Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 11-031 behandelt de vraag of het binnen de fiscale regels mogelijk is dat een ouderdomspensioen na de AOW-leeftijd nihil wordt door in de periode voorafgaand aan de AOW-leeftijd extra ouderdomspensioen uit te…

V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d.101117

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 11-027 behandelt de vraag of een DGA zonder fiscale gevolgen een deel van zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak kan prijsgeven door de pensioenaanspraak niet actuarieel te herrekenen bij uitstel van de…

V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 11-025 behandelt de vraag of het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten door pensioenfondsen in verband met onderdekking leidt tot fiscale ruimte voor hernieuwde pensioenopbouw. Ook komt de vraag aan de orde of…

V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 11-023 behandelt de vraag wat de invloed is van uitstel van de pensioeningangsdatum op de volgens artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 geldende beperking om in een eindloonregeling rekening…

V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-066 behandelt de vraag hoe bij uitstel van de ingangsdatum een op basis van beschikbare premies opgebouwd overbruggingspensioen kan worden omgezet in een hoger ouderdomspensioen of partnerpensioen. Algemeen Met het invoeren…

V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-065 behandelt de vraag of een overbruggingspensioen in een eindloon- of middelloonstelsel altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens (volledige AOW- en premiecompensatie voor de nog resterende periode tot 65…

V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-059 behandelt de vraag of bij een uitruil van het opgebouwde partnerpensioen naar het ouderdomspensioen tijdens de pensioenopbouw, de fiscaal maximale opbouwpercentages van artikel 18a, eerste en tweede lid, van de Wet…

V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-055 behandelt de vraag of in een pensioenregeling de definitieve keuze voor één van de mogelijke ingangsmomenten van het partnerpensioen opengelaten kan worden. Vraag Een partnerpensioen kan op grond van artikel 18b,…

V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-032 behandelt de vraag of er beleggingseisen worden gesteld aan een eigenbeheerlichaam waar een loonstamrecht is verzekerd. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste…

V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-031 behandelt de vraag of een eigenbeheerlichaam naast het verzekeren van een loonstamrecht ook andere ondernemingsactiviteiten mag ontplooien. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a,…

V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-029 behandelt de vraag of ingeval van een bestaande loonstamrechtovereenkomst de premie voor een contraverzekering kan worden betaald uit het stamrechtkapitaal zonder inhouding van loonheffingen over deze premie. Vraag Een gewezen werknemer…

V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-025 behandelt de vraag of uit de loonstamrechtovereenkomst moet blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan. Vraag Moet uit de stamrechtovereenkomst blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan? Antwoord Ja.

V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-021 behandelt de vraag hoe voor een loonstamrecht op twee levens de sterftekans moet worden bepaald. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een stamrecht ter vervanging van gederfd of…

V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-012 behandelt de vraag in welke gevallen een inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 kan worden toegepast. Vraag In welke gevallen kan…

V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 05-055 behandelt de vraag welke berekeningsgrondslagen gehanteerd mogen worden voor het bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling omzetten van vroegpensioen in een pensioen ingaande op 65…

V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding

27 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 12-003 behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 moet afdragen over het tijdens de opname van een verlofstuwmeer uitbetaalde loon. Vraag…

V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 15-006 behandelt de vraag of de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) tot gevolg heeft dat de Belastingdienst haar standpunt met betrekking tot…

V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 15-002 behandelt de vraag op welke wijze het gemiddelde pensioengevend loon kan worden afgeleid van het op dat moment geldende pensioengevend loon. Vraag In een aantal gevallen moet men voor de toepassing…

V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-081 behandelt de vraag op welk moment een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 dient te zijn gedaan. Vraag…

V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-080 behandelt de vraag aan welke voorwaarden een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 moet voldoen. Vraag Aan welke…

V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-057 behandelt de vraag of de voor het variabiliseren van de pensioenuitkeringen geldende bandbreedte van 100:75 ook van toepassing is indien de hoogste uitkering lager is dan de maximale bovengrens die voor…

V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-049 behandelt de vraag of in een pensioenregeling altijd rekening moet worden gehouden met de in artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 voorgeschreven minimale AOW-inbouw op basis…

V&A 08-038 Restbegunstiging in uitkeringsfase

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-038 behandelt de vraag wanneer sprake is van een uitzonderlijk geval van restbegunstiging als bedoeld in artikel 18, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964. Vraag De aanhef…

V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-036 behandelt de vraag of een op 31 december 2013 bestaand stamrecht kan worden vervangen door een ander kwalificerend stamrecht. Vraag Kan een op 31 december 2013 bestaand stamrecht worden vervangen door…

V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-035 behandelt de vraag of de voorwaarde van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) dat een stamrecht alleen mag voorzien in…

V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-034 behandelt de vraag of de verdeling van een loonstamrecht bij echtscheiding gevolgen heeft voor de belastingheffing. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een stamrecht…

V&A 08-033 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-033 behandelt de vraag of de mogelijkheid om een stamrecht fiscaal geruisloos om te zetten in een ander stamrecht dat ook voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdeel g,…

V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-030 behandelt de vraag of de voorwaarden van artikel 19a, tweede lid, Wet LB (tekst 2013) ook gelden voor het bij een eigen beheerlichaam verzekeren van een loonstamrecht. Vraag Een eigenbeheerlichaam als…

