Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

882 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Publicaties

V&A 18-006 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding

01-01-2020 -

Dit V&A 18-006 behandelt de vraag of het binnen de fiscale regels mogelijk is om de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting in het kader van echtscheiding geheel of gedeeltelijk te vervreemden aan de ex-partner of om…

Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

In de brief van 26 februari 2018, Kamerstukken II , 2017-2018, 34 785, nr. 78, p. 5-7 heeft de Staatsse­cretaris van Financiën een reactie gegeven op vragen uit de Kamer betreffende de fiscale behandeling van…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 3 juli 2020. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-009 behandelt de vraag hoe en onder welke voorwaarden een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden afgewikkeld…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-079 behandelt de fiscale gevolgen die de Wet op de loonbelasting 1964 verbindt aan het geheel…

V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking

01-01-2020 -

Dit V&A 17-030 behandelt de vraag of het mogelijk is om een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak bij onderdekking gedeeltelijk prijs te geven bij vervroeging van de pensioeningangsdatum. Vraag Op grond van artikel 38n van…

V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018

01-01-2020 -

Dit V&A 17-012 behandelt de vraag of per 1 januari 2018 in een pensioenregeling altijd een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar of ouder moet worden opgenomen. In het V&A zijn ook de vanaf 1 januari 2018…

V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel

01-01-2020 -

Dit V&A 08-074 behandelt de vraag of er bijzondere fiscale regels van toepassing zijn voor het bepalen van de beschikbare premie over incidentele beloningen. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit…

V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal

01-01-2020 -

Dit V&A 08-016 bevat een voorbeeld van het toetsen van het te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing…

V&A 17-017 Ingang uitkeringen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen

01-01-2020 -

Dit V&A 17-017 behandelt de vraag wanneer de uitkeringen kunnen ingaan van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting die is ontstaan na het omzetten van een aanspraak op ingegaan partnerpensioen. Vraag Een nabestaande heeft de in…

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting

01-01-2020 -

Dit V&A 17-027 behandelt de vraag hoe de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting verloopt en hoe die oprenting verwerkt kan worden in de fiscale winst van het eigenbeheerlichaam dat de oudedagsverplichting uitvoert. Vraag…

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 -

Deze handreiking ODV-aanspraken en overlijden behandelt diverse praktijkvragen over een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting en overlijden. Inleiding De Belastingdienst beantwoordt praktijkvragen over een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) en overlijden. Voordat op deze vragen wordt…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-025 d.d. 20 april 2020. Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak…

V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking

01-01-2020 -

Dit V&A 17-011 behandelt de vraag of het voor gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer op pensioeningangsdatum nog mogelijk is om de aanspraken gedeeltelijk prijs te geven wegens onderdekking. Vraag Een BV heeft de dga een…

V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting

31-12-2019 -

Dit V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een oudedagsverplichting uitgegaan moet worden van dat negatieve rentepercentage. Inleiding In artikel 38p van de Wet op de loonbelasting…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333)

27-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825. Besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering…

Vervallen Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd (besluit van 13-12-2019, nr. 2019-0000024804)

24-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 21 juli 2022, nr. 2022-8234. Besluit van 13-12-2019, nr. 2019-0000024804Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisatie…

V&A 19-011 Begrenzing pensioendotatie artikel 38q, Wet LB. Hardheidsclausulebeleid

20-12-2019 -

In het kader van de overgangsmaatregelen die moeten leiden tot het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer is in artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) een begrenzing opgenomen in…

V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een loonstamrecht

19-12-2019 -

Een periodieke uitkering is afhankelijk van een onzekere gebeurtenis. Dit V&A 13-007 behandelt een vraag over de minimale duur van een van het leven afhankelijke uitkering, in relatie tot het begrip onzekere gebeurtenis. Inleiding Met…

V&A 08-060 Toegestane overschrijding fiscale maxima door onderlinge ruil van pensioensoorten

19-12-2019 -

Dit V&A 08-060 behandelt de vraag of de onderlinge ruil van pensioensoorten overschrijding van de fiscale maxima tot gevolg kan hebben en of niet in de wet genoemde vormen van ruil zijn toegestaan. Vraag In…

V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering

19-12-2019 -

Dit V&A 18-009 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het laten verstrijken van het uiterste tijdstip voor de aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen na de expiratie van een pensioen-…

V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst – Afkoopverbod

19-12-2019 -

Dit V&A 08-019 behandelt de vraag of in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod moet zijn opgenomen. Het V&A gaat ook in op de vraag of een stamrechtovereenkomst mag worden gewijzigd om de mogelijkheid van het geheel…

Vervallen V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen d.d. 191219

19-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-035 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-035 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om pensioen op te bouwen…

