Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Diverse V&A en handreikingen aangepast n.a.v. inwerkingtreden WTP

Het inwerkingtreden van de Wet toekomst pensioenen (WTP) per 1 juli 2023 is verwerkt in de eerste V&A en handreikingen die betrekking hebben op regelingen waarvoor het overgangsrecht van artikel 38b en/of artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 van toepassing is. Binnenkort volgen er nog meer V&A en handreikingen waarin het inwerkingtreden van de WTP is verwerkt. Ook zijn enkele V&A vervallen omdat deze niet meer van belang zijn.

Aangepaste V&A - handreikingen

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 14 februari 2024)
V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling
V&A 08-012 Inkoop van pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 10a, derde lid, UBLB (tekst 30 juni 2023)
V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen
V&A 08-021 Loonstamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens
V&A 08-025 Loonstamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis
V&A 08-027 Loonstamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging
V&A 08-029 Loonstamrechtovereenkomst - Contraverzekering
V&A 08-030 Loonstamrechtovereenkomst - Verzekeraar loonstamrecht, Pensioenwet
V&A 08-032 Loonstamrechtovereenkomst - Verzekeraar loonstamrecht, beleggingseisen
V&A 08-033 Loonstamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane loonstamrechten
V&A 08-034 Loonstamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling loonstamrecht
V&A 08-035 Loonstamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging loonstamrechten van voor 1 januari 1995
V&A 08-036 Vervangen op 31 december 2013 bestaand loonstamrecht door ander kwalificerend loonstamrecht
V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen
V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement
V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist
V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling
V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen
V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel
V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis
V&A 08-065 Uitruil overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum
V&A 08-067 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen
V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen
V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil
V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel
V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak of ODV; belastbaar feit en belastbaar bedrag
V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel
V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum
V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets
V&A 08-094 Ruil van prepensioen
V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie
V&A 10-006 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013) in loonstamrechtspaarrekening of loonstamrechtbeleggingsrecht
V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum
V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel
V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode
V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een loonstamrecht
V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage
V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015
V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon
V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag
V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018
V&A 17-017 Ingang ODV-uitkeringen na omzetten ingegaan partnerpensioen
V&A 17-021 Prijsgeven ODV op ingangsdatum vanwege onderdekking
V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking
V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 6.6 en goedkeuring onderdeel 6.3 van het Verzamelbesluit pensioenen voor partner- en wezenpensioen op risicobasis
V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer
V&A 18-008 Vaste indexatie
V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten ODV
V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf
V&A 21-005 Verzekeren uitkering pensioenkapitaal aanvullend pensioensparen bij vooroverlijden voor extra partnerpensioen
V&A 21-007 RVU-drempelvrijstelling bij samenloop RVU-uitkering en (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering
V&A 21-009 Geërfd recht op ODV-termijnen aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct door één van de erfgenamen

Vervallen V&A

V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
V&A 05-059 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling
V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken
V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst – Afkoopverbod
V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering
V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen
V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking
V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen
V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase
V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering
V&A 19-008 Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en AOW-leeftijd in 2025
V&A 19-011 Begrenzing pensioendotatie artikel 38q, Wet LB. Hardheidsclausulebeleid
V&A 20-003 Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd
V&A 20-004 Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19

Deel deze pagina

Op deze pagina