Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting

1 januari 2020 00:00 - Dit V&A 17-027 behandelt de vraag hoe de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting verloopt en hoe die oprenting verwerkt kan worden in de fiscale winst van het eigenbeheerlichaam dat de oudedagsverplichting uitvoert.

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 1 januari 2020)

1 januari 2020 00:00 - Deze handreiking ODV-aanspraken en overlijden behandelt diverse praktijkvragen over een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting en overlijden.

V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking

1 januari 2020 00:00 - Dit V&A 17-011 behandelt de vraag of het voor gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer op pensioeningangsdatum nog mogelijk is om de aanspraken gedeeltelijk prijs te geven wegens onderdekking.

V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting

31 december 2019 07:48 - Dit V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een oudedagsverplichting uitgegaan moet worden van dat negatieve rentepercentage.

V&A 19-011 Begrenzing pensioendotatie artikel 38q, Wet LB. Hardheidsclausulebeleid

20 december 2019 11:49 - In het kader van de overgangsmaatregelen die moeten leiden tot het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer is in artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) een begrenzing opgenomen in…

V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een loonstamrecht

19 december 2019 12:32 - Een periodieke uitkering is afhankelijk van een onzekere gebeurtenis. Dit V&A 13-007 behandelt een vraag over de minimale duur van een van het leven afhankelijke uitkering, in relatie tot het begrip onzekere gebeurtenis.

V&A 08-060 Toegestane overschrijding fiscale maxima door onderlinge ruil van pensioensoorten

19 december 2019 12:23 - Dit V&A 08-060 behandelt de vraag of de onderlinge ruil van pensioensoorten overschrijding van de fiscale maxima tot gevolg kan hebben en of niet in de wet genoemde vormen van ruil zijn toegestaan.

V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering

19 december 2019 12:13 - Dit V&A 18-009 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het laten verstrijken van het uiterste tijdstip voor de aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen na de expiratie van een pensioen-…

V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst – Afkoopverbod

19 december 2019 12:05 - Dit V&A 08-019 behandelt de vraag of in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod moet zijn opgenomen. Het V&A gaat ook in op de vraag of een stamrechtovereenkomst mag worden gewijzigd om de mogelijkheid van het geheel…

V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen

19 december 2019 11:54 - Dit V&A 05-035 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om pensioen op te bouwen tijdens een periode waarin levenslooploon wordt genoten.

V&A 19-008 Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en AOW-leeftijd in 2025

17 december 2019 10:17 - Dit V&A 19-008 behandelt de vraag van welke voor 2025 geldende AOW-leeftijd kan worden uitgegaan voor de periode van vijf jaar vóór de AOW-leeftijd waarin de pensioenuitkeringen vervroegd kunnen ingaan terwijl de werknemer doorwerkt.

V&A 19-010 Behandeling van door werknemers betaalde pensioenpremie aan een beroepspensioenfonds in de aangifte inkomstenbelasting

11 december 2019 14:38 - Dit V&A 19-010 behandelt de vraag of de door een werknemer aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in de aangifte inkomstenbelasting als zogenoemd negatief loon kan worden opgenomen.

V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting

14 november 2019 00:00 - Dit V&A 17-029 behandelt de gevolgen van het eerder of later ingaan van de ODV-termijnen voor de duur van de ODV-uitkeringsperiode. Voor een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) geldt als hoofdregel dat de…

V&A 19-006 Overgang recht op de resterende ODV-termijnen na overlijden

12 september 2019 16:05 - Als een ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen over op de erfgenamen (natuurlijke personen) van de ODV-gerechtigde. Dit V&A gaat in op de vraag of…

V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering

20 juni 2019 16:45 - Dit V&A 10-001 behandelt de vraag wat een redelijke termijn is voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan…

V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon

11 april 2019 12:50 - Dit V&A 08-076 behandelt de vraag of artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 de mogelijkheid biedt om pensioen op te bouwen over een bedrag dat hoger is dan het pensioengevend loon…

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode

3 april 2019 08:35 - Dit V&A 13-006 behandelt de vraag wat de rekengrondslagen zijn van het door de Belastingdienst ontwikkelde rekenmodel van de ‘Benaderde Marktwaarde’ voor het benaderen van de koopsom die bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gestort zou…

V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend

3 april 2019 08:19 - Dit V&A 12-008 behandelt de vraag of het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend ook gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioen- of loonstamrechtovereenkomst of…

V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964

1 april 2019 10:59 - Dit V&A 09-011 behandelt de vraag wat wordt bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in…

V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen

14 februari 2019 00:00 - Dit V&A 07-001 behandelt de vraag op welke wijze rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen kunnen worden afgefinancierd bij de ingangsdatum van het prepensioen. Vraag Op welke wijze kunnen rechten…

V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking

11 januari 2019 17:43 - Dit V&A 15-005 behandelt de vraag of de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 direct moet aansluiten op het…

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

11 januari 2019 17:27 - Dit V&A 15-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 te…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets

11 januari 2019 15:06 - Dit V&A 08-088 behandelt de vraag hoe ingeval van een beschikbare-premieregeling de toetsing aan de 100%-grens verloopt bij uitstel van de ingangsdatum van prepensioen. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de…

V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

11 januari 2019 13:51 - Dit V&A 08-087 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een middelloon- of eindloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de…

