Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

158 resultaten, gefilterd op

Categorie: V&A - Handreikingen pensioen/ODV Wet LB

V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking

04-01-2019 -

Dit V&A 08-037 behandelt de vraag of pensioengerechtigden na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking de wijze van uitvoering van een pensioenregeling in een overeenkomst met de pensioenuitvoerder kunnen wijzigen. Vraag Bij de uitvoering van…

V&A 18-008 Vaste indexatie

24-10-2018 -

Dit V&A 18-008 behandelt de vraag hoe een vaste indexatie van pensioen vormgegeven kan worden. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) kunnen…

V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling

01-08-2018 -

Dit V&A 05-024 behandelt de vraag of het mogelijk is om de extra verlaagde AOW-inbouw in combinatie met een lager pensioenopbouwpercentage van artikel 10aa UBLB toe te passen voor een deel van de pensioenopbouw, waarbij…

V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode

18-04-2018 -

Dit V&A 08-069 behandelt de vraag of de voorperiode kan meetellen als door de directeur-grootaandeelhouder in dienst van de vennootschap doorgebrachte pensioengevende diensttijd. Vraag In artikel 10a, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB)…

V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen

17-11-2017 -

Dit V&A 08-026 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst ook een eventuele toekomstige echtgenoot, partner en kinderen als begunstigde kunnen worden opgenomen. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van de…

V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging

17-11-2017 -

Dit V&A 08-027 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden kunnen worden opgenomen. Vraag Is het toegestaan om naast de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g,…

V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen

17-11-2017 -

Dit V&A 08-085 behandelt de vraag wat de bovengrens is bij samenloop van uitkeringen van prepensioen en vervroegd ingegaan ouderdomspensioen. Vraag In een pensioenregeling treedt samenloop op van het prepensioen met het ouderdomspensioen als gevolg…

V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

17-11-2017 -

Dit V&A 08-089 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens. Vraag Hoe…

V&A 08-094 Ruil van prepensioen

17-11-2017 -

Dit V&A 08-094 behandelt de vraag of bij de ruil van prepensioen naar ouderdoms-, partner- of wezenpensioen fiscale grenzen gelden die niet overschreden mogen worden. Vraag In artikel 38a, zevende lid, van de Wet op…

V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen

10-11-2017 -

Dit V&A 08-032 behandelt de vraag of er beleggingseisen worden gesteld aan een eigenbeheerlichaam waar een loonstamrecht is verzekerd. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid,…

V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming

10-11-2017 -

Dit V&A 08-031 behandelt de vraag of een eigenbeheerlichaam naast het verzekeren van een loonstamrecht ook andere ondernemingsactiviteiten mag ontplooien. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste…

V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering

10-11-2017 -

Dit V&A 08-029 behandelt de vraag of ingeval van een bestaande loonstamrechtovereenkomst de premie voor een contraverzekering kan worden betaald uit het stamrechtkapitaal zonder inhouding van loonheffingen over deze premie. Vraag Een gewezen werknemer wijzigt…

V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens

10-11-2017 -

Dit V&A 08-021 behandelt de vraag hoe voor een loonstamrecht op twee levens de sterftekans moet worden bepaald. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een stamrecht ter vervanging van gederfd of te…

V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 101117

10-11-2017 -

Dit V&A 08-012 behandelt de vraag in welke gevallen een inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan worden toegepast. Vraag In welke gevallen kan…

V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

10-11-2017 -

Dit V&A 05-055 behandelt de vraag welke berekeningsgrondslagen gehanteerd mogen worden voor het bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling omzetten van vroegpensioen in een pensioen ingaande op 65 jaar.…

V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis

10-11-2017 -

Dit V&A 08-025 behandelt de vraag of uit de loonstamrechtovereenkomst moet blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan. Vraag Moet uit de stamrechtovereenkomst blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan? Antwoord Ja. In…

