Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

951 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Publicaties

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-041 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, een voorziening moet bevatten die rekening houdt met de mogelijke samenloop van…

V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement

14-02-2024 -

Dit V&A 08-042 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en…

V&A 08-027 Loonstamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging

14-02-2024 -

Dit V&A 08-027 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden kunnen worden opgenomen. Vraag Is het toegestaan om naast de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g,…

V&A 08-035 Loonstamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging loonstamrechten van voor 1 januari 1995

14-02-2024 -

Dit V&A 08-035 behandelt de vraag of de voorwaarde van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013), dat een loonstamrecht alleen mag voorzien in uitkeringen…

V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel

14-02-2024 -

Dit V&A 08-058 behandelt de vraag hoe in een pensioenregeling die (ook) is gebaseerd op een eindloonstelsel de overschrijding van de maxima van de artikelen 18a, 18b en 18c Wet LB (tekst 30 juni 2023)…

V&A 08-029 Loonstamrechtovereenkomst - Contraverzekering

14-02-2024 -

Dit V&A 08-029 behandelt de vraag of ingeval van een bestaande loonstamrechtovereenkomst de premie voor een contraverzekering kan worden betaald uit het loonstamrechtkapitaal zonder inhouding van loonheffingen over deze premie. Vraag Een gewezen werknemer wijzigt…

V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist

14-02-2024 -

Dit V&A 08-049 behandelt de vraag of in een pensioenregeling altijd rekening moet worden gehouden met de in artikel 18a, zevende lid, Wet LB (tekst 30 juni 2023) voorgeschreven minimale AOW-inbouw op basis van de…

V&A 08-036 Vervangen op 31 december 2013 bestaand loonstamrecht door ander kwalificerend loonstamrecht

14-02-2024 -

Dit V&A 08-036 behandelt de vraag of een op 31 december 2013 bestaand loonstamrecht kan worden vervangen door een ander kwalificerend loonstamrecht. Vraag Kan een op 31 december 2013 bestaand loonstamrecht worden vervangen door een…

V&A 08-032 Loonstamrechtovereenkomst - Verzekeraar loonstamrecht, beleggingseisen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-032 behandelt de vraag of er beleggingseisen worden gesteld aan een eigenbeheerlichaam waar een loonstamrecht is verzekerd. Vraag Als een loonstamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid,…

V&A 08-030 Loonstamrechtovereenkomst - Verzekeraar loonstamrecht, Pensioenwet

14-02-2024 -

Dit V&A 08-030 behandelt de vraag of de voorwaarden van artikel 19a, tweede lid, Wet LB (tekst 2013) ook gelden voor het bij een eigen beheerlichaam verzekeren van een loonstamrecht. Vraag Een eigenbeheerlichaam als bedoeld…

V&A 08-012 Inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a, derde lid, UBLB (tekst 30 juni 2023)

14-02-2024 -

Dit V&A 08-012 behandelt de vraag in welke gevallen een inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a, derde lid, UBLB (tekst 30 juni 2023) kan worden toegepast. Let op!  Let op! De inhoud…

V&A 08-025 Loonstamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis

14-02-2024 -

Dit V&A 08-025 behandelt de vraag of uit de loonstamrechtovereenkomst moet blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan. Vraag Moet uit de loonstamrechtovereenkomst blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan? Antwoord Ja. In…

V&A 08-021 Loonstamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens

14-02-2024 -

Dit V&A 08-021 behandelt de vraag hoe voor een loonstamrecht op twee levens de sterftekans moet worden bepaald. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een loonstamrecht ter vervanging van gederfd of te…

V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of en in hoeverre de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet…

V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling

14-02-2024 -

Dit V&A 05-024 behandelt de vraag of het mogelijk is om de extra verlaagde AOW-inbouw in combinatie met een lager pensioenopbouwpercentage van artikel 10aa UBLB (tekst 30 juni 2023) toe te passen voor een deel…

V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel

14-02-2024 -

Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde pensioenrechten om te zetten in pensioenrechten op basis van het eindloon- of middelloonstelsel. Let op! …

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 14 februari 2024)

14-02-2024 -

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Let op!  Let op! De inhoud van deze handreiking is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen die vallen onder het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, respectievelijk van artikel 38q van de…