V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

11 januari 2019 13:41 - Dit V&A 08-086 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om de ingangsdatum van de uitkeringen van het prepensioen uit te stellen. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op…

V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.8 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis

11 januari 2019 07:39 - Dit V&A 17-040 behandelt de vraag of het mogelijk is om de aanwijzing van onderdeel 8.8 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514…

V&A 10-006 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht

11 januari 2019 06:49 - Dit V&A 10-006 behandelt de vraag of een loonstamrecht kan worden omgezet in een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht zonder dat het loonstamrecht geacht wordt te zijn afgekocht. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke…

V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken

4 januari 2019 14:17 - Dit V&A 08-014 behandelt de vraag wat de voorwaarden zijn voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties zijn ouderdomspensioen of zijn prepensioen eerder in wil laten gaan dan de in de…

V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen

4 januari 2019 09:01 - Dit V&A 08-041 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, een voorziening moet bevatten die rekening houdt met de mogelijke samenloop…

V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking

4 januari 2019 08:12 - Dit V&A 08-037 behandelt de vraag of pensioengerechtigden na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking de wijze van uitvoering van een pensioenregeling in een overeenkomst met de pensioenuitvoerder kunnen wijzigen. Vraag Bij de uitvoering…

V&A 18-008 Vaste indexatie

24 oktober 2018 15:23 - Dit V&A 18-008 behandelt de vraag hoe een vaste indexatie van pensioen vormgegeven kan worden. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling

1 augustus 2018 15:23 - Dit V&A 05-024 behandelt de vraag of het mogelijk is om de extra verlaagde AOW-inbouw in combinatie met een lager pensioenopbouwpercentage van artikel 10aa UBLB toe te passen voor een deel van de pensioenopbouw,…

V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode

18 april 2018 15:23 - Dit V&A 08-069 behandelt de vraag of de voorperiode kan meetellen als door de directeur-grootaandeelhouder in dienst van de vennootschap doorgebrachte pensioengevende diensttijd. Vraag In artikel 10a, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965…

V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling

4 april 2018 15:23 - Dit V&A 05-003 behandelt de vraag of er recht bestaat op de levensloopverlofkorting voor de jaren waarin het saldo van de verlofspaarregeling is opgebouwd. Vraag Het saldo van een verlofspaarregeling wordt op grond van…

V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 10-009 behandelt de vraag hoe vanaf 1 januari 2011 de pseudo-eindheffing verloopt over de uitkeringen ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door een…

V&A 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 10-008 behandelt de vraag hoe de belastingheffing verloopt over de uitkeringen uit de levensloopregeling indien het levenslooptegoed gedeeltelijk zonder fiscale aftrek is opgebouwd tijdens een detacheringsperiode in het buitenland. Vraag Een werknemer…

V&A 08-094 Ruil van prepensioen

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-094 behandelt de vraag of bij de ruil van prepensioen naar ouderdoms-, partner- of wezenpensioen fiscale grenzen gelden die niet overschreden mogen worden. Vraag In artikel 38a, zevende lid, van de Wet…

V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-089 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens. Vraag…

V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-085 behandelt de vraag wat de bovengrens is bij samenloop van uitkeringen van prepensioen en vervroegd ingegaan ouderdomspensioen. Vraag In een pensioenregeling treedt samenloop op van het prepensioen met het ouderdomspensioen als…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 18 juni 2021. Vraag Een werknemer heeft vóór 8 juli 1994 gewerkt bij…

V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-027 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden kunnen worden opgenomen. Vraag Is het toegestaan om naast de in artikel 11, eerste lid, onderdeel…

V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 08-026 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst ook een eventuele toekomstige echtgenoot, partner en kinderen als begunstigde kunnen worden opgenomen. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van…

V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 07-004 behandelt de vraag of een werknemer die is geboren in de periode van 1 januari 1950 t/m 31 december 1954 gebruik kan maken van de 12%-opbouw voor de levensloopregeling van artikel…

V&A 06-005 Begrippen 'waarde van de polis' en 'premievrije waarde' van artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011)

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 06-005 behandelt de vraag wat moet worden verstaan onder de begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije waarde’ van artikel 5.4 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011). Vraag In artikel 5.4…

V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 05-058 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet indien men in het voorgaande kalenderjaar levensloopverlof heeft opgenomen. Vraag Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is…

V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 05-057 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling mag worden voortgezet in het jaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen. Vraag Mag in het jaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen…

V&A 05-049 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 05-049 behandelt de vraag of een verlaging van het loon in verband met het verminderen van de arbeidsduur in de 10-jaarsperiode voorafgaande aan het pensioen, ook gevolgen moet hebben voor de hoogte…

V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 05-040 behandelt de vraag of een werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen recht heeft op de levensloopverlofkorting. Vraag Heeft de werknemer bij het…

V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling

17 november 2017 15:23 - Dit V&A 05-037 behandelt de vraag of een pensioenverzekeraar ook inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit het levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van eerder door de pensioenverzekeraar afgekocht prepensioen,…

V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 15-001 behandelt de vraag hoe de waardering van een in eigen beheer gehouden verplichting voor het uitkeren van een partnerpensioen plaatsvindt indien er geen aanwijsbare partner is die in aanmerking komt voor…