V&A 08-011 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 08-011 behandelt de vraag in welke gevallen artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 kan worden toegepast. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, eerste lid, onderdeel f,…

V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 06-010 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Vraag Kan een partner na het…

V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan

26 oktober 2017 15:23 - Dit V&A 05-056 behandelt de vraag wat de consequenties zijn voor de drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding als de inhoudingsplichtige niet binnen een jaar bedragen inhoudt van werknemers of bijdragen of…

V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel

26 oktober 2017 13:23 - Dit V&A 08-058 behandelt de vraag hoe in een pensioenregeling die (ook) is gebaseerd op een eindloonstelsel de overschrijding van de maxima van de artikelen 18a, 18b en 18c Wet LB als gevolg van…

V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen

6 juli 2016 15:23 - Dit V&A 08-039 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen rekening moet houden met een eventuele samenloop van dat (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met de uitkeringen van ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen.

V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan

27 juni 2016 15:23 - Dit V&A 05-008 behandelt de vraag wanneer de periode van een jaar aanvangt waarbinnen een inhoudingsplichtige aannemelijk kan maken dat een uitkering, een bijdrage of een premie voor een regeling voor vervroegde uittreding niet…

V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet

27 juni 2016 15:23 - Dit V&A 05-007 behandelt de vraag of en in hoeverre sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding indien de regeling gedeeltelijk is aan te merken als een pensioenovereenkomst in de zin van de…

V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice

21 juni 2016 15:23 - Dit V&A 08-040 behandelt de vraag of salarisverhogingen die plaatsvinden na het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het verlagen van de fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages, in een eindloonregeling leiden tot een backservice op…

V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen

17 december 2015 15:23 - Dit V&A 11-028 behandelt de vraag wanneer sprake is van verplicht fiscaal partnerschap ingeval van een collectieve pensioenregeling met onbepaald partnerpensioen of ingeval van één partner die een partnerpensioen in de regeling heeft en…

V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon

17 december 2015 15:23 - Dit V&A 10-005 behandelt de vraag of voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon grenzen gelden voor de variabilisering van de uitkeringen. Vraag In tegenstelling tot pensioenen zijn voor periodieke…

V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland

17 december 2015 15:23 - Dit V&A 08-002 behandelt de vraag hoe de zogenoemde saldoregeling werkt ingeval van een werknemer die in Nederland woont en pensioen geniet van een Nederlandse pensioenuitvoerder indien dat pensioen gedeeltelijk zonder tegemoetkoming in het…

V&A 08-077 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot

23 november 2015 15:23 - Dit V&A 08-077 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn voor een op de voet van artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding verevend ouderdomspensioen als een werknemer hertrouwt met de…

V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil

23 november 2015 15:23 - Dit V&A 08-073 behandelt de vraag of artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB ook kan worden toegepast indien een feitelijke waardeoverdracht niet mogelijk is omdat in de vorige dienstbetrekking(en) geen pensioen is opgebouwd.

V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

6 november 2015 15:23 - Dit V&A 08-043 behandelt de vraag op welke premie (of welk gedeelte daarvan) de premievrijstelling van voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid betrekking heeft ingeval van een beschikbare-premieregeling. Vraag Een pensioenregeling op basis van beschikbare premies…

V&A 05-029 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar

16 september 2015 15:23 - Dit V&A 05-029 behandelt de vraag welk loon bepalend is voor de toets of het saldo van de levensloopvoorziening aan het begin van het kalenderjaar niet hoger is dan 2,1 maal het loon op…

V&A 06-002 Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds

3 september 2014 15:23 - Dit V&A 06-002 behandelt de vraag of inhaal van pensioen mogelijkis als een werknemer werkzaam is geweest bij meerdere werkgevers die zijn aangesloten bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Vraag Is inhaal van pensioen ook mogelijk als…

V&A 09-005 Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling

2 september 2014 15:23 - Dit V&A 09-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om in een beschikbare-premieregeling extra bedragen te storten om een tegenvallend rendement te compenseren. Vraag Een werknemer heeft een beschikbare-premieregeling. Het met de ingelegde…

V&A 05-053 Omzetting levenslooptegoed in pensioen en gevolgen voor de lijfrenteaftrek

11 december 2013 15:23 - Dit V&A 05-053 behandelt de vraag of een omzetting van levenslooptegoed in aanspraken ingevolge een pensioenregeling gevolgen heeft voor de genoten lijfrenteaftrek. Vraag Artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964…

V&A 05-051 Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar

11 december 2013 15:23 - Dit V&A 05-051 behandelt de vraag of werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar jonger dan 56 jaar, het hele jaarsalaris kunnen inleggen in de levensloopregeling. Vraag Kunnen werknemers…

V&A 05-033 Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen

11 december 2013 15:23 - Dit V&A 05-033 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk gewenst moment mag worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. Vraag Mag een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk…

V&A 11-030 Samenloop levensloopregeling en regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 11-030 behandelt de vraag of een levensloopregeling een RVU als bedoeld in artikel 32ba van de Wet LB kan zijn. Vraag Kan een levensloopregeling een RVU zijn als bedoeld in artikel 32ba…

V&A 05-050 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-050 behandelt de vraag of een ex-partner in het geval van echtscheiding aanspraak kan maken op (een deel van) het tegoed van de levenslooprekening en dit aan haar/hem kan laten uitkeren. Vraag…