Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-055 behandelt de vraag of in een pensioenregeling de definitieve keuze voor één van de mogelijke ingangsmomenten van het partnerpensioen opengelaten kan worden. Vraag Een partnerpensioen kan op grond van artikel 18b, zesde…

V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-032 behandelt de vraag of er beleggingseisen worden gesteld aan een eigenbeheerlichaam waar een loonstamrecht is verzekerd. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid,…

V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-031 behandelt de vraag of een eigenbeheerlichaam naast het verzekeren van een loonstamrecht ook andere ondernemingsactiviteiten mag ontplooien. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a,…

V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-029 behandelt de vraag of ingeval van een bestaande loonstamrechtovereenkomst de premie voor een contraverzekering kan worden betaald uit het stamrechtkapitaal zonder inhouding van loonheffingen over deze premie. Vraag Een gewezen werknemer wijzigt…

V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-025 behandelt de vraag of uit de loonstamrechtovereenkomst moet blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan. Vraag Moet uit de stamrechtovereenkomst blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan? Antwoord Ja. In…

V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-021 behandelt de vraag hoe voor een loonstamrecht op twee levens de sterftekans moet worden bepaald. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een stamrecht ter vervanging van gederfd of te…

V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-012 behandelt de vraag in welke gevallen een inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 kan worden toegepast. Vraag In welke gevallen kan artikel…

V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 05-055 behandelt de vraag welke berekeningsgrondslagen gehanteerd mogen worden voor het bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling omzetten van vroegpensioen in een pensioen ingaande op 65 jaar.

V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding

27 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 12-003 behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 moet afdragen over het tijdens de opname van een verlofstuwmeer uitbetaalde loon. Vraag Een…

V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 15-006 behandelt de vraag of de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) tot gevolg heeft dat de Belastingdienst haar standpunt met betrekking tot de…

V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 15-002 behandelt de vraag op welke wijze het gemiddelde pensioengevend loon kan worden afgeleid van het op dat moment geldende pensioengevend loon. Vraag In een aantal gevallen moet men voor de toepassing van…

V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-081 behandelt de vraag op welk moment een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 dient te zijn gedaan. Vraag Op…

V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-080 behandelt de vraag aan welke voorwaarden een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 moet voldoen. Vraag Aan welke voorwaarden…

V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-057 behandelt de vraag of de voor het variabiliseren van de pensioenuitkeringen geldende bandbreedte van 100:75 ook van toepassing is indien de hoogste uitkering lager is dan de maximale bovengrens die voor de…

V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-049 behandelt de vraag of in een pensioenregeling altijd rekening moet worden gehouden met de in artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 voorgeschreven minimale AOW-inbouw op basis van…

V&A 08-038 Restbegunstiging in uitkeringsfase

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-038 behandelt de vraag wanneer sprake is van een uitzonderlijk geval van restbegunstiging als bedoeld in artikel 18, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964. Vraag De aanhef van…

V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-036 behandelt de vraag of een op 31 december 2013 bestaand stamrecht kan worden vervangen door een ander kwalificerend stamrecht. Vraag Kan een op 31 december 2013 bestaand stamrecht worden vervangen door een…

V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-035 behandelt de vraag of de voorwaarde van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) dat een stamrecht alleen mag voorzien in uitkeringen…

V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-034 behandelt de vraag of de verdeling van een loonstamrecht bij echtscheiding gevolgen heeft voor de belastingheffing. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een stamrecht in…

V&A 08-033 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-033 behandelt de vraag of de mogelijkheid om een stamrecht fiscaal geruisloos om te zetten in een ander stamrecht dat ook voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet…

V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-030 behandelt de vraag of de voorwaarden van artikel 19a, tweede lid, Wet LB (tekst 2013) ook gelden voor het bij een eigen beheerlichaam verzekeren van een loonstamrecht. Vraag Een eigenbeheerlichaam als bedoeld…

V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren. Vraag Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Onder een loonstamrecht wordt verstaan een…

V&A 08-011 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-011 behandelt de vraag in welke gevallen artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 kan worden toegepast. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van…

V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 06-010 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Vraag Kan een partner na het overlijden…

V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 05-056 behandelt de vraag wat de consequenties zijn voor de drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding als de inhoudingsplichtige niet binnen een jaar bedragen inhoudt van werknemers of bijdragen of premies…

V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel

26 oktober 2017 13:23 - Dit V&A 08-058 behandelt de vraag hoe in een pensioenregeling die (ook) is gebaseerd op een eindloonstelsel de overschrijding van de maxima van de artikelen 18a, 18b en 18c Wet LB als gevolg van waardeoverdracht…

V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen

6 juli 2016 15:23 - Dit V&A 08-039 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen rekening moet houden met een eventuele samenloop van dat (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met de uitkeringen van ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen. Vraag…

V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan

27 juni 2016 15:23 - Dit V&A 05-008 behandelt de vraag wanneer de periode van een jaar aanvangt waarbinnen een inhoudingsplichtige aannemelijk kan maken dat een uitkering, een bijdrage of een premie voor een regeling voor vervroegde uittreding niet op…

V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet

27 juni 2016 15:23 - Dit V&A 05-007 behandelt de vraag of en in hoeverre sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding indien de regeling gedeeltelijk is aan te merken als een pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet…

V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice

21 juni 2016 15:23 - Dit V&A 08-040 behandelt de vraag of salarisverhogingen die plaatsvinden na het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het verlagen van de fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages, in een eindloonregeling leiden tot een backservice op basis…