V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling

10-11-2017 -

Dit V&A 08-055 behandelt de vraag of in een pensioenregeling de definitieve keuze voor één van de mogelijke ingangsmomenten van het partnerpensioen opengelaten kan worden. Vraag Een partnerpensioen kan op grond van artikel 18b, zesde…

V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis

10-11-2017 -

Dit V&A 08-059 behandelt de vraag of bij een uitruil van het opgebouwde partnerpensioen naar het ouderdomspensioen tijdens de pensioenopbouw, de fiscaal maximale opbouwpercentages van artikel 18a, eerste en tweede lid, van de Wet op…

V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd

10-11-2017 -

Dit V&A 11-031 behandelt de vraag of het binnen de fiscale regels mogelijk is dat een ouderdomspensioen na de AOW-leeftijd nihil wordt door in de periode voorafgaand aan de AOW-leeftijd extra ouderdomspensioen uit te keren…

V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d.101117

10-11-2017 -

Dit V&A 11-027 behandelt de vraag of een DGA zonder fiscale gevolgen een deel van zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak kan prijsgeven door de pensioenaanspraak niet actuarieel te herrekenen bij uitstel van de eerder…

V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds

10-11-2017 -

Dit V&A 11-025 behandelt de vraag of het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten door pensioenfondsen in verband met onderdekking leidt tot fiscale ruimte voor hernieuwde pensioenopbouw. Ook komt de vraag aan de orde of de…

V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding

10-11-2017 -

Dit V&A 15-001 behandelt de vraag hoe de waardering van een in eigen beheer gehouden verplichting voor het uitkeren van een partnerpensioen plaatsvindt indien er geen aanwijsbare partner is die in aanmerking komt voor de…

V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum

10-11-2017 -

Dit V&A 11-023 behandelt de vraag wat de invloed is van uitstel van de pensioeningangsdatum op de volgens artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 geldende beperking om in een eindloonregeling rekening te…

V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

10-11-2017 -

Dit V&A 08-066 behandelt de vraag hoe bij uitstel van de ingangsdatum een op basis van beschikbare premies opgebouwd overbruggingspensioen kan worden omgezet in een hoger ouderdomspensioen of partnerpensioen. Algemeen Met het invoeren van de…

V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

10-11-2017 -

Dit V&A 08-065 behandelt de vraag of een overbruggingspensioen in een eindloon- of middelloonstelsel altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens (volledige AOW- en premiecompensatie voor de nog resterende periode tot 65 jaar).…

V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht

26-10-2017 -

Dit V&A 08-036 behandelt de vraag of een op 31 december 2013 bestaand stamrecht kan worden vervangen door een ander kwalificerend stamrecht. Vraag Kan een op 31 december 2013 bestaand stamrecht worden vervangen door een…

V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995

26-10-2017 -

Dit V&A 08-035 behandelt de vraag of de voorwaarde van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013), dat een stamrecht alleen mag voorzien in uitkeringen…

V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht

26-10-2017 -

Dit V&A 08-034 behandelt de vraag of de verdeling van een loonstamrecht bij echtscheiding gevolgen heeft voor de belastingheffing. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een stamrecht in…

V&A 08-033 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten

26-10-2017 -

Dit V&A 08-033 behandelt de vraag of de mogelijkheid om een stamrecht fiscaal geruisloos om te zetten in een ander stamrecht dat ook voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van…

V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet

26-10-2017 -

Dit V&A 08-030 behandelt de vraag of de voorwaarden van artikel 19a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) ook gelden voor het bij een eigen beheerlichaam verzekeren van…

V&A 08-011 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB

26-10-2017 -

Dit V&A 08-011 behandelt de vraag in welke gevallen artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 kan worden toegepast. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van…

V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande

26-10-2017 -

Dit V&A 06-010 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Vraag Kan een partner na het overlijden…

V&A 08-038 Restbegunstiging in uitkeringsfase

26-10-2017 -

Dit V&A 08-038 behandelt de vraag wanneer sprake is van een uitzonderlijk geval van restbegunstiging als bedoeld in artikel 18, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964. Vraag De aanhef van…

