen V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-029 d.d. 14 november 2019. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d.101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 11-027 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 11-027 behandelt de vraag of een DGA zonder fiscale gevolgen een deel van zijn in eigen beheer…

Vervallen V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-066 d.d. 29 maart 2024. Dit V&A 08-066 behandelt de vraag hoe bij uitstel van de ingangsdatum een op basis van beschikbare premies opgebouwd…

Vervallen V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-065 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-065 behandelt de vraag of een overbruggingspensioen in een eindloon- of middelloonstelsel altijd moet ingaan bij het…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 17 november 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door een inhoudingsplichtige gedane en op…

Vervallen V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-029 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-029 behandelt de vraag of ingeval van een bestaande loonstamrechtovereenkomst de premie voor een contraverzekering kan worden…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-060 d.d. 19 december 2019. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) wordt voor het…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-001 d.d. 10 november 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 13-007 d.d. 19 december 2019. Vraag Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Onder een loonstamrecht wordt verstaan een aanspraak…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 20 juni 2019. Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid over de redelijke fiscale…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 1 januari 2020. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 1 januari 2022. Dit V&A 12-003 behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de…

Vervallen V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-036 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-036 behandelt de vraag of een op 31 december 2013 bestaand stamrecht kan worden vervangen door een ander…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-035 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-035 behandelt de vraag of de voorwaarde van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-034 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-034 behandelt de vraag of de verdeling van een loonstamrecht bij echtscheiding gevolgen heeft voor de belastingheffing. Vraag…

Vervallen V&A 08-033 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-033 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-033 behandelt de vraag of de mogelijkheid om een stamrecht fiscaal geruisloos om te zetten in een ander…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-030 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-030 behandelt de vraag of de voorwaarden van artikel 19a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-011 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-011 d.d. 29 maart 2024. Dit V&A 08-011 behandelt de vraag in welke gevallen artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting…

Vervallen V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 06-010 d.d. 29 maart 2024. Dit V&A 06-010 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder)…

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-049 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-049 behandelt de vraag of in een pensioenregeling altijd rekening moet worden gehouden met de in artikel 18a,…

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-057 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-057 behandelt de vraag of de voor het variabiliseren van de pensioenuitkeringen geldende bandbreedte van 100:75 ook van…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 11 januari 2018. Vraag Dient de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a,…

Vervallen V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 15-002 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 15-002 behandelt de vraag op welke wijze het gemiddelde pensioengevend loon kan worden afgeleid van het op dat…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (regime Witteveen 2015) d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 19 januari 2018. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-078 d.d. 1 januari 2020. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2016)…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 januari 2018. Vraag Biedt artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 1 augustus 2018. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord Volgens artikel 18f van de…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 10 januari 2018. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw…

Vervallen V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-058 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-058 behandelt de vraag hoe in een pensioenregeling die (ook) is gebaseerd op een eindloonstelsel de overschrijding…

Vervallen Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 26 oktober 2017)

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 26 oktober 2017) is vervallen. Voor alle situaties waar gebruik gemaakt kon worden van de tijdelijke pensioenknip is de maximale looptijd van de tijdelijke uitkering verstreken. De levenslange…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-020 d.d. 1 april 2021. Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren. Vraag Met ingang…