V&A 08-034 Loonstamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling loonstamrecht

14-02-2024 -

Dit V&A 08-034 behandelt de vraag of de verdeling van een loonstamrecht bij echtscheiding gevolgen heeft voor de belastingheffing. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een loonstamrecht in…

V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling

14-02-2024 -

Dit V&A 08-055 behandelt de vraag of in een pensioenregeling de definitieve keuze voor één van de mogelijke ingangsmomenten van het partnerpensioen opengelaten kan worden. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is…

Overzicht AOW-franchises en AOW-inbouwbedragen

04-01-2024 -

1. Pensioenregelingen Wet toekomst pensioenen (WTP) De hierna opgenomen bedragen gelden voor pensioenregelingen die voldoen aan hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) zoals dat luidt na de inwerkingtreding van de WTP…

Actuele Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal)

02-01-2024 -

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2024

02-01-2024 -

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825, gewijzigd in het besluit van 13 september 2023, nr. 2023-20266)

02-01-2024 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333 in verband met de…

Vervallen V&A 23-019 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2024 d.d. 051223

05-12-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen per 1 januari 2024. In dit V&A 23-019 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2024 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon.…

V&A 23-018 WTP en aanwijzing niet-EU/EER pensioenregeling

20-11-2023 -

Dit V&A 23-018 behandelt de vraag of de aanwijzing van een buitenlandse pensioenregeling (niet-EU/EER) onder het besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten met de invoering van de WTP van rechtswege vervalt. Inleiding Het besluit…

V&A 23-017 WTP en partnerpensioen dat ingaat op of na pensioendatum

20-11-2023 -

Dit V&A 23-017 behandelt de vraag hoe het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum na ingang van de WTP in een internationale situatie kan worden vastgesteld. Vraag Als gevolg…

V&A 23-016 WTP en partnerpensioen dat vóór pensioendatum ingaat

20-11-2023 -

Dit V&A 23-016 behandelt de vraag hoe het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum in een internationale situatie kan worden vastgesteld. Vraag Als gevolg van inwerkingtreding van Wet toekomst pensioenen (WTP)…

V&A 23-015  Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uitgedrukt in percentage van de pensioengrondslag

05-09-2023 -

Dit V&A 23-015 behandelt de vraag of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. Inleiding Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2023

17-07-2023 -

V&A 23-012 Inhaal en inkoop onder het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB

14-07-2023 -

Dit V&A 23-012 behandelt de vraag voor welke pensioengevende dienstjaren inhaal en/of inkoop nog mogelijk is op basis van het fiscale pensioenkader zoals dat gold vóór inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen. Inleiding Op 1…

V&A 23-011  Bijspaarruimte in een WTP-pensioenregeling

14-07-2023 -

Dit V&A 23-011 behandelt de vraag hoe de bijspaarruimte kan worden vastgesteld in een pensioenregeling waarop het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wet toekomst pensioenen van toepassing is. Inleiding Op 1 juli 2023 is de…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; Verzamelbesluit diverse onderwerpen (Verzamelbesluit pensioenen) (besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641)

11-07-2023 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 (Stcrt. 2018-68653), laatstelijk gewijzigd bij wijzigingsbesluit…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825)

10-07-2023 -

Vervallen Dit besluit is in het besluit van 13 september 2023 nr. 2023-20266 (Stcrt. 2023, 25923) gewijzigd per 1 januari 2024. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van…

V&A 23-005 Uiterste moment vervroegde ingang ouderdomspensioen

01-07-2023 -

Dit V&A 23-005 behandelt de vraag op welk uiterste moment een ouderdomspensioen vervroegd mag ingaan. Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) is in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

V&A 23-014 Maximering compensatiepremie en compensatiebedrag

01-07-2023 -

Dit V&A 23-014 behandelt de vraag hoeveel compensatiepremie fiscaal maximaal mag worden ingelegd en hoeveel compensatie een individuele werknemer fiscaal maximaal in zijn pensioenregeling mag ontvangen. Vraag Met de Wet toekomst pensioenen is een vlakke…

V&A 23-013 Variabele uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidspensioen na invoering van de Wet toekomst pensioenen

