Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

937 resultaten in publicaties

Filteren

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon

14-02-2024 -

Dit V&A 15-002 behandelt de vraag op welke wijze het gemiddelde pensioengevend loon kan worden afgeleid van het op dat moment geldende pensioengevend loon. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van…

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie

14-02-2024 -

Dit V&A 09-004 behandelt de vraag of het altijd mogelijk is om een in eigen beheer gehouden pensioenverplichting met een open indexatie op de winstbepalende balans te waarderen uitgaande van een nominale uitkering en een…

V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel

14-02-2024 -

Dit V&A 08-074 behandelt de vraag of er bijzondere fiscale regels van toepassing zijn voor het bepalen van de beschikbare premie over incidentele beloningen. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van…

V&A 08-094 Ruil van prepensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-094 behandelt de vraag of bij de ruil van prepensioen naar ouderdoms-, partner- of wezenpensioen fiscale grenzen gelden die niet overschreden mogen worden. Vraag In artikel 38a, zevende lid, van de Wet op…

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode

14-02-2024 -

Dit V&A 13-006 behandelt de vraag wat de rekengrondslagen zijn van het door de Belastingdienst ontwikkelde rekenmodel van de ‘Benaderde Marktwaarde’ voor het benaderen van de koopsom die bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gestort zou moeten…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets

14-02-2024 -

Dit V&A 08-088 behandelt de vraag hoe ingeval van een beschikbare-premieregeling de toetsing aan de 100%-grens verloopt bij uitstel van de ingangsdatum van prepensioen. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum…

V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil

14-02-2024 -

Dit V&A 08-073 behandelt de vraag of artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB (tekst 30 juni 2023) ook kan worden toegepast indien een feitelijke waardeoverdracht niet mogelijk is omdat in de vorige dienstbetrekking(en) geen…

V&A 08-065 Uitruil overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

14-02-2024 -

Dit V&A 08-065 behandelt de vraag of een overbruggingspensioen in een eindloon- of middelloonstelsel altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens (volledige AOW- en premiecompensatie voor de nog resterende periode tot het bereiken…

V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis

14-02-2024 -

Dit V&A 08-059 behandelt de vraag of bij een uitruil van het opgebouwde partnerpensioen naar het ouderdomspensioen tijdens de pensioenopbouw, de fiscaal maximale opbouwpercentages van artikel 18a, eerste en tweede lid, Wet LB (tekst 30…

V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn onder de werking van het oude fiscale pensioenkader. Hierbij komen ook de mogelijkheden aan de orde om dit pensioen…