Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1114 resultaten

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode

14-02-2024 -

Dit V&A 13-006 behandelt de vraag wat de rekengrondslagen zijn van het door de Belastingdienst ontwikkelde rekenmodel van de ‘Benaderde Marktwaarde’ voor het benaderen van de koopsom die bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gestort zou moeten…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets

14-02-2024 -

Dit V&A 08-088 behandelt de vraag hoe ingeval van een beschikbare-premieregeling de toetsing aan de 100%-grens verloopt bij uitstel van de ingangsdatum van prepensioen. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum…

V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil

14-02-2024 -

Dit V&A 08-073 behandelt de vraag of artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB (tekst 30 juni 2023) ook kan worden toegepast indien een feitelijke waardeoverdracht niet mogelijk is omdat in de vorige dienstbetrekking(en) geen…

V&A 08-065 Uitruil overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

14-02-2024 -

Dit V&A 08-065 behandelt de vraag of een overbruggingspensioen in een eindloon- of middelloonstelsel altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens (volledige AOW- en premiecompensatie voor de nog resterende periode tot het bereiken…

V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis

14-02-2024 -

Dit V&A 08-059 behandelt de vraag of bij een uitruil van het opgebouwde partnerpensioen naar het ouderdomspensioen tijdens de pensioenopbouw, de fiscaal maximale opbouwpercentages van artikel 18a, eerste en tweede lid, Wet LB (tekst 30…

V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn onder de werking van het oude fiscale pensioenkader. Hierbij komen ook de mogelijkheden aan de orde om dit pensioen…

V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

14-02-2024 -

Dit V&A 08-086 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om de ingangsdatum van de uitkeringen van het prepensioen uit te stellen. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de…

V&A 08-033 Loonstamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane loonstamrechten

14-02-2024 -

Dit V&A 08-033 behandelt de vraag of de mogelijkheid om een loonstamrecht fiscaal geruisloos om te zetten in een ander loonstamrecht dat ook voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet…

V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak of ODV; belastbaar feit en belastbaar bedrag

14-02-2024 -

Dit V&A 08-079 behandelt de fiscale gevolgen die de Wet LB verbindt aan het geheel of gedeeltelijk prijsgeven van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken of ODV. Vraag Op grond van artikel 38n van de Wet…

V&A 08-067 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-067 behandelt de vraag of het mogelijk is om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen…

V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-057 behandelt de vraag of de voor het variabiliseren van de pensioenuitkeringen geldende bandbreedte van 100:75 ook van toepassing is indien de hoogste uitkering lager is dan de maximale bovengrens die voor de…

V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-041 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, een voorziening moet bevatten die rekening houdt met de mogelijke samenloop van…

V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement

14-02-2024 -

Dit V&A 08-042 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en…

V&A 08-027 Loonstamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging

14-02-2024 -

Dit V&A 08-027 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden kunnen worden opgenomen. Vraag Is het toegestaan om naast de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g,…

V&A 08-035 Loonstamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging loonstamrechten van voor 1 januari 1995

14-02-2024 -

Dit V&A 08-035 behandelt de vraag of de voorwaarde van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013), dat een loonstamrecht alleen mag voorzien in uitkeringen…

V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel

14-02-2024 -

Dit V&A 08-058 behandelt de vraag hoe in een pensioenregeling die (ook) is gebaseerd op een eindloonstelsel de overschrijding van de maxima van de artikelen 18a, 18b en 18c Wet LB (tekst 30 juni 2023)…

V&A 08-029 Loonstamrechtovereenkomst - Contraverzekering

14-02-2024 -

Dit V&A 08-029 behandelt de vraag of ingeval van een bestaande loonstamrechtovereenkomst de premie voor een contraverzekering kan worden betaald uit het loonstamrechtkapitaal zonder inhouding van loonheffingen over deze premie. Vraag Een gewezen werknemer wijzigt…

V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist

14-02-2024 -

Dit V&A 08-049 behandelt de vraag of in een pensioenregeling altijd rekening moet worden gehouden met de in artikel 18a, zevende lid, Wet LB (tekst 30 juni 2023) voorgeschreven minimale AOW-inbouw op basis van de…

V&A 08-036 Vervangen op 31 december 2013 bestaand loonstamrecht door ander kwalificerend loonstamrecht

14-02-2024 -

Dit V&A 08-036 behandelt de vraag of een op 31 december 2013 bestaand loonstamrecht kan worden vervangen door een ander kwalificerend loonstamrecht. Vraag Kan een op 31 december 2013 bestaand loonstamrecht worden vervangen door een…

V&A 08-032 Loonstamrechtovereenkomst - Verzekeraar loonstamrecht, beleggingseisen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-032 behandelt de vraag of er beleggingseisen worden gesteld aan een eigenbeheerlichaam waar een loonstamrecht is verzekerd. Vraag Als een loonstamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid,…

V&A 08-030 Loonstamrechtovereenkomst - Verzekeraar loonstamrecht, Pensioenwet

14-02-2024 -

Dit V&A 08-030 behandelt de vraag of de voorwaarden van artikel 19a, tweede lid, Wet LB (tekst 2013) ook gelden voor het bij een eigen beheerlichaam verzekeren van een loonstamrecht. Vraag Een eigenbeheerlichaam als bedoeld…

V&A 08-012 Inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a, derde lid, UBLB (tekst 30 juni 2023)

14-02-2024 -

Dit V&A 08-012 behandelt de vraag in welke gevallen een inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a, derde lid, UBLB (tekst 30 juni 2023) kan worden toegepast. Let op!  Let op! De inhoud…

