Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

507 resultaten, gefilterd op

Categorie: Vervallen V&A - HandreikingenInformatiesoort: Publicaties

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 18 juni 2021. Vraag Een werknemer heeft vóór 8 juli 1994 gewerkt bij een buitenlandse werkgever buiten concernverband…

Vervallen V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 07-004 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 07-004 behandelt de vraag of een werknemer die is geboren in de periode van 1 januari 1950…

Vervallen V&A 06-005 Begrippen 'waarde van de polis' en 'premievrije waarde' van artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 06-005 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 06-005 behandelt de vraag wat moet worden verstaan onder de begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije…

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-058 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-058 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet indien men…

Vervallen V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-057 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-057 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling mag worden voortgezet in…

Vervallen V&A 05-049 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-049 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-049 behandelt de vraag of een verlaging van het loon in verband met het verminderen van de…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-040 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-040 behandelt de vraag of een werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in…

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-037 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-037 behandelt de vraag of een pensioenverzekeraar ook inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting voor levensloopuitkeringen die voortkomen…

Vervallen V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-029 d.d. 14 november 2019. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 17 november 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door een inhoudingsplichtige gedane en op…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-060 d.d. 19 december 2019. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) wordt voor het…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 11 januari 2018. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen of overbruggingspensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 101117

10-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-019 d.d. 19 december 2019. Vraag Moet in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod zijn opgenomen? Antwoord Ja. De Hoge Raad heeft in het arrest van 4…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-001 d.d. 10 november 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 13-007 d.d. 19 december 2019. Vraag Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Onder een loonstamrecht wordt verstaan een aanspraak…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 20 juni 2019. Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid over de redelijke fiscale…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 1 januari 2020. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 271017

27-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 1 januari 2022. Dit V&A 12-003 behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 11 januari 2018. Vraag Dient de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a,…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (regime Witteveen 2015) d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 19 januari 2018. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 10 januari 2018. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-078 d.d. 1 januari 2020. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2016)…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 januari 2018. Vraag Biedt artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 1 augustus 2018. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord Volgens artikel 18f van de…

Vervallen V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-058 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-058 behandelt de vraag hoe in een pensioenregeling die (ook) is gebaseerd op een eindloonstelsel de overschrijding…

Vervallen Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 26 oktober 2017)

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 26 oktober 2017) is vervallen. Voor alle situaties waar gebruik gemaakt kon worden van de tijdelijke pensioenknip is de maximale looptijd van de tijdelijke uitkering verstreken. De levenslange…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 261017

26-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-020 d.d. 1 april 2021. Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren. Vraag Met ingang…

Vervallen V&A 17-035 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom d.d. 131017

13-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-034 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom d.d. 131017

13-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

13-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 290917

29-09-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 17-027 d.d. 13 mei 2019. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 290917

29-09-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Inleiding In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst na het invoeren van de maatregelen van…

Vervallen Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017)

07-07-2017 -

Vervallen V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer d.d. 050717

05-07-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Volgens het op 1 april 2017…

Vervallen Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017)

30-06-2017 -

Vervallen V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB d.d. 280617

28-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-033 d.d. 1 januari 2020. Vraag Een BV heeft in het verleden aan de partner van de dga een in eigen beheer verzekerd pensioen…

Vervallen V&A 17-032 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer d.d. 140617

14-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 140617

14-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 4 april 2018. Vraag Op grond van artikel 19b, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-026 Afkopen in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken en aangifte loonheffingen d.d. 140617

14-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn. Inleiding Volgens artikel 38n van de Wet op…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 140617

14-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-023 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale…

Vervallen V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer d.d. 020617

02-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-031 d.d. 5 juli 2017. Inleiding Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet op de…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 020617

02-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-025 d.d. 8 juni 2018. Inleiding Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet op de…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 180417

18-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-023 d.d. 14 juni 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-020 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 d.d. 180417

18-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Vraag Volgens het op 1 april 2017…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 060417

06-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-023 d.d. 18 april 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-021 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-020 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-020 d.d. 18 april 2017. Vraag Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet op de…

Vervallen V&A 17-019 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-019 d.d. 22 november 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…