Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

158 resultaten, gefilterd op

Categorie: V&A - Handreikingen pensioen/ODV Wet LB

V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer

20-04-2020 -

Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak gedeeltelijk werd prijsgegeven, afgekocht of omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. Inleiding Volgens het op…

V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen

20-04-2020 -

Dit V&A 15-011 behandelt de vraag of de pensioenopbouw kan worden voortgezet bij het gedeeltelijk vervroegd ingaan van het pensioen. Vraag Een werknemer van 66 jaar laat zijn pensioen voor 40% vervroegd ingaan. Hij verlaagt…

V&A 20-003 Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd

24-03-2020 -

Dit V&A 20-003 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aangevangen ODV-uitkeringsperiode aan te passen na het verlagen van de AOW-leeftijd op grond van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Inleiding In artikel 38p…

V&A 20-004 Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19

16-03-2020 -

Dit V&A 20-004 behandelt de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19. Vraag Als gevolg…

V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel

24-02-2020 -

Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde pensioenrechten om te zetten in pensioenrechten op basis van het eindloon- of middelloonstelsel. Vraag Een…

V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage

01-01-2020 -

Dit V&A 14-005 behandelt de vraag met welke AOW-inbouw rekening gehouden moeten worden voor het toetsen van de fiscale maxima bij een lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage of bij een combinatie van pensioenopbouwpercentages. Inleiding Artikel…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-078 d.d. 29 april 2022. Dit V&A 08-078 behandelt de vraag wanneer in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden…

V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer

01-01-2020 -

Dit V&A 18-005 behandelt de vraag of een afwijkende premieovereenkomst als bedoeld in onderdeel 6 van het Staffelbesluit pensioenen de (aanvullende) toezegging mag bevatten dat een door de werkgever van de verzekeraar te ontvangen surplus…

V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd

01-01-2020 -

Dit V&A 19-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om op basis van de huidige 3%-staffel pensioen in te halen over de dienstjaren bij de huidige werkgever waarin de pensioenopbouw plaatsvond op basis van…

V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

01-01-2020 -

Dit V&A 19-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om de ingang van de uitkeringen van de ODV-termijnen aan de erfgenamen op te schorten, tot het moment dat de erfgenamen bekend zijn. Inleiding In…

V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten na afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793

01-01-2020 -

Dit V&A 17-036 behandelt de vraag tot wanneer uiterlijk kan worden verzocht om toepassing van de goedkeuring van het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-22793 inzake de aftrek van eerder geactiveerde indexatielasten nadat het…

V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken

01-01-2020 -

Dit V&A 17-010 behandelt de vraag of reeds in eigen beheer verzekerd pensioen ook na 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerd kan blijven en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Inleiding Na het invoeren…

V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015

01-01-2020 -

Dit V&A 14-006 behandelt de vanaf 1 januari 2015 voor de pensioenopbouw te hanteren AOW-franchise. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen…

V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB

01-01-2020 -

Dit V&A 17-033 behandelt de vraag of het mogelijk is om het vóór 1 januari 1995 door de partner van de dga bij de BV opgebouwde pensioen door de professionele verzekeraar over te laten dragen…

Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

Deze Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 1 januari 2020) behandelt de vraag hoe in het kader van het uitfaseren van pensioen in eigen beheer de omvang van de in eigen beheer verzekerde aanspraken…

V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement

01-01-2020 -

Dit V&A 08-042 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als…

V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412

01-01-2020 -

Dit V&A 17-018 behandelt de vraag of het volgens de fiscale regels nog mogelijk is om een in eigen beheer verzekerd pensioen over te dragen naar een ander eigenbeheerlichaam. Vraag Een dga heeft pensioen opgebouwd…

V&A van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Vanaf 1 april 2017 tot en…

V&A 18-006 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding

01-01-2020 -

Dit V&A 18-006 behandelt de vraag of het binnen de fiscale regels mogelijk is om de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting in het kader van echtscheiding geheel of gedeeltelijk te vervreemden aan de ex-partner of om…

Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

In de brief van 26 februari 2018, Kamerstukken II , 2017-2018, 34 785, nr. 78, p. 5-7 heeft de Staatsse­cretaris van Financiën een reactie gegeven op vragen uit de Kamer betreffende de fiscale behandeling van…

V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking

01-01-2020 -

Dit V&A 17-030 behandelt de vraag of het mogelijk is om een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak bij onderdekking gedeeltelijk prijs te geven bij vervroeging van de pensioeningangsdatum. Vraag Op grond van artikel 38n van…

V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel

01-01-2020 -

Dit V&A 08-074 behandelt de vraag of er bijzondere fiscale regels van toepassing zijn voor het bepalen van de beschikbare premie over incidentele beloningen. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit…

V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018

01-01-2020 -

Dit V&A 17-012 behandelt de vraag of per 1 januari 2018 in een pensioenregeling altijd een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar of ouder moet worden opgenomen. In het V&A zijn ook de vanaf 1 januari 2018…

V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal

01-01-2020 -

Dit V&A 08-016 bevat een voorbeeld van het toetsen van het te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing…

V&A 17-017 Ingang uitkeringen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen

01-01-2020 -

Dit V&A 17-017 behandelt de vraag wanneer de uitkeringen kunnen ingaan van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting die is ontstaan na het omzetten van een aanspraak op ingegaan partnerpensioen. Vraag Een nabestaande heeft de in…

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting

01-01-2020 -

Dit V&A 17-027 behandelt de vraag hoe de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting verloopt en hoe die oprenting verwerkt kan worden in de fiscale winst van het eigenbeheerlichaam dat de oudedagsverplichting uitvoert. Vraag…