V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen

17 december 2015 15:23 - Dit V&A 11-028 behandelt de vraag wanneer sprake is van verplicht fiscaal partnerschap ingeval van een collectieve pensioenregeling met onbepaald partnerpensioen of ingeval van één partner die een partnerpensioen in de regeling heeft en de…

V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon

17 december 2015 15:23 - Dit V&A 10-005 behandelt de vraag of voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon grenzen gelden voor de variabilisering van de uitkeringen. Vraag In tegenstelling tot pensioenen zijn voor periodieke uitkeringen…

V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland

17 december 2015 15:23 - Dit V&A 08-002 behandelt de vraag hoe de zogenoemde saldoregeling werkt ingeval van een werknemer die in Nederland woont en pensioen geniet van een Nederlandse pensioenuitvoerder indien dat pensioen gedeeltelijk zonder tegemoetkoming in het buitenland…

V&A 08-077 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot

23 november 2015 15:23 - Dit V&A 08-077 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn voor een op de voet van artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding verevend ouderdomspensioen als een werknemer hertrouwt met de ex-echtgenoot.

V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil

23 november 2015 15:23 - Dit V&A 08-073 behandelt de vraag of artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB ook kan worden toegepast indien een feitelijke waardeoverdracht niet mogelijk is omdat in de vorige dienstbetrekking(en) geen pensioen is opgebouwd. Vraag…

V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

6 november 2015 15:23 - Dit V&A 08-043 behandelt de vraag op welke premie (of welk gedeelte daarvan) de premievrijstelling van voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid betrekking heeft ingeval van een beschikbare-premieregeling. Vraag Een pensioenregeling op basis van beschikbare premies kent…

V&A 05-029 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar

16 september 2015 15:23 - Dit V&A 05-029 behandelt de vraag welk loon bepalend is voor de toets of het saldo van de levensloopvoorziening aan het begin van het kalenderjaar niet hoger is dan 2,1 maal het loon op jaarbasis,…

V&A 06-002 Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds

3 september 2014 15:23 - Dit V&A 06-002 behandelt de vraag of inhaal van pensioen mogelijkis als een werknemer werkzaam is geweest bij meerdere werkgevers die zijn aangesloten bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Vraag Is inhaal van pensioen ook mogelijk als een…

V&A 09-005 Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling

2 september 2014 15:23 - Dit V&A 09-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om in een beschikbare-premieregeling extra bedragen te storten om een tegenvallend rendement te compenseren. Vraag Een werknemer heeft een beschikbare-premieregeling. Het met de ingelegde premies…

V&A 05-053 Omzetting levenslooptegoed in pensioen en gevolgen voor de lijfrenteaftrek

11 december 2013 15:23 - Dit V&A 05-053 behandelt de vraag of een omzetting van levenslooptegoed in aanspraken ingevolge een pensioenregeling gevolgen heeft voor de genoten lijfrenteaftrek. Vraag Artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst…

V&A 05-051 Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar

11 december 2013 15:23 - Dit V&A 05-051 behandelt de vraag of werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar jonger dan 56 jaar, het hele jaarsalaris kunnen inleggen in de levensloopregeling. Vraag Kunnen werknemers die…

V&A 05-033 Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen

11 december 2013 15:23 - Dit V&A 05-033 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk gewenst moment mag worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. Vraag Mag een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk gewenst…

V&A 11-030 Samenloop levensloopregeling en regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 11-030 behandelt de vraag of een levensloopregeling een RVU als bedoeld in artikel 32ba van de Wet LB kan zijn. Vraag Kan een levensloopregeling een RVU zijn als bedoeld in artikel 32ba van…

V&A 05-050 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-050 behandelt de vraag of een ex-partner in het geval van echtscheiding aanspraak kan maken op (een deel van) het tegoed van de levenslooprekening en dit aan haar/hem kan laten uitkeren. Vraag Kan…

V&A 05-047 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-047 behandelt de vraag of een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen kan storten in een levensloopregeling. Vraag Kan een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen storten in een…

V&A 05-044 Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-044 behandelt de vraag of het bij een werkgever opgebouwde levenslooptegoed na ingang van het pensioen gebruikt kan worden voor verlof bij een andere werkgever. Vraag Een werknemer heeft gelijktijdig een dienstbetrekking bij…

V&A 05-038 Aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling en levensloopregeling

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-038 behandelt de vraag of de vóór 1 januari 2006 in een regeling voor verlofsparen opgebouwde aanspraken worden aangemerkt als aanspraken ingevolge een levensloopregeling. Vraag Worden aanspraken die vóór 1 januari 2006 zijn…

V&A 05-034 Verplichting pensioenuitvoerder omzetten aanspraak levensloopregeling in aanspraak op pensioen

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-034 behandelt de vraag of de pensioenuitvoerder verplicht is mee te werken aan de omzetting van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. Vraag Is de pensioenuitvoerder verplicht mee…

V&A 05-032 Overdracht tegoed levenslooprekening of levensloopverzekering naar andere uitvoerder

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-032 behandelt de vraag of er voorwaarden verbonden zijn aan het overdragen van het tegoed van de levenslooprekening respectievelijk de waarde van de levensloopverzekering naar een andere uitvoerder. Vraag De werkgever en de…

V&A 05-028 Tijdstip schriftelijke verklaring werknemer over aanwezigheid en omvang van andere levenslooptegoeden

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-028 behandelt de vraag of er een uiterste termijn geldt voor de jaarlijkse verklaring van de werknemer over de bij een andere werkgever opgebouwde levensloopaanspraken. Vraag Geldt er een uiterste termijn voor de…