Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

148 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: V&A - Handreikingen pensioen/ODV Wet LB

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer

20-04-2020 -

Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak gedeeltelijk werd prijsgegeven, afgekocht of omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. Inleiding Volgens het op…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-078 d.d. 29 april 2022. Dit V&A 08-078 behandelt de vraag wanneer in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden…

V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd

01-01-2020 -

Dit V&A 19-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om op basis van de huidige 3%-staffel pensioen in te halen over de dienstjaren bij de huidige werkgever waarin de pensioenopbouw plaatsvond op basis van…

V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

01-01-2020 -

Dit V&A 19-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om de ingang van de uitkeringen van de ODV-termijnen aan de erfgenamen op te schorten, tot het moment dat de erfgenamen bekend zijn. Inleiding In…

V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten na afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793

01-01-2020 -

Dit V&A 17-036 behandelt de vraag tot wanneer uiterlijk kan worden verzocht om toepassing van de goedkeuring van het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-22793 inzake de aftrek van eerder geactiveerde indexatielasten nadat het…

V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken

01-01-2020 -

Dit V&A 17-010 behandelt de vraag of reeds in eigen beheer verzekerd pensioen ook na 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerd kan blijven en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Inleiding Na het invoeren…

V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct

01-01-2020 -

Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet…

V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB

01-01-2020 -

Dit V&A 17-033 behandelt de vraag of het mogelijk is om het vóór 1 januari 1995 door de partner van de dga bij de BV opgebouwde pensioen door de professionele verzekeraar over te laten dragen…

Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

Deze Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 1 januari 2020) behandelt de vraag hoe in het kader van het uitfaseren van pensioen in eigen beheer de omvang van de in eigen beheer verzekerde aanspraken…

V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412

01-01-2020 -

Dit V&A 17-018 behandelt de vraag of het volgens de fiscale regels nog mogelijk is om een in eigen beheer verzekerd pensioen over te dragen naar een ander eigenbeheerlichaam. Vraag Een dga heeft pensioen opgebouwd…

V&A van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Vanaf 1 april 2017 tot en…

V&A 18-006 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding

01-01-2020 -

Dit V&A 18-006 behandelt de vraag of het binnen de fiscale regels mogelijk is om de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting in het kader van echtscheiding geheel of gedeeltelijk te vervreemden aan de ex-partner of om…

Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

In de brief van 26 februari 2018, Kamerstukken II , 2017-2018, 34 785, nr. 78, p. 5-7 heeft de Staatsse­cretaris van Financiën een reactie gegeven op vragen uit de Kamer betreffende de fiscale behandeling van…

V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal

01-01-2020 -

Dit V&A 08-016 bevat een voorbeeld van het toetsen van het te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing…

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting

01-01-2020 -

Dit V&A 17-027 behandelt de vraag hoe de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting verloopt en hoe die oprenting verwerkt kan worden in de fiscale winst van het eigenbeheerlichaam dat de oudedagsverplichting uitvoert. Vraag…

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

Deze handreiking ODV-aanspraken en overlijden behandelt diverse praktijkvragen over een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting en overlijden. Inleiding De Belastingdienst beantwoordt praktijkvragen over een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) en overlijden. Voordat op deze vragen wordt…

V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking

01-01-2020 -

Dit V&A 17-011 behandelt de vraag of het voor gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer op pensioeningangsdatum nog mogelijk is om de aanspraken gedeeltelijk prijs te geven wegens onderdekking. Vraag Een BV heeft de dga een…

V&A 08-060 Toegestane overschrijding fiscale maxima door onderlinge ruil van pensioensoorten

19-12-2019 -

Dit V&A 08-060 behandelt de vraag of de onderlinge ruil van pensioensoorten overschrijding van de fiscale maxima tot gevolg kan hebben en of niet in de wet genoemde vormen van ruil zijn toegestaan. Vraag In…

V&A 19-010 Behandeling van door werknemers betaalde pensioenpremie aan een beroepspensioenfonds in de aangifte inkomstenbelasting

11-12-2019 -

Dit V&A 19-010 behandelt de vraag of de door een werknemer aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in de aangifte inkomstenbelasting als zogenoemd negatief loon kan worden opgenomen. Vraag In een aantal situaties betalen werknemers die…

V&A 19-006 Overgang recht op de resterende ODV-termijnen na overlijden

12-09-2019 -

Als een ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen over op de erfgenamen (natuurlijke personen) van de ODV-gerechtigde. Dit V&A gaat in op de vraag of de…

V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon

11-04-2019 -

Dit V&A 08-076 behandelt de vraag of artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid biedt om pensioen op te bouwen over een bedrag dat hoger is dan het pensioengevend…

V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend

03-04-2019 -

Dit V&A 12-008 behandelt de vraag of het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend ook gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioen- of loonstamrechtovereenkomst of een…

V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen

14-02-2019 -

Dit V&A 07-001 behandelt de vraag op welke wijze rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen kunnen worden afgefinancierd bij de ingangsdatum van het prepensioen. Let op!  Let op! De inhoud van…

V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking

04-01-2019 -

Dit V&A 08-037 behandelt de vraag of pensioengerechtigden na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking de wijze van uitvoering van een pensioenregeling in een overeenkomst met de pensioenuitvoerder kunnen wijzigen. Vraag Bij de uitvoering van…

V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode

18-04-2018 -

Dit V&A 08-069 behandelt de vraag of de voorperiode kan meetellen als door de directeur-grootaandeelhouder in dienst van de vennootschap doorgebrachte pensioengevende diensttijd. Vraag In artikel 10a, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB)…