01-07-2023 -

Dit V&A 23-013 behandelt de vraag of uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidspensioen na invoering van de Wet toekomst pensioenen in hoogte kunnen variëren. Inleiding Onder de werking van de Wet toekomst pensioenen (WTP) kunnen pensioenregelingen voorzien…

V&A 23-010 Bestaande pensioenregeling gefaseerd aanpassen aan WTP

01-07-2023 -

Dit V&A 23-010 behandelt de vraag of een pensioenregeling die bestond op het moment van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, gefaseerd kan worden aangepast aan het nieuwe fiscale pensioenkader van die wet. Inleiding Per…

V&A 23-009 Overgangsrecht nettopensioenregeling

01-07-2023 -

Dit V&A 23-009 behandelt de vraag of overgangsrecht van toepassing is op een nettopensioenregeling in verband met de inwerkingtreding van de WTP Vraag Is overgangsrecht van toepassing op een nettopensioenregeling in verband met de inwerkingtreding…

V&A 23-008 Wijzigingen fiscale pensioenkader ten gunste van de (gewezen) werknemer

01-07-2023 -

Dit V&A 23-008 behandelt de vraag of wijzigingen ten gunste van de (gewezen) werknemer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, mogen worden toegepast op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd met toepassing van…

V&A 23-007 Voorwaarden overgangsrecht progressieve premies

01-07-2023 -

Dit V&A 23-007 behandelt voor enkele specifieke situaties de vraag of het overgangsrecht voor progressieve premies van artikel 38r Wet LB van toepassing kan zijn. Inleiding Na de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP)…

V&A 23-006 Overgangsrecht voortgezette premie-inlegpremie-inleg bij arbeidsongeschiktheid

01-07-2023 -

Dit V&A 23-006 behandelt de vraag of een pensioenregeling waarin voortgezette premie-inleg bij arbeidsongeschiktheid plaatsvindt aangepast moet worden aan het fiscale pensioenkader zoals dat geldt ná invoering van de Wet toekomst pensioenen. Inleiding Op 1…

V&A 23-004 Imputatie op kapitaalbasis opgebouwd partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum

01-07-2023 -

Dit V&A 23-004 behandelt de vraag of een vóór de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen op kapitaalbasis opgebouwd partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum, van invloed is op de fiscale ruimte voor een partnerpensioen bij…

V&A 23-003 Indexatie partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum

01-07-2023 -

Dit V&A 23-003 behandelt de vraag of een partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum mag worden geïndexeerd. Vraag In artikel 18d, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is…

V&A 23-001 Omvang RVU-drempelvrijstelling afhankelijk van uitbetaling (eerste) RVU-uitkering

28-06-2023 -

Dit V&A 23-001 behandelt de vraag wat de invloed is van het moment waarop de (eerste) RVU-uitkering wordt uitbetaald op de omvang van de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, Wet LB. Vraag Een…

Vervallen V&A 23-002 Staffelbesluit pensioenen, onderdeel 4, onder g, d.d. 200423

20-04-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 23-002 d.d. 19 april 2024. Dit V&A 23-002 behandelt de vraag of per 1 januari 2024 een gelijkblijvende beschikbare premie in het huidige fiscale…

KG:204:2023:4 Toekennen extra IKB-verlofuren

19-04-2023 -

Aanleiding In de cao Provinciale sector 2022-2023 is in paragraaf 4.5 een individueel keuzebudget (hierna: IKB) opgenomen. De werknemer kan het opgebouwde IKB inzetten voor (onder andere) het kopen van IKB-verlof. De werknemer kan maximaal…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 130423

13-04-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de…

Vervallen Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen (besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514)

07-03-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641. Besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen(aangepast in het besluit van 17 februari 2023, nr. 2023-1520) De Staatssecretaris van Financiën…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2022

31-12-2022 -

V&A 22-002 Toepassing progressieve premiestaffel van voorgestelde artikel 38r Wet LB onder het huidige fiscale pensioenkader

12-12-2022 -

Dit V&A 22-002 behandelt de vraag of het vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen fiscaal is toegestaan om de progressieve premiestaffel van het voorgestelde artikel 38r Wet LB toe te passen binnen…