Ga direct naar de inhoud

139 resultaten, gefilterd op

Categorie: V&A - Handreikingen pensioen/ODV Wet LBsluitPost Type: Publicatiessluit

10-11-2017 - Dit V&A 08-031 behandelt de vraag of een eigenbeheerlichaam naast het verzekeren van een loonstamrecht ook andere ondernemingsactiviteiten mag ontplooien. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste…
10-11-2017 - Dit V&A 08-029 behandelt de vraag of ingeval van een bestaande loonstamrechtovereenkomst de premie voor een contraverzekering kan worden betaald uit het stamrechtkapitaal zonder inhouding van loonheffingen over deze premie. Vraag Een gewezen werknemer wijzigt…
10-11-2017 - Dit V&A 08-025 behandelt de vraag of uit de loonstamrechtovereenkomst moet blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan. Vraag Moet uit de stamrechtovereenkomst blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan? Antwoord Ja. In…
10-11-2017 - Dit V&A 08-021 behandelt de vraag hoe voor een loonstamrecht op twee levens de sterftekans moet worden bepaald. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een stamrecht ter vervanging van gederfd of te…
10-11-2017 - Dit V&A 08-012 behandelt de vraag in welke gevallen een inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan worden toegepast. Vraag In welke gevallen kan…
10-11-2017 - Dit V&A 05-055 behandelt de vraag welke berekeningsgrondslagen gehanteerd mogen worden voor het bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling omzetten van vroegpensioen in een pensioen ingaande op 65 jaar.…
26-10-2017 - Dit V&A 15-006 behandelt de vraag of de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) tot gevolg heeft dat de Belastingdienst haar standpunt met betrekking tot de toepassing van artikel 19b…
26-10-2017 - Dit V&A 15-002 behandelt de vraag op welke wijze het gemiddelde pensioengevend loon kan worden afgeleid van het op dat moment geldende pensioengevend loon. Vraag In een aantal gevallen moet men voor de toepassing van…
26-10-2017 - Dit V&A 08-081 behandelt de vraag op welk moment een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 dient te zijn gedaan. Vraag Op…
26-10-2017 - Dit V&A 08-080 behandelt de vraag aan welke voorwaarden een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) moet voldoen. Vraag Aan…
26-10-2017 - Dit V&A 08-057 behandelt de vraag of de voor het variabiliseren van de pensioenuitkeringen geldende bandbreedte van 100:75 ook van toepassing is indien de hoogste uitkering lager is dan de maximale bovengrens die voor de…
26-10-2017 - Dit V&A 08-049 behandelt de vraag of in een pensioenregeling altijd rekening moet worden gehouden met de in artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) voorgeschreven minimale AOW-inbouw op…
26-10-2017 - Dit V&A 08-038 behandelt de vraag wanneer sprake is van een uitzonderlijk geval van restbegunstiging als bedoeld in artikel 18, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964. Vraag De aanhef van…
26-10-2017 - Dit V&A 08-036 behandelt de vraag of een op 31 december 2013 bestaand stamrecht kan worden vervangen door een ander kwalificerend stamrecht. Vraag Kan een op 31 december 2013 bestaand stamrecht worden vervangen door een…
26-10-2017 - Dit V&A 08-035 behandelt de vraag of de voorwaarde van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013), dat een stamrecht alleen mag voorzien in uitkeringen…
26-10-2017 - Dit V&A 08-034 behandelt de vraag of de verdeling van een loonstamrecht bij echtscheiding gevolgen heeft voor de belastingheffing. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een stamrecht in…
26-10-2017 - Dit V&A 08-033 behandelt de vraag of de mogelijkheid om een stamrecht fiscaal geruisloos om te zetten in een ander stamrecht dat ook voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van…
26-10-2017 - Dit V&A 08-030 behandelt de vraag of de voorwaarden van artikel 19a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) ook gelden voor het bij een eigen beheerlichaam verzekeren van…
26-10-2017 - Dit V&A 08-011 behandelt de vraag in welke gevallen artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 kan worden toegepast. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van…
26-10-2017 - Dit V&A 06-010 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Vraag Kan een partner na het overlijden…
26-10-2017 - Dit V&A 05-056 behandelt de vraag wat de consequenties zijn voor de drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding als de inhoudingsplichtige niet binnen een jaar bedragen inhoudt van werknemers of bijdragen of premies…