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

Deze handreiking ODV-aanspraken en overlijden behandelt diverse praktijkvragen over een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting en overlijden. Inleiding De Belastingdienst beantwoordt praktijkvragen over een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) en overlijden. Voordat op deze vragen wordt…

V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking

01-01-2020 -

Dit V&A 17-011 behandelt de vraag of het voor gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer op pensioeningangsdatum nog mogelijk is om de aanspraken gedeeltelijk prijs te geven wegens onderdekking. Vraag Een BV heeft de dga een…

V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting

31-12-2019 -

Dit V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een oudedagsverplichting uitgegaan moet worden van dat negatieve rentepercentage. Inleiding In artikel 38p van de Wet op de loonbelasting…

V&A 19-011 Begrenzing pensioendotatie artikel 38q, Wet LB. Hardheidsclausulebeleid

20-12-2019 -

In het kader van de overgangsmaatregelen die moeten leiden tot het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer is in artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) een begrenzing opgenomen in…

V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een loonstamrecht

19-12-2019 -

Een periodieke uitkering is afhankelijk van een onzekere gebeurtenis. Dit V&A 13-007 behandelt een vraag over de minimale duur van een van het leven afhankelijke uitkering, in relatie tot het begrip onzekere gebeurtenis. Inleiding Met…

V&A 08-060 Toegestane overschrijding fiscale maxima door onderlinge ruil van pensioensoorten

19-12-2019 -

Dit V&A 08-060 behandelt de vraag of de onderlinge ruil van pensioensoorten overschrijding van de fiscale maxima tot gevolg kan hebben en of niet in de wet genoemde vormen van ruil zijn toegestaan. Vraag In…

V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering

19-12-2019 -

Dit V&A 18-009 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het laten verstrijken van het uiterste tijdstip voor de aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen na de expiratie van een pensioen-…

V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst – Afkoopverbod

19-12-2019 -

Dit V&A 08-019 behandelt de vraag of in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod moet zijn opgenomen. Het V&A gaat ook in op de vraag of een stamrechtovereenkomst mag worden gewijzigd om de mogelijkheid van het geheel…

V&A 19-008 Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en AOW-leeftijd in 2025

17-12-2019 -

Dit V&A 19-008 behandelt de vraag van welke voor 2025 geldende AOW-leeftijd kan worden uitgegaan voor de periode van vijf jaar vóór de AOW-leeftijd waarin de pensioenuitkeringen vervroegd kunnen ingaan terwijl de werknemer doorwerkt. Inleiding…

V&A 19-010 Behandeling van door werknemers betaalde pensioenpremie aan een beroepspensioenfonds in de aangifte inkomstenbelasting

11-12-2019 -

Dit V&A 19-010 behandelt de vraag of de door een werknemer aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in de aangifte inkomstenbelasting als zogenoemd negatief loon kan worden opgenomen. Vraag In een aantal situaties betalen werknemers die…

V&A 19-006 Overgang recht op de resterende ODV-termijnen na overlijden

12-09-2019 -

Als een ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen over op de erfgenamen (natuurlijke personen) van de ODV-gerechtigde. Dit V&A gaat in op de vraag of de…

V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering

20-06-2019 -

Dit V&A 10-001 behandelt de vraag wat een redelijke termijn is voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer…

V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon

11-04-2019 -

Dit V&A 08-076 behandelt de vraag of artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid biedt om pensioen op te bouwen over een bedrag dat hoger is dan het pensioengevend…

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode

03-04-2019 -

Dit V&A 13-006 behandelt de vraag wat de rekengrondslagen zijn van het door de Belastingdienst ontwikkelde rekenmodel van de ‘Benaderde Marktwaarde’ voor het benaderen van de koopsom die bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gestort zou moeten…

V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend

03-04-2019 -

Dit V&A 12-008 behandelt de vraag of het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend ook gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioen- of loonstamrechtovereenkomst of een…

V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen

14-02-2019 -

Dit V&A 07-001 behandelt de vraag op welke wijze rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen kunnen worden afgefinancierd bij de ingangsdatum van het prepensioen. Vraag Op welke wijze kunnen rechten op…

V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking

11-01-2019 -

Dit V&A 15-005 behandelt de vraag of de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) direct moet aansluiten op het…

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

11-01-2019 -

Dit V&A 15-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) te…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets

11-01-2019 -

Dit V&A 08-088 behandelt de vraag hoe ingeval van een beschikbare-premieregeling de toetsing aan de 100%-grens verloopt bij uitstel van de ingangsdatum van prepensioen. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum…

V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

11-01-2019 -

Dit V&A 08-087 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een middelloon- of eindloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens.…

V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

11-01-2019 -

Dit V&A 08-086 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om de ingangsdatum van de uitkeringen van het prepensioen uit te stellen. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de…

V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.8 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis

11-01-2019 -

Dit V&A 17-040 behandelt de vraag of het mogelijk is om de aanwijzing van onderdeel 8.8 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514 te combineren met de goedkeuring van onderdeel 10.2 van…

V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken

04-01-2019 -

Dit V&A 08-014 behandelt de vraag wat de voorwaarden zijn voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties zijn ouderdomspensioen of zijn prepensioen eerder in wil laten gaan dan de in de regeling…

V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen

04-01-2019 -

Dit V&A 08-041 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, een voorziening moet bevatten die rekening houdt met de mogelijke samenloop van…