Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

584 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen V&A - HandreikingenInformatiesoort: Publicaties

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 10 november 2017 vervallen. Vraag Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) schrijft een toets voor van het ouderdomspensioen aan 100%…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 38a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van beschikbare premies. Hij besluit zijn pensioen te laten ingaan vóór de in de regeling…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-051 d.d. 31 januari 2017. Vraag Wanneer wordt bij een beschikbare-premieregeling getoetst of het ouderdomspensioen uitgaat boven 100% van het…

Vervallen V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdoms pensioen d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-048 d.d. 12 mei 2020. Vraag Ouderdomspensioen kan eerder ingaan dan de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Indien het ouderdomspensioen eerder ingaat dan bij…

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Artikel 18a, vierde, vijfde en zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat een ouderdomspensioen maximaal 100% van…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 31 januari 2017. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 171215

17-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 7 september 2016. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties…

Vervallen V&A 15-009 Voorlopige bedragen 2016 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 031215

03-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2016 vervallen. De vanaf 1 januari 2016 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 231115

23-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 17 november 2017. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 231115

23-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 21 oktober 2016. Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid over de redelijke fiscale…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 231115

23-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 31 januari 2017. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan…

Vervallen V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil

23-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-073 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-073 behandelt de vraag of artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB ook kan worden toegepast indien…

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 23-11-2015

23-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Welke periode moet minimaal resteren tussen het einde van het sabbatsverlof en de pensioendatum? Antwoord Een antwoord op deze vraag is in absolute…

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 231115

23-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 17 november 2017. Vraag Op grond van artikel 38k van de Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 66…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 181115

18-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer heeft vóór 8 juli 1994 gewerkt bij een buitenlandse werkgever buiten concernverband…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 181115

18-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Als een werknemer na de in de regeling vastgestelde pensioendatum doorwerkt, mag de feitelijke ingangsdatum van de pensioenuitkeringen worden uitgesteld (zie Vraag en Antwoord…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017  vervallen. Vraag Is het mogelijk om het ouderdomspensioen voor een evenredig gedeelte van het pensioen later te laten ingaan indien er na de in de…

Vervallen V&A 08-045 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Een ouderdomspensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Is het mogelijk om het ouderdomspensioen feitelijk later te laten ingaan?…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 181115

18-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 17 november 2017. Vraag Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2018. Vraag Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 december 2015. Vraag In artikel 38a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2017. Vraag Hoe werkt de overkookregeling van artikel 38a, derde lid, tweede volzin, van de Wet…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2017. Algemeen Met het invoeren van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2017. Algemeen Met het invoeren van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 17 november 2017. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde prepensioendatum. Is…

Vervallen V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-085 d.d. 17 november 2017. Vraag In een pensioenregeling treedt samenloop op van het prepensioen met het ouderdomspensioen als gevolg…

Vervallen V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-027 d.d. 17 november 2017. Vraag Is het toegestaan om naast de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten…

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-026 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van de Wet op de…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2134M d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 31 januari 2017. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

07-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 31 januari 2017. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 061115

06-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-007 d.d. 21 oktober 2016. Inleiding Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 061115

06-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 17 december 2015. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van beschikbare premies. Hij besluit zijn…

Vervallen V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 061115

06-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 08-043 behandelt de vraag op welke premie (of welk gedeelte daarvan) de premievrijstelling van voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid betrekking heeft ingeval van een…

Vervallen V&A 08-054 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels d.d.231115

23-10-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Artikel 4.3, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB) regelt hoe een pensioenregeling bij een samenloop van verschillende pensioenstelsels moet worden…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 201015

20-10-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord Volgens artikel 18f van de…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 31 januari 2017. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw…

Vervallen V&A 14-002 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Op grond van het per 1 januari 2014 ingevoerde artikel 39f Wet LB is het mogelijk om een loonstamrecht zonder fiscale sancties…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-007 d.d. 27 oktober 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Onder een…

Vervallen V&A 13-001 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Op 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking getreden. Met het invoeren van deze wet…

Vervallen V&A 12-007 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Een DGA bezit ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van zijn werkgever. Aan de aandelen van de DGA is echter geen…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 17 maart 2017. Inleiding Op 1 januari 2013 zijn de maatregelen van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 27 oktober 2017. Vraag Een werknemer, geboren op 1 januari 1951, nam gedurende enige jaren deel aan een seniorenregeling.…

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in artikel 19c van de Wet…

Vervallen V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Aan welke voorwaarden moet het verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling voldoen? Antwoord…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 10 november 2017. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 20 oktober 2015. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord Volgens artikel 18f van de…

Vervallen V&A 08-052 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Volgens artikel 18a, negende lid, van de de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) moet de 100%-toets voor een beschikbare-premieregeling plaatsvinden…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-020 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Onder een…