06-07-2016 - Dit V&A 08-039 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen rekening moet houden met een eventuele samenloop van dat (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met de uitkeringen van ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen. Vraag…
27-06-2016 - Dit V&A 05-008 behandelt de vraag wanneer de periode van een jaar aanvangt waarbinnen een inhoudingsplichtige aannemelijk kan maken dat een uitkering, een bijdrage of een premie voor een regeling voor vervroegde uittreding niet op…
27-06-2016 - Dit V&A 05-007 behandelt de vraag of en in hoeverre sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding indien de regeling gedeeltelijk is aan te merken als een pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet…
21-06-2016 - Dit V&A 08-040 behandelt de vraag of salarisverhogingen die plaatsvinden na het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het verlagen van de fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages, in een eindloonregeling leiden tot een backservice op basis…
17-12-2015 - Dit V&A 11-028 behandelt de vraag wanneer sprake is van verplicht fiscaal partnerschap ingeval van een collectieve pensioenregeling met onbepaald partnerpensioen of ingeval van één partner die een partnerpensioen in de regeling heeft en de…
17-12-2015 - Dit V&A 10-005 behandelt de vraag of voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon grenzen gelden voor de variabilisering van de uitkeringen. Vraag In tegenstelling tot pensioenen zijn voor periodieke uitkeringen…
17-12-2015 - Dit V&A 08-002 behandelt de vraag hoe de zogenoemde saldoregeling werkt ingeval van een werknemer die in Nederland woont en pensioen geniet van een Nederlandse pensioenuitvoerder indien dat pensioen gedeeltelijk zonder tegemoetkoming in het buitenland…
23-11-2015 - Dit V&A 08-077 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn voor een op de voet van artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding verevend ouderdomspensioen als een werknemer hertrouwt met de ex-echtgenoot.…
06-11-2015 - Dit V&A 08-043 behandelt de vraag op welke premie (of welk gedeelte daarvan) de premievrijstelling van voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid betrekking heeft ingeval van een beschikbare-premieregeling. Vraag Een pensioenregeling op basis van beschikbare premies kent…
03-09-2014 - Dit V&A 06-002 behandelt de vraag of inhaal van pensioen mogelijk is als een werknemer werkzaam is geweest bij meerdere werkgevers die zijn aangesloten bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Vraag Is inhaal van pensioen ook mogelijk als…
02-09-2014 - Dit V&A 09-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om in een beschikbare-premieregeling extra bedragen te storten om een tegenvallend rendement te compenseren. Vraag Een werknemer heeft een beschikbare-premieregeling. Het met de ingelegde premies…
28-05-2010 - Deze Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m behandelt een aantal vragen die naar aanleiding van de publicatie van dit besluit zijn ontstaan. Inleiding De publicatie van het besluit van…
11-02-2009 - Dit V&A 08-067 behandelt de vraag of het mogelijk is om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort. Vraag Is het mogelijk om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort? Antwoord Nee, alleen…
11-02-2009 - Dit V&A 08-050 behandelt de vraag of voor een werknemer die in deeltijd werkt bij een buitenlandse en een Nederlandse werkgever in de pensioenregeling van de Nederlandse werkgever rekening moet worden gehouden met de inbouw…
12-02-2008 - Dit V&A 08-003 behandelt de vraag welke fiscale mogelijkheden er zijn voor de voortzetting van de pensioenopbouw van een werknemer die fulltime of parttime (salarysplit) gaat werken in het buitenland. Vraag Welke fiscale mogelijkheden zijn…
18-04-2007 - Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit ‘Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen’ (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M). Dit besluit is in het kader van de integrale actualisering van het gepubliceerde beleid ingetrokken…
07-04-2006 - Dit V&A 05-070 behandelt de vraag of de bij de overgang naar de Wet fiscale behandeling van pensioenen ontstane excedent aanspraken op nabestaanden- en wezenpensioen, na aanpassing van de pensioenregeling aan de Wet VPL met…
12-09-2005 - Dit V&A 05-059 behandelt de vraag of de inbouw van een verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling mag worden beperkt tot de diensttijd waarover de vennootschap aan een DGA een aanvullend pensioen toezegt. Vraag Mag de…