V&A 08-025 Loonstamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis

14-02-2024 -

Dit V&A 08-025 behandelt de vraag of uit de loonstamrechtovereenkomst moet blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan. Vraag Moet uit de loonstamrechtovereenkomst blijken op welk moment de periodieke uitkeringen ingaan? Antwoord Ja. In…

V&A 08-021 Loonstamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens

14-02-2024 -

Dit V&A 08-021 behandelt de vraag hoe voor een loonstamrecht op twee levens de sterftekans moet worden bepaald. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een loonstamrecht ter vervanging van gederfd of te…

V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of en in hoeverre de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet…

V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling

14-02-2024 -

Dit V&A 05-024 behandelt de vraag of het mogelijk is om de extra verlaagde AOW-inbouw in combinatie met een lager pensioenopbouwpercentage van artikel 10aa UBLB (tekst 30 juni 2023) toe te passen voor een deel…

V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel

14-02-2024 -

Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde pensioenrechten om te zetten in pensioenrechten op basis van het eindloon- of middelloonstelsel. Let op! …

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 14 februari 2024)

14-02-2024 -

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Let op!  Let op! De inhoud van deze handreiking is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen die vallen onder het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, respectievelijk van artikel 38q van de…

V&A 08-034 Loonstamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling loonstamrecht

14-02-2024 -

Dit V&A 08-034 behandelt de vraag of de verdeling van een loonstamrecht bij echtscheiding gevolgen heeft voor de belastingheffing. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een loonstamrecht in…

V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling

14-02-2024 -

Dit V&A 08-055 behandelt de vraag of in een pensioenregeling de definitieve keuze voor één van de mogelijke ingangsmomenten van het partnerpensioen opengelaten kan worden. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-01-2024 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht AOW-franchises en AOW-inbouwbedragen

04-01-2024 -

1. Pensioenregelingen Wet toekomst pensioenen (WTP) De hierna opgenomen bedragen gelden voor pensioenregelingen die voldoen aan hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) zoals dat luidt na de inwerkingtreding van de WTP…

Actuele Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal)

02-01-2024 -

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2024

02-01-2024 -

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825, gewijzigd in het besluit van 13 september 2023, nr. 2023-20266)

02-01-2024 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333 in verband met de…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

18-12-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Erik Schouten vanaf 1 januari 2024 nieuwe voorzitter CAP

13-12-2023 -

Erik Schouten wordt vanaf 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van het CAP. Hij is de opvolger van Ben Schuurman, die in 2024 de AOW-leeftijd bereikt. Ben blijft nog wel als adviseur werkzaam voor het…

V&A 23-019 met voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2024 gepubliceerd

05-12-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-019 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2024 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van…

Vervallen V&A 23-019 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2024 d.d. 051223

05-12-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen per 1 januari 2024. In dit V&A 23-019 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2024 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon.…

V&A 23-016 WTP en partnerpensioen dat vóór pensioendatum ingaat, V&A 23-017 WTP en partnerpensioen dat ingaat op of na pensioendatum en 23-018 WTP en aanwijzing niet-EU/EER pensioenregeling gepubliceerd.

20-11-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-016, 23-017 en 23-018 gepubliceerd. V&A 23-016 behandelt de vraag hoe het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum in een internationale situatie kan worden vastgesteld. V&A 23-017…

V&A 23-018 WTP en aanwijzing niet-EU/EER pensioenregeling

20-11-2023 -

Dit V&A 23-018 behandelt de vraag of de aanwijzing van een buitenlandse pensioenregeling (niet-EU/EER) onder het besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten met de invoering van de WTP van rechtswege vervalt. Inleiding Het besluit…

V&A 23-017 WTP en partnerpensioen dat ingaat op of na pensioendatum

20-11-2023 -

Dit V&A 23-017 behandelt de vraag hoe het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum na ingang van de WTP in een internationale situatie kan worden vastgesteld. Vraag Als gevolg…

V&A 23-016 WTP en partnerpensioen dat vóór pensioendatum ingaat

20-11-2023 -

Dit V&A 23-016 behandelt de vraag hoe het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum in een internationale situatie kan worden vastgesteld. Vraag Als gevolg van inwerkingtreding van Wet toekomst pensioenen (WTP)…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

16-11-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Copyright

16-11-2023 -

Op de tekst van deze website is de Creative Commons Zero verklaring (CC0 Public Domain) van toepassing. Dit betekent dat wij elke vorm van hergebruik van de tekst toestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel anders…

Cookies

16-11-2023 -

Op deze website gebruiken we cookies om het gebruiksgemak te verbeteren en onderzoek te doen naar het bezoek van de website. Wat zijn cookies? Veel websites die u bekijkt, zetten kleine tekstbestandjes in het geheugen…

E-mail 'DXOA test' ten onrechte verstuurd

13-11-2023 -

Vandaag hebben de abonnees van de e-mailservice van de pensioensite een e-mail ontvangen met als titel 'DXOA test'. Deze e-mail is ten onrechte verzonden bij werkzaamheden aan de pensioensite. Het CAP biedt hiervoor excuses aan.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-10-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Zondag 15 oktober pensioensite niet bereikbaar

09-10-2023 -

Op zondag 15 oktober a.s. tussen 08.00 en 21.00 uur is de pensioensite niet bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Staffelbesluit pensioenen gewijzigd per 1 januari 2024

04-10-2023 -

Aan het Staffelbesluit pensioenen van 26 juni 2023, nr. 2023-13825 wordt per 1 januari 2024 een nieuw onderdeel 9 toegevoegd met een aanwijzing van regelingen die voor de toepassing van bijlagen I, IV en V van…