Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 080116

8 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-055 d.d. 10 november 2017. Vraag In het kader van de overgang naar de Wet…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 10 november 2017. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, van de…

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-059 d.d. 10 november 2017. Vraag In een pensioenregeling vindt tijdens de opbouw een uitruil…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-056 d.d. 31 januari 2017. Vraag In artikel 18a, negende lid, van de Wet op…

Vervallen V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-055 d.d. 10 november 2017. Vraag Het partnerpensioen moet volgens artikel 18b, zesde lid, van…

Vervallen V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-011 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer van 65 jaar laat zijn pensioen voor…

Vervallen V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 10 november 2017. Vraag Een ouderdomspensioen gaat in vóór het bereiken van de AOW-leeftijd.

Vervallen V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-027 d.d. 10 november 2017. Vraag Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een pensioenregeling met een overeengekomen…

Vervallen V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-025 d.d. 10 november 2017. Vraag Door de financiële crisis en de aanhoudende lage rentestand…

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-023 d.d. 10 november 2017. Vraag Artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 10 november 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door…

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 10 november 2017 vervallen. Vraag Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) schrijft een toets voor van het ouderdomspensioen aan…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 38a, zevende lid, van de Wet op…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van beschikbare premies. Hij besluit zijn pensioen te laten ingaan vóór de in de…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-051 d.d. 31 januari 2017. Vraag Wanneer wordt bij een beschikbare-premieregeling getoetst of het ouderdomspensioen…

Vervallen V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdoms pensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-048 d.d. 12 mei 2020. Vraag Ouderdomspensioen kan eerder ingaan dan de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Indien het…

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Artikel 18a, vierde, vijfde en zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat een ouderdomspensioen maximaal 100%…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 31 januari 2017. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 7 september 2016. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als…

Vervallen V&A 15-009 Voorlopige bedragen 2016 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 031215

3 december 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2016 vervallen. De vanaf 1 januari 2016 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 17 november 2017. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke uitkeringen ex…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 21 oktober 2016. Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 31 januari 2017. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het…

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 23-11-2015

23 november 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Welke periode moet minimaal resteren tussen het einde van het sabbatsverlof en de pensioendatum? Antwoord Een antwoord op deze vraag is in…

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 17 november 2017. Vraag Op grond van artikel 38k van de Wet op de…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer heeft vóór 8 juli 1994 gewerkt bij…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Als een werknemer na de in de regeling vastgestelde pensioendatum doorwerkt, mag de feitelijke ingangsdatum van de pensioenuitkeringen worden uitgesteld (zie Vraag en…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017  vervallen. Vraag Is het mogelijk om het ouderdomspensioen voor een evenredig gedeelte van het pensioen later te laten ingaan indien er na de in…

Vervallen V&A 08-045 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Een ouderdomspensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Is het mogelijk om het ouderdomspensioen feitelijk later te laten…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 17 november 2017. Vraag Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2018. Vraag Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 december 2015. Vraag In artikel 38a, zevende lid, van de Wet op…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2017. Vraag Hoe werkt de overkookregeling van artikel 38a, derde lid,…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2017. Algemeen Met het invoeren van de Wet aanpassing fiscale behandeling…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2017. Algemeen Met het invoeren van de Wet aanpassing fiscale behandeling…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 17 november 2017. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de in…

Vervallen V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-085 d.d. 17 november 2017. Vraag In een pensioenregeling treedt samenloop op van het prepensioen…

Vervallen V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-027 d.d. 17 november 2017. Vraag Is het toegestaan om naast de in artikel 11,…

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-026 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste,…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2134M d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 31 januari 2017. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

7 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 31 januari 2017. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van…

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 061115

6 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-007 d.d. 21 oktober 2016. Inleiding Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 061115

6 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 17 december 2015. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van…

Vervallen V&A 08-054 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels d.d.231115

23 oktober 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Artikel 4.3, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB) regelt hoe een pensioenregeling bij een samenloop van verschillende pensioenstelsels moet…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 201015

20 oktober 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 31 januari 2017. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen…

Vervallen V&A 14-002 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Op grond van het per 1 januari 2014 ingevoerde artikel 39f Wet LB is het mogelijk om een loonstamrecht zonder fiscale…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-007 d.d. 27 oktober 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe…

Vervallen V&A 13-001 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Op 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking getreden. Met het invoeren van deze…

Vervallen V&A 12-007 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Een DGA bezit ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van zijn werkgever. Aan de aandelen van de DGA is echter…