V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen

17-11-2017 -

Dit V&A 08-085 behandelt de vraag wat de bovengrens is bij samenloop van uitkeringen van prepensioen en vervroegd ingegaan ouderdomspensioen. Vraag In een pensioenregeling treedt samenloop op van het prepensioen met het ouderdomspensioen als gevolg…

V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds

10-11-2017 -

Dit V&A 11-025 behandelt de vraag of het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten door pensioenfondsen in verband met onderdekking leidt tot fiscale ruimte voor hernieuwde pensioenopbouw. Ook komt de vraag aan de orde of de…

V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd

10-11-2017 -

Dit V&A 11-031 behandelt de vraag of het binnen de fiscale regels mogelijk is dat een ouderdomspensioen na de AOW-leeftijd nihil wordt door in de periode voorafgaand aan de AOW-leeftijd extra ouderdomspensioen uit te keren…

V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding

10-11-2017 -

Dit V&A 15-001 behandelt de vraag hoe de waardering van een in eigen beheer gehouden verplichting voor het uitkeren van een partnerpensioen plaatsvindt indien er geen aanwijsbare partner is die in aanmerking komt voor de…

V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming

10-11-2017 -

Dit V&A 08-031 behandelt de vraag of een eigenbeheerlichaam naast het verzekeren van een loonstamrecht ook andere ondernemingsactiviteiten mag ontplooien. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste…

V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak

26-10-2017 -

Dit V&A 15-006 behandelt de vraag of de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) tot gevolg heeft dat de Belastingdienst haar standpunt met betrekking tot de toepassing van artikel 19b…

V&A 08-038 Restbegunstiging in uitkeringsfase

26-10-2017 -

Dit V&A 08-038 behandelt de vraag wanneer sprake is van een uitzonderlijk geval van restbegunstiging als bedoeld in artikel 18, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964. Vraag De aanhef van…

V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan

26-10-2017 -

Dit V&A 05-056 behandelt de vraag wat de consequenties zijn voor de drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding als de inhoudingsplichtige niet binnen een jaar bedragen inhoudt van werknemers of bijdragen of premies…

V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling

26-10-2017 -

Dit V&A 08-081 behandelt de vraag op welk moment een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 dient te zijn gedaan. Vraag Op…

V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling

26-10-2017 -

Dit V&A 08-080 behandelt de vraag aan welke voorwaarden een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) moet voldoen. Vraag Aan…

V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen

06-07-2016 -

Dit V&A 08-039 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen rekening moet houden met een eventuele samenloop van dat (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met de uitkeringen van ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen. Vraag…

V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet

27-06-2016 -

Dit V&A 05-007 behandelt de vraag of en in hoeverre sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding indien de regeling gedeeltelijk is aan te merken als een pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet…

V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan

27-06-2016 -

Dit V&A 05-008 behandelt de vraag wanneer de periode van een jaar aanvangt waarbinnen een inhoudingsplichtige aannemelijk kan maken dat een uitkering, een bijdrage of een premie voor een regeling voor vervroegde uittreding niet op…

V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland

17-12-2015 -

Dit V&A 08-002 behandelt de vraag hoe de zogenoemde saldoregeling werkt ingeval van een werknemer die in Nederland woont en pensioen geniet van een Nederlandse pensioenuitvoerder indien dat pensioen gedeeltelijk zonder tegemoetkoming in het buitenland…

V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon

17-12-2015 -

Dit V&A 10-005 behandelt de vraag of voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon grenzen gelden voor de variabilisering van de uitkeringen. Vraag In tegenstelling tot pensioenen zijn voor periodieke uitkeringen…

V&A 08-077 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot

23-11-2015 -

Dit V&A 08-077 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn voor een op de voet van artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding verevend ouderdomspensioen als een werknemer hertrouwt met de ex-echtgenoot.…

V&A 06-002 Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds

03-09-2014 -

Dit V&A 06-002 behandelt de vraag of inhaal van pensioen mogelijk is als een werknemer werkzaam is geweest bij meerdere werkgevers die zijn aangesloten bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Vraag Is inhaal van pensioen ook mogelijk als…

V&A 09-005 Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling

02-09-2014 -

Dit V&A 09-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om in een beschikbare-premieregeling extra bedragen te storten om een tegenvallend rendement te compenseren. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van…

Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (versie 28 mei 2010)

28-05-2010 -

Deze Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m behandelt een aantal vragen die naar aanleiding van de publicatie van dit besluit zijn ontstaan. Inleiding De publicatie van het besluit van…

V&A 08-050 AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met salary split

11-02-2009 -

Dit V&A 08-050 behandelt de vraag of voor een werknemer die in deeltijd werkt bij een buitenlandse en een Nederlandse werkgever in de pensioenregeling van de Nederlandse werkgever rekening moet worden gehouden met de inbouw…

V&A 08-003 Voortzetting in het buitenland van de pensioenopbouw in een Nederlandse pensioenregeling

12-02-2008 -

Dit V&A 08-003 behandelt de vraag welke fiscale mogelijkheden er zijn voor de voortzetting van de pensioenopbouw van een werknemer die fulltime of parttime (salarysplit) gaat werken in het buitenland. Vraag Welke fiscale mogelijkheden zijn…

Handreiking indexatie van pensioenen (versie 18 april 2007)

18-04-2007 -

Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit ‘Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen’ (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M). Dit besluit is in het kader van de integrale actualisering van het gepubliceerde beleid ingetrokken…

V&A 05-070 Indexatie Witteveen excedent in nabestaanden- en wezenpensioen

07-04-2006 -

Dit V&A 05-070 behandelt de vraag of de bij de overgang naar de Wet fiscale behandeling van pensioenen ontstane excedent aanspraken op nabestaanden- en wezenpensioen, na aanpassing van de pensioenregeling aan de Wet VPL met…