V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan

26-10-2017 -

Dit V&A 05-056 behandelt de vraag wat de consequenties zijn voor de drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding als de inhoudingsplichtige niet binnen een jaar bedragen inhoudt van werknemers of bijdragen of premies…

V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak

26-10-2017 -

Dit V&A 15-006 behandelt de vraag of de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) tot gevolg heeft dat de Belastingdienst haar standpunt met betrekking tot de toepassing van artikel 19b…

V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon

26-10-2017 -

Dit V&A 15-002 behandelt de vraag op welke wijze het gemiddelde pensioengevend loon kan worden afgeleid van het op dat moment geldende pensioengevend loon. Vraag In een aantal gevallen moet men voor de toepassing van…

V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling

26-10-2017 -

Dit V&A 08-081 behandelt de vraag op welk moment een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 dient te zijn gedaan. Vraag Op…

V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling

26-10-2017 -

Dit V&A 08-080 behandelt de vraag aan welke voorwaarden een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) moet voldoen. Vraag Aan…

V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen

26-10-2017 -

Dit V&A 08-057 behandelt de vraag of de voor het variabiliseren van de pensioenuitkeringen geldende bandbreedte van 100:75 ook van toepassing is indien de hoogste uitkering lager is dan de maximale bovengrens die voor de…

V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist

26-10-2017 -

Dit V&A 08-049 behandelt de vraag of in een pensioenregeling altijd rekening moet worden gehouden met de in artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) voorgeschreven minimale AOW-inbouw op…

V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen

06-07-2016 -

Dit V&A 08-039 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen rekening moet houden met een eventuele samenloop van dat (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met de uitkeringen van ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen. Vraag…

V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet

27-06-2016 -

Dit V&A 05-007 behandelt de vraag of en in hoeverre sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding indien de regeling gedeeltelijk is aan te merken als een pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet…

V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan

27-06-2016 -

Dit V&A 05-008 behandelt de vraag wanneer de periode van een jaar aanvangt waarbinnen een inhoudingsplichtige aannemelijk kan maken dat een uitkering, een bijdrage of een premie voor een regeling voor vervroegde uittreding niet op…

V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice

21-06-2016 -

Dit V&A 08-040 behandelt de vraag of salarisverhogingen die plaatsvinden na het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het verlagen van de fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages, in een eindloonregeling leiden tot een backservice op basis…

V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen

17-12-2015 -

Dit V&A 11-028 behandelt de vraag wanneer sprake is van verplicht fiscaal partnerschap ingeval van een collectieve pensioenregeling met onbepaald partnerpensioen of ingeval van één partner die een partnerpensioen in de regeling heeft en de…

V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon

17-12-2015 -

Dit V&A 10-005 behandelt de vraag of voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon grenzen gelden voor de variabilisering van de uitkeringen. Vraag In tegenstelling tot pensioenen zijn voor periodieke uitkeringen…

V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland

17-12-2015 -

Dit V&A 08-002 behandelt de vraag hoe de zogenoemde saldoregeling werkt ingeval van een werknemer die in Nederland woont en pensioen geniet van een Nederlandse pensioenuitvoerder indien dat pensioen gedeeltelijk zonder tegemoetkoming in het buitenland…

V&A 08-077 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot

23-11-2015 -

Dit V&A 08-077 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn voor een op de voet van artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding verevend ouderdomspensioen als een werknemer hertrouwt met de ex-echtgenoot.…

V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

06-11-2015 -

Dit V&A 08-043 behandelt de vraag op welke premie (of welk gedeelte daarvan) de premievrijstelling van voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid betrekking heeft ingeval van een beschikbare-premieregeling. Vraag Een pensioenregeling op basis van beschikbare premies kent…

V&A 06-002 Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds

03-09-2014 -

Dit V&A 06-002 behandelt de vraag of inhaal van pensioen mogelijk is als een werknemer werkzaam is geweest bij meerdere werkgevers die zijn aangesloten bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Vraag Is inhaal van pensioen ook mogelijk als…