V&A 19-008 Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en AOW-leeftijd in 2025

17-12-2019 -

Dit V&A 19-008 behandelt de vraag van welke voor 2025 geldende AOW-leeftijd kan worden uitgegaan voor de periode van vijf jaar vóór de AOW-leeftijd waarin de pensioenuitkeringen vervroegd kunnen ingaan terwijl de werknemer doorwerkt. Inleiding…

Vervallen besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 25 november 2019, nr. 2019 - 187751)

17-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Het besluit is gewijzigd bij besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5…

V&A 19-010 Behandeling van door werknemers betaalde pensioenpremie aan een beroepspensioenfonds in de aangifte inkomstenbelasting

11-12-2019 -

Dit V&A 19-010 behandelt de vraag of de door een werknemer aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in de aangifte inkomstenbelasting als zogenoemd negatief loon kan worden opgenomen. Vraag In een aantal situaties betalen werknemers die…

Vervallen V&A 19-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2020 d.d. 281119

28-11-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen per 1 januari 2020. In dit V&A 19-009 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2020 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon.…

Vervallen V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting d.d. 141119

14-11-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-029 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 17-029 behandelt de gevolgen van het eerder of later ingaan van de ODV-termijnen voor de duur van…

V&A 19-006 Overgang recht op de resterende ODV-termijnen na overlijden

12-09-2019 -

Als een ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen over op de erfgenamen (natuurlijke personen) van de ODV-gerechtigde. Dit V&A gaat in op de vraag of de…

Vervallen V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen d.d. 120919

12-09-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-005 d.d. 1 januari 2020. Bij het overlijden van een ODV-gerechtigde voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan gaat het recht op de ODV-termijnen over op…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2019

02-07-2019 -

Vervallen V&A 19-002 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen. Hardheidsclausulebeleid d.d. 270619

27-06-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen…

V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering

20-06-2019 -

Dit V&A 10-001 behandelt de vraag wat een redelijke termijn is voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer…

Vervallen V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd d.d. 070619

07-06-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-004 d.d. 1 januari 2020. Vraag Met ingang van 1 januari 2019 is de pensioenregeling van een werkgever gebaseerd op een 3%-staffel uit Bijlage…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019)

04-06-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen 1 Inleiding Deze handreiking behandelt de…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 130519

13-05-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-027 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1…

V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon

11-04-2019 -

Dit V&A 08-076 behandelt de vraag of artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid biedt om pensioen op te bouwen over een bedrag dat hoger is dan het pensioengevend…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019)

11-04-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen 1          Inleiding Deze handreiking behandelt…

Vervallen V&A 16-001 Inhaalindexatie d.d. 110419

11-04-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 16-001 d.d. 1 april 2021. Dit V&A 16-001 behandelt de vraag of het binnen de kaders van de fiscale wet- en regelgeving mogelijk is…

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode

03-04-2019 -

Dit V&A 13-006 behandelt de vraag wat de rekengrondslagen zijn van het door de Belastingdienst ontwikkelde rekenmodel van de ‘Benaderde Marktwaarde’ voor het benaderen van de koopsom die bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gestort zou moeten…

V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend

03-04-2019 -

Dit V&A 12-008 behandelt de vraag of het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend ook gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioen- of loonstamrechtovereenkomst of een…

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie

03-04-2019 -

Dit V&A 09-004 behandelt de vraag of het altijd mogelijk is om een in eigen beheer gehouden pensioenverplichting met een open indexatie op de winstbepalende balans te waarderen uitgaande van een nominale uitkering en een…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 010419

01-04-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 19-011 d.d.3 januari 2022. Dit V&A 09-011 behandelt de vraag wat wordt bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in de Handreiking…

Besluit Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904)

19-03-2019 -

Belastingdienst/Corporate dienst VaktechniekBesluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M (Stcrt. 2008, 133). De aanpassingen betreffen…

V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen

14-02-2019 -

Dit V&A 07-001 behandelt de vraag op welke wijze rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen kunnen worden afgefinancierd bij de ingangsdatum van het prepensioen. Vraag Op welke wijze kunnen rechten op…

V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking

11-01-2019 -

Dit V&A 15-005 behandelt de vraag of de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) direct moet aansluiten op het…

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

11-01-2019 -

Dit V&A 15-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) te…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets

11-01-2019 -

Dit V&A 08-088 behandelt de vraag hoe ingeval van een beschikbare-premieregeling de toetsing aan de 100%-grens verloopt bij uitstel van de ingangsdatum van prepensioen. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 110119

11-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 14-005 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat voor het toetsen…

V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

11-01-2019 -

Dit V&A 08-087 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een middelloon- of